Dotyczące zasad funkcjonowania zarządów

 

Dyrektywy wykładni prawa spółek

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia:  dyrektywy wykładni prawa spółek sensu stricto (literalna, funkcjonalna, systemowa, preferencji, domniemań interpretacyjnych), dyrektywy wykładni sensu largo (wnioskowania prawnicze tj. argumentum a simile, argumentum a contrario, argumentum a fortiori, dyraktywa z celu na środki oraz reguły kolizyjne tj. hierarchiczna, chronologiczna, merytoryczna). Omówione zostaną przy tym rodzaje przepisów prawnych występujących w KSH (imperatywne, dyspozytywne i semiimperatywne).

Źródła prawa handlowego i prawa spółek

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia:  źródła prawa stanowionego tj. konstytucja, ustawy (KSH, KC SwobDzialGospU, ZNKU i inne), rozporządzenia. Omówiona zostanie dyrektywa interpretacji zgodnej z europejskim prawem spółek.

Obowiązki rejestracyjne spoczywające na członkach władz spółki z o.o. oraz zasady postępowania w sądach rejestrowych

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: obowiązki rejestrowe władz spółki z o.o.  na podstawie KrRejSU oraz zasady postępowania przed sądem rejestrowym.

Pozaustawowe źródła norm postępowania podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie spółek z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia:  zwyczaje w funkcjonowaniu polskiej spółki z o.o., dobre praktyki sformułowane w kodeksach ładu korporacyjnych oraz normy etyczne formułowane w kodeksach etycznych.

Zasady prawa gospodarczego prywatnego

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: znaczenie i rola zasad prawa gospodarczego, zasady fundamentalne, zasady prawa cywilnego, zasady prawa spółek handlowych (zasada swobody uczestnictwa, wspólnych celów, równości wspólników, wyodrębnienia majątków, ochrony wierzycieli, ochrony wspólników).

Pojęcie interesu spółki z o.o.

Przedstawione zostaną poglądy doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki dotyczące najbardziej kontrowersyjnego zagadnienia dotyczącego pojęcia „interesu spółki” i praktycznych implikacji dla funkcjonowania spółki z o.o. Definiowanie interesu spółki wpływa bezpośrednio na realizację celów spółki, określenie zasad wykonywania mandatu członka zarządu i ewentualnie członka rady nadzorczej. Problematyka interesu spółki bezpośrednio związana jest z zagadaniem odpowiedzialności organizacyjnej, cywilnoprawnej oraz karnoprawnej członków władz spółki z o.o.

Zasada równości w spółce z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zasada równości praw i obowiązków udziałowców sp. z o.o., wymóg określenia uprzywilejowania w umowie spółki, rodzaje uprzywilejowań, uzależnienie uprzywilejowania od dodatkowego świadczenia, terminu i warunków, zakaz wystawiania dokumentów na udziały lub prawa do zysku.

Pozycja prawna zarządu i członków zarządu spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: pojęcie zarządu, relacji zarząd a członek zarządu, kompetencje, zarządu, zakres czynności, wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy członkami zarządu, skład zarządu, powoływanie i odwoływanie członków zarządu, wygaśnięcie mandatu, pojęcie kadencji i mandatu, długość kadencji, wspólna kadencja, odrębna kadencja, długość kadencji, przyczyny wygaśnięcia mandatu, uprawnienia członków zarządu, zawieszenie członka zarządu, prawo do absolutorium.

Prawa i obowiązki zarządu oraz członka zarządu spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zakres kompetencji zarządu, prawa i obowiązki zarządu, zakres samodzielnego umocowania, wyłączenie prawa reprezentacji spółki, więź łącząca członka zarządu ze spółką, czas trwania i wygaśnięcie mandatu członka zarządu, charakter prawny pracy członka zarządu, zasady wykonywania mandatu członka zarządu, odpowiedzialność organizacyjna, cywilnoprawna, karnoprawna.

Zasady wykonywania mandatu członka zarządu spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: prawa i obowiązki członka zarządu, podstawy prawne do formułowania zasad, zasada lojalności wobec spółki, zasada należytej staranności, zasada  poufności.

Zasada lojalności członków zarządu wobec spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: podstawy zasady lojalności członków zarządu, przejawy zasady lojalności, naruszenia zasad lojalności, odpowiedzialność organizacyjna, cywilnoprawna i karnoprawna za naruszenia zasady lojalności.

Zasada należytej staranności w wykonywaniu mandatu członka zarządu spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia:  podstawy zasady należytej staranności, przejawy zasady, naruszenia zasady należytej staranności, konsekwencje  naruszenia.

Zasada poufności członka zarządu spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: podstawy zasady należytej staranności, przejawy zasady należytej staranności, naruszenia zasady należytej staranności, konsekwencje  prawne naruszenia zasady należytej staranności.

Prawne i organizacyjne aspekty powoływania i odwoływania członków zarządu spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zasady powoływania członków zarządu, zasady odwoływania członków zarządu, dopuszczalność odwołania członka zarządu, skutki odwołania, umowne ograniczenia odwołania, roszczenia odwołanego członka zarządu, prawa i obowiązki odwołanego członka zarządu, zasada lojalności odwołanego członka zarządu względem spółki.

Prawne i organizacyjne  aspekty prowadzenia spraw i reprezentacji spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: pojecie prowadzenia spraw spółki, pojęcie reprezentacji spółki, prawo prowadzenia spraw spółki, prawo reprezentacji a przedmiot działalności spółki, uprawnienia członka zarządu, zakres dopuszczalności ograniczeń w reprezentacji spółki, sposób reprezentowania spółki, ustanowienie prokury, reprezentacja spółki przez prokurentów, ograniczenia w kompetencjach wynikające z ustawy, umowy spółki i uchwał wspólników, zarząd wieloosobowy.

Zakaz konkurencji obowiązujący członka zarządu  spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zasada lojalności wobec spółki, przejawy zasady lojalności, pojęcie interesu konkurencyjnego, pojęcie spółki konkurencyjnej, zakres zakazu konkurencji obowiązujący członka zarządu, dopuszczalność uchylenia zakazu, zezwolenie spółki, zakaz konkurencji na gruncie KP, odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji.

Organizacyjna odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: zasady powoływania i odwoływania członków zarządu, podstawy odpowiedzialności organizacyjnej, przesłanki odpowiedzialności organizacyjnej, środki prawne do zaskarżania decyzji o odpowiedzialności organizacyjnej członka zarządu.

Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota odpowiedzialności, istota odpowiedzialności cywilnoprawnej, sankcje cywilnoprawne, rodzaje cywilnoprawne, funkcje odpowiedzialności cywilnoprawnej, podstawy odpowiedzialności cywilnej, przesłanki odpowiedzialności, zasady odpowiedzialności (wina, ryzyko, słuszność, gwarancja), charakter odpowiedzialności, zakres odpowiedzialności, odpowiedzialność wobec wierzycieli za zgłoszenie fałszywych danych, odpowiedzialność za naruszenie zasad tworzenia spółki, odpowiedzialność za wyrządzone spółce szkody, osoby legitymowane do wytoczenia powództwa, nieskuteczność zwolnienia z odpowiedzialności, odpowiedzialność w przypadku bezskutecznej egzekucji przeciwko spółce, właściwość sądu, przedawnienia.

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków władz spółki z o.o. oparta na zasadach ogólnych

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: ogólne zasady odpowiedzialności, osoby uprawnione do roszczeń,  podmioty odpowiedzialne.

Karnoprawna odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: przepisy karnoprawne w KSH i innych ustaw dotyczące członków zarządu (przestępstwo działania na szkodę spółki, przestępstwo nadużycia zaufania, przekupstwo menedżerskie, przestępstwo podawania nieprawdziwych danych, niegospodarność menedżerska itp.), przedmiot ochrony, znamiona strony przedmiotowa, podmiot przestępstwa, znamiona strony podmiotowej, odmiany typu czynu zabronionego, okoliczności wyłączające bezprawność lub winę, formy popełnienia przestępstwa, zbieg przepisów, zagrożenie karne, czynny żal.

Legitymacja czynna odwołanego członka władz spółki do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: przesłanki zaskarżenia uchwał walnego zgromadzenia, podmioty uprawnione, zasady i skuteczność odwołania członka zarządu i rady nadzorczej, uzasadnienie interesu prawnego odwołanego członka władz spółki.

Prawne aspekty zawieszania, odwoływania oraz rezygnacji członka zarządu spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota mandatu, istota kadencji, podmioty i organy uprawnione do odwołania, ważne powody odwołania (zawieszenia) przesłanki odwołania (zawieszenia), przesłanki zaskarżania decyzji o odwołaniu, roszczenia odszkodowawcze odwołanych członków zarządu spółki, przyczyny wygaśnięcia mandatu członka zarządu, charakter prawny rezygnacji, moment wygaśnięcia mandatu, adresat rezygnacji, ważny powód rezygnacji, odpowiedzialność za złożenie rezygnacji bez ważnego powodu z naruszeniem interesów spółki, prawa i obowiązki członka zarządu po złożeniu rezygnacji.

Prawne i organizacyjne aspekty zatrudniania i wynagradzania członka zarządu spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: reprezentacja spółki kapitałowej w umowach z członkiem zarządu, warianty zatrudnienia i wynagrodzenia, kwestie zatrudnienia na gruncie KSH, kadencja a stosunek zatrudnienia, zatrudnienie w oparciu wyłącznie o akt powołania, stosunek pracy z członkiem zarządu na gruncie KP (powołanie, mianowanie, wybór, umowa o pracę), stosunek pracy oparty na  podstawie stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa menedżerska) odpowiedzialność członka zarządu w zależności od sposobu zatrudnienia.

Prawne aspekty zawierania umów z członkiem zarządu spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zasady reprezentacji, umowy związane z zatrudnieniem (zlecenia, o dzieło, menedżerskie, o pracę), umowa kredytu, pożyczki, umowy dotyczące nieruchomości oraz przedsiębiorstwa spółki, umowy spółki z osobami bliskimi członkowi zarządu, konsekwencje braku ewentualnej zgody.

Prawne i organizacyjne aspekty zatrudniania członka zarządu spółki z o.o. w oparciu o stosunek pracy

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: dopuszczalność zawarcia umowy, wpływ nieprawidłowej reprezentacji, treść umowy, umowa na czas określony i nieokreślony, rozwiązania umowy o pracę, rezygnacja z funkcji a wypowiedzenie umowy,, rekompensaty za przedwczesne zwolnienie, zakaz konkurencji na gruncie KP,, zakaz konkurencji na gruncie KSH, konsekwencje naruszenia zakazu konkurencji, odpowiedzialność organizacyjna, odszkodowawcza karnoprawna.

Zakaz konkurencji obowiązujący członka zarządu  spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zasada lojalności wobec spółki, przejawy zasady lojalności, pojęcie interesu konkurencyjnego, pojęcie spółki konkurencyjnej, zakres zakazu konkurencji obowiązujący członka zarządu, dopuszczalność uchylenia zakazu, zezwolenie spółki, zakaz konkurencji na gruncie KP, odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji, itd.

Prawne aspekty delegowania członka rady nadzorczej do zarządu spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zasady funkcjonowania rady nadzorczej, odstępstwa od kolegialnej zasady pracy rady nadzorczej, przesłanki delegowania do zarządu, prawa i obowiązki delegowanego członka rady, zasada lojalności, należytej staranności i poufności, odpowiedzialność delegowanego do zarządu członka rady nadzorczej.

Zaskarżanie uchwał zarządu spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: charakter prawny uchwał zarządu, podstawy zaskarżania uchwał, przesłanki zaskarżenia uchwał zarządu, skutki prawne zaskarżenia uchwał zarządu.

Zaskarżanie uchwał rady nadzorczej spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: charakter prawny uchwał rady nadzorczej, podstawy zaskarżania uchwał, przesłanki zaskarżenia uchwał, skutki prawne zaskarżenia uchwał rady nadzorczej.

Skutki prawne czynności prawnych podejmowanych przez zarząd  bez zgody rady nadzorczej lub zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia , orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: pozycja prawa zarządu, autonomia prowadzenia spraw spółki, ustawowy wymóg uzyskania zgody rady nadzorczej lub zgromadzenia wspólników, statutowy wymóg uzyskania zgody, nieważność czynności prawnych, odpowiedzialność członków zarządu.

Prawne aspekty wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: kadencja i mandat członka rady nadzorczej, przyczyny wygaśnięcia mandatu, zakaz łączenia stanowisk, rezygnacja a zasada lojalności członka rady nadzorczej, roszczenia odwołanego członka rady nadzorczej.

Relacje prawne między zarządem a radą nadzorczą spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: kształtowanie składu zarządu, wyrażanie zgody na czynności zarządu, występowanie w stosunkach z członkami zarządu, inne wynikające ze stosunku korporacyjnego, odpowiedzialność organizacyjna, odszkodowawcza i karnoprawna członków zarządu i członków rady nadzorczej za działania lub zaniechania.

Relacje prawne między zarządem a zgromadzeniem wspólników spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: obowiązki i uprawnienia zarządu do zwoływania i odwoływania zgromadzenia wspólników, obowiązki organizacyjne, sprawozdawcze i informacyjne zarządu, kompetencje zgromadzenia wspólników w zakresie kształtowania składu zarządu, odpowiedzialność organizacyjna, odszkodowawcza oraz karna członków zarządu za działania lub zaniechania związane z relacjami z  zgromadzeniem wspólników.

Prawa, obowiązki oraz roszczenia prawne odwołanego członka zarządu spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: przesłanki odwołania członka zarządu, prawa odwołanego członka zarządu, obowiązki odwołanego członka rady nadzorczej, roszczenia spółki, odpowiedzialność odszkodowawcza i karnoprawna członka zarządu, roszczenia wynikające ze stosunku podstawowego, roszczenia ze stosunku pracy, roszczenia ze stosunku cywilnoprawnego, roszczenia wynikające z prawa autorskiego, roszczenia z zakresu ochrony praw osobistych członka zarządu.

Rola regulaminów organów spółki w funkcjonowaniu spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota regulaminów, kształtowanie treści regulaminów, odpowiedzialność za naruszenia regulaminu zarządu.

Kształtowanie treści regulaminu zarządu spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota regulaminu, charakter prawny regulaminu, rola regulaminu w funkcjonowaniu spółki, odpowiedzialność za naruszenia regulaminu zarządu.

Prawne aspekty reprezentacji spółki przez zarząd spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota reprezentacji, reprezentacja a prowadzenie spraw spółki, ustawowe i statutowe sposoby reprezentacji spółki, podział kompetencji a reprezentacja, prawo członka zarządu do reprezentacji spółki, zakres przedmiotowy prawa reprezentowania spółki przez członków zarządu, nieskuteczność ograniczeń prawa reprezentacji, skutki prawne naruszenia zasad reprezentacji spółki, odpowiedzialność za naruszenia zasad.

Obowiązek wstrzymania się członka zarządu spółki z o.o. od udziału w rozstrzyganiu spraw o kolizyjnych interesach

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: sprzeczność interesów, przejawy sprzeczności interesów, zakres podmiotowy możliwej kolizyjności interesów, obowiązek wstrzymania się od udziału w rozstrzyganiu spraw o kolizyjnych interesach, wyłączenie członka zarządu od rozstrzygania spraw o kolizyjnych interesach.

Dobre praktyki stosowane przez zarząd i członków zarządu spółki kapitałowej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zasady wykonywania mandatu członka zarządu spółki oraz zasady funkcjonowania zarządu spółek notowanych na GPW, zasady wykonywania mandatu członka zarządu oraz zasady funkcjonowania zarządu na gruncie kodeksów dobrych praktyk OECD, IRD, IBnGR oraz XIII Dyrektywy UE, skutki prawne naruszeń postanowień kodeksów dobrych praktyk.

Środki prawne przeciwko uchwałom rady nadzorczej spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: charakter prawny uchwał rady nadzorczej, sposób podejmowania uchwał, wadliwość uchwał rady nadzorczej, zaskarżanie uchwał rady nadzorczej, itd.

Prawo uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników przez członków władz spółki i byłych członków władz spółki

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: prawo i obowiązek uczestnictwa, zakres podmiotowy, charakter prawa (imperatywny czy dyspozytywny), regulacje statutowe, regulacje regulaminowe, zakres przedmiotowy prawa uczestnictwa byłych członków władz spółki.

Prawne i organizacyjne aspekty zwoływania posiedzeń oraz podejmowania uchwał zarządu spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: struktura organizacyjna zarządu, zwoływanie posiedzeń, organizacja posiedzeń, uchwały zarządu, charakter prawny uchwał zarządu, wadliwość uchwał zarządu, zaskarżanie uchwał zarządu, regulamin zarządu, charakter prawny regulaminu.

Prawne aspekty zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: przyczyny wadliwości uchwały, podstawy uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały, legitymacji czynnej do zaskarżania, skutków, obowiązujących terminów, reprezentacja spółki.

Powództwo o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: podstawy uchylenia uchwały (kumulacja przesłanek, sprzeczność uchwały ze statutem, dobrymi obyczajami, godzenie w interes spółki itp.), legitymacja czynna do zaskarżania (akcjonariusz, członek władz spółki, były członek władz spółki, likwidator, zastawnik, użytkownik), skutki zaskarżenia (zawieszenie postępowania rejestrowego, postępowania procesowe, odszkodowanie dla spółki) oraz termin do wytoczenia powództwa, właściwość sądu i wartości sporu, reprezentacja spółki.

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalanej praktyki następujące zagadnienia: podstawy stwierdzenia nieważności sprzeczność z ustawą, sprzeczność z zasadami współżycia społecznego), legitymacji czynnej i biernej, reprezentacji spółki, skutki unieważnienia uchwały, uchwały „nieistniejące”.

Prawne aspekty zaskarżania uchwały o połączeniu spółek

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: sposób regulacji prawnej zaskarżenia, cel regulacji, zakres podmiotowy (legitymacja bierna, legitymacja czynna),zakres przedmiotowy powództwa (przesłanki negatywne, przesłanki pozytywne), termin do zaskarżenia, wartość przedmiotu sporu, czynności procesowe, skutki orzeczenia uchylenia uchwały, sukcesja uprawnień akcjonariuszy.

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu spółki z o.o. za szkody wyrządzone podczas łączenia spółek

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zakres podmiotowy odpowiedzialności, zakres przedmiotowy odpowiedzialności, charakter prawny odpowiedzialności, powództwo o odszkodowanie przeciw członkom zarządu, ochrona członków zarządu przed nieuzasadnionym wniesieniem powództwa, przedawnienie roszczeń.

Prawne aspekty zaskarżania uchwały działowej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zakres podmiotowy powództwa, zakres przedmiotowy powództwa, termin do zaskarżania, wartość przedmiotu sporu, czynności procesowe, skutki uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały, odpowiedzialność za zobowiązania, sukcesja uprawnień akcjonariuszy.

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu spółki z o.o. za szkody wyrządzone podczas łączenia się spółek

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zakres podmiotowy odpowiedzialności, zakres przedmiotowy, wniesienie powództwa przeciwko członkom zarządu, ochrona członków zarządu przed nieuzasadnionym wnoszeniem powództw, przedawnienie roszczeń.

Prawne aspekty zaskarżania uchwały przekształceniowej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: cel regulacji, zakres podmiotowy (legitymacja bierna, legitymacja czynna), zakres przedmiotowy (przesłanki pozytywne, przesłanki negatywne), termin do zaskarżania, wartość przedmiotu sporu, czynności procesowe, obowiązki rejestracyjne i ogłoszeniowe.

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu spółki z o.o. za szkody wyrządzone podczas przekształcenia spółki

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zakres przedmiotowy, zasady odpowiedzialności, zakres podmiotowy, przedawnienie roszczeń.

Odpowiedzialność karna członka zarządu za działanie na szkodę spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: przedmiot karnoprawnej ochrony, czyn zabroniony, strona podmiotowa czynu zabronionego, strona przedmiotowa czynu zabronionego, sankcja karna, tryb ścigania, zmiany w zasadach odpowiedzialności karnej w wyniku nowelizacji KK i KSH w 2011 r.

Odpowiedzialność karnoprawna członka zarządu za niezgłoszenie upadłości spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: przedmiot karnoprawnej ochrony, podmiot czynu zabronionego, strona przedmiotowa czynu zabronionego, strona podmiotowa czynu zabronionego, sankcja karna i tryb ścigania, właściwość sądu.

Odpowiedzialność karnoprawna członka zarządu za udzielanie nieprawdziwych informacji o spółce z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: przedmiot karnoprawnej ochrony, obowiązki informacyjne, podmiot czynu zabronionego, strona przedmiotowa czynu zabronionego, strona przedmiotowa czynu zabronionego, sankcje karne, tryb ścigania, nieumyślny typ przestępstwa, właściwość sądu.

Pozycja prawna likwidatora w spółce z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: rozwiązanie spółki, pojecie i istota likwidacji spółki, okres likwidacji, ustanowienie likwidatora, prawa i obowiązki likwidatora, zgłoszenie likwidacji, ogłoszenie o likwidacji, wezwanie wierzycieli, bilans likwidacyjny, czynności likwidacyjne, prowadzenie spraw spółki, reprezentacja spółki, depozyt sądowy, podział majątku spółki, sprawdzenie likwidacyjne (sprawozdanie likwidacyjna, zatwierdzenie sprawozdania), wniosek o wykreślenie spółki z rejestru, odwołanie likwidatora.

Skuteczne postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: dopuszczalność postępowania zabezpieczającego, podstawy zabezpieczenia, przebieg postępowania zabezpieczającego, sposoby zabezpieczeń, środki zaskarżenia, odpowiedzialność wierzyciela względem dłużnika, podstawy egzekucji (tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, postępowanie w sprawie nadania klauzuli wykonalności, zażalenie na postępowanie sądu w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności ), przebieg postępowania egzekucyjnego (wszczęcie, zbieg egzekucji, ograniczenia egzekucji, zakończenie), środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym, środki merytorycznej obrony, koszty egzekucji, egzekucja świadczeń pieniężnych ( z rachunków bankowych, z ruchomości, nieruchomości, z wynagrodzenia, z praw majątkowych, egzekucja z nieruchomości , itp.), egzekucja świadczeń niepieniężnych (wydanie nieruchomości, wydanie ruchomości, obowiązek złożenia oświadczenia woli, zaniechania czynności, nieprzeszkadzaniu czynności wierzyciela, środki przymusu).

Środki zaskarżenia w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: środki zaskarżenia w postępowaniu zabezpieczającym, środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym (zażalenie, kasacja, skarga na czynności komornika), środki merytorycznej obrony dłużnika i osób trzecich (powództwa przeciwegzekucyjne dłużnika, powództwa przeciwegzekucyjne osoby  trzeciej, środki odwoławcze).

Prawne aspekty skutecznego zabezpieczania wierzytelności w obrocie gospodarczym

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: sposoby zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym, skuteczność zabezpieczenia wierzytelności, ugody z dłużnikiem, postępowanie mediacyjne, postępowanie arbitrażowe, roszczenia o zapłatę, postępowanie zabezpieczające, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy,  postępowanie egzekucyjne, środki zaskarżenia w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym.

 

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.