Dotyczące pozycji prawnej walnego zgromadzenia

 

Dyrektywy wykładni prawa spółek

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia:  dyrektywy wykładni prawa spółek sensu stricto ( literalna, funkcjonalna, systemowa, preferencji, domniemań interpretacyjnych), dyrektywy wykładni sensu largo (wnioskowania prawnicze tj. argumentum a simile, argumentum a contrario, argumentum a fortiori, dyraktywa z celu na środki oraz reguły kolizyjne tj. hierarchiczna, chronologiczna, merytoryczna). Omówione zostaną przy tym rodzaje przepisów prawnych występujących w KSH (imperatywne, dyspozytywne i semiimperatywne).

Pojęcie interesu spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną poglądy doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki dotyczące najbardziej kontrowersyjnego zagadnienia dotyczącego pojęcia „interesu spółki” i praktycznych implikacji dla funkcjonowania spółki akcyjnej. Definiowanie interesu spółki wpływa bezpośrednio na realizację celów spółki, określenie zasad wykonywania mandatu członka rady nadzorczej i członka zarządu. Problematyka interesu spółki bezpośrednio związana jest z zagadaniem odpowiedzialności organizacyjnej, cywilnoprawnej oraz karnoprawnej członków władz spółki akcyjnej.

Kontrola czynności prawnych spółki w formie uchwały walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: kompetencje zarządu, możliwość ograniczenia kompetencji zarządu, wymóg zgody, przypadki zgody z mocy ustawy, przypadki z mocy statutu spółki, sposób wyrażenia zgody, skutki prawne podjęcia czynności bez zgody wymaganej ustawą, skutki prawne podjęcia czynności prawnej bez zgody wymaganej statutem.

Wymóg ustawowej zgody walnego zgromadzenia na podjęcie czynności prawnej spółki

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: przypadki wymagające zgody, sposób wyrażania zgody, skutki prawne podjęcia czynności bez zgody.

Prawne aspekty realizacji zasady równego traktowania akcjonariuszy spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: adresat nakazu równego traktowania, treść zasady, przykłady naruszenia zasady, skutki naruszenia zasady, „ złota akcja” .

Zasady kształtowania i zmian treści statutu spółki akcyjnej na gruncie Kodeksu spółek handlowych

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: charakter prawny statutu, obligatoryjne postanowienia, odmienne i dodatkowe postanowienia statutu,, konsekwencje prawne naruszenia zasad kształtowania treści statutu, zasady zmiany treści statutu.

Pozycja prawna  akcjonariuszy w spółce akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: prawa akcjonariuszy tj. uprawnienia majątkowe (prawo do dywidendy, zaliczki na dywidendę, poboru akcji, kwoty likwidacyjnej, uprawnienia wynikające z akcji uprzywilejowanych i uprawnień osobistych) i uprawnienia organizacyjne (prawo do udziału w walnym zgromadzeniu, prawo do głosu, prawo do informacji, prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia, prawo do wniesienia powództwa przeciwko osobom, które wyrządziły szkodę spółce) oraz obowiązki akcjonariuszy (wynikające z klauzul generalnych, realizacji wspólnego celu, wniesienia pełnego wkładu na akcje). Omówione zostaną zasady dokonywania wpłat na pokrycie akcji, wpływ ustroju małżeńskiego na prawa i obowiązki akcjonariusza.

Zasady prowadzenia ksiąg akcyjnych na gruncie KSH

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: charakter prawny księgi akcyjnej, charakter prawny wpisu w księdze akcyjnej, wadliwość wpisów, osoby uprawnione do wniosków o wpis, postępowanie w sprawach o wpis, , prowadzenie księgi akcyjnej przez bank lub dom maklerski.

Użyteczność i dopuszczalność umów akcjonariuszy dotyczące sposobu głosowania i rozporządzania akcjami

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: dopuszczalność zawierania umów między akcjonariuszami oraz akcjonariuszami i spółką, cel umów, rodzaje umów, przedmiot umów, efektywność i skuteczność umów.

Pozycja prawna akcjonariuszy mniejszościowych w spółce akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: prawa mniejszości,  sfera uprawnień decyzyjnych, sfera uprawnień organizacyjnych, sfera kontroli prawidłowości uchwał, sfera ochrony interesów majątkowych, sfera uprawnień informacyjnych i nadzorczych, szantaż korporacyjny.

Zasada lojalności akcjonariuszy wobec spółki

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: podstawy zasady lojalności akcjonariuszy, przejawy zasady lojalności, naruszenia zasad lojalności, szantaż korporacyjny, skutki naruszenia zasady lojalności.

Prawne aspekty nabycia akcji własnych w celu odwrócenia szkody zagrażającej spółce akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zakaz nabywania akcji własnych spółki, wyjątki od zakazu nabywania akcji własnych, pojęcie szkody, pojęcie szkody poważnej bezpośrednio zagrażającej spółce,  przykłady nabycia akcji własnych w celu zapobieżenia szkodzie zagrażającej spółce, odpowiedzialność członków zarządu.

Legitymacja czynna odwołanego członka władz spółki do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: przesłanki zaskarżenia uchwał walnego zgromadzenia, zasady i skuteczność odwołania członka zarządu i rady nadzorczej, uzasadnienie interesu prawnego odwołanego członka władz spółki.

Prawne aspekty zawieszania i odwoływania członka zarządu

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: istota mandatu, istota kadencji, podmioty i organy uprawnione do odwołania, ważne powody odwołania (zawieszenia) przesłanki odwołania (zawieszenia), przesłanki zaskarżania decyzji o odwołaniu, roszczenia odszkodowawcze odwołanych członków zarządu spółki.

Prawne aspekty zawieszania i odwoływania członka rady nadzorczej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: pojęcie mandatu i kadencji, podmioty i organy uprawnione do odwołania, ważne powody odwołania (zawieszenia) przesłanki odwołania (zawieszenia), przesłanki zaskarżania decyzji o odwołaniu, roszczenia odszkodowawcze odwołanych członków rady nadzorczej.

Zakaz konkurencji obowiązujący członka rady nadzorczej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: zasada lojalności wobec spółki, przejawy zasady lojalności, pojęcie interesu konkurencyjnego, pojęcie spółki konkurencyjnej, zakres zakazu konkurencji obowiązujący członka rady nadzorczej, dopuszczalność uchylenia zakazu, zezwolenie spółki, odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji.

Prawne i organizacyjne aspekty wyboru rady nadzorczej w głosowaniu grupami

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: cel instytucji wyboru w głosowaniu oddzielnymi grupami, przesłanki wyboru oddzielnymi grupami, zasady i organizacja wyboru, odwołanie członka rady nadzorczej wybranego przez grupę, delegowanie członka rady nadzorczej wybranego w grupie do stałego indywidualnego nadzoru.

Prawne aspekty eliminacji („wyciśnięcia”) akcjonariuszy mniejszościowych ze spółki akcyjnej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: przyczyny zastosowania przymusowego wykupu akcji, konstrukcja przymusowego wykupu akcji (istota, charakter prawny, cel), przesłanki przymusowego wykupu, (podmiotowe, przedmiotowe), uchwała o przymusowym wykupie, ustalenie ceny, wykonanie uchwały, zakres prawa drobnego akcjonariusza do sadowej ochrony jego interesów.

Prawne aspekty zwoływania i organizacji walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: pozycja walnego zgromadzenia w systemie organów spółki akcyjnej, kompetencje ustawowe i statutowe walnego zgromadzenia, zwoływanie walnego zgromadzenia i nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, podmioty uprawnione do zwołania walnego zgromadzenia, sądowe upoważnienie, sposób zwołania, odwołanie walnego zgromadzenia, miejsce zgromadzeń, podmioty uprawnione do uczestnictwa, otwarcie i wybór przewodniczącego, kompetencje przewodniczącego, lista uprawnionych i uczestników, prawo głosu i jego wykonywania, ograniczenie i wyłączenie prawa głosu, wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zasady podejmowania uchwał, głosowanie jawne i tajne, koszty walnego zgromadzenia.

Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: pozycja prawna walnego zgromadzenia w systemie organów spółki, prawo uczestnictwa i prawo do głosu, pełnomocnictwo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, pełnomocnictwo do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, forma pełnomocnictwa, zakazy występowania w charakterze pełnomocników, , przedstawiciele ustawowi, urzędowi i organizacyjni akcjonariuszy.

Karnoprawna odpowiedzialność akcjonariuszy spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny następujące zagadnienia: przepisy karnoprawne w KSH i innych ustaw dotyczące akcjonariuszy przedmiot ochrony, znamiona strony przedmiotowa, podmiot przestępstwa, znamiona strony podmiotowej, odmiany typu czynu zabronionego, okoliczności wyłączające bezprawność lub winę, formy popełnienia przestępstwa, zbieg przepisów, zagrożenie karne, czynny żal.

Cywilnoprawna odpowiedzialność akcjonariuszy spółki akcyjnej (wobec spółki)

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota odpowiedzialności odszkodowawczej, podstawy odpowiedzialności cywilnoprawnej akcjonariuszy, przesłanki odpowiedzialności, zakres odpowiedzialności akcjonariuszy spółki akcyjnej.

Skutki prawne czynności prawnych podejmowanych przez zarząd  bez zgody rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: pozycja prawa zarządu, autonomia prowadzenia spraw spółki, ustawowy wymóg uzyskania zgody rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia, statutowy wymóg uzyskania zgody, nieważność czynności prawnych, odpowiedzialność członków zarządu.

Kształtowanie treści regulaminu walnego zgromadzenia

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota regulaminu, charakter prawny regulaminu, rola regulaminu w funkcjonowaniu spółki, odpowiedzialność za naruszenia regulaminu walnego zgromadzenia.

Dobre praktyki na walnych zgromadzeniach spółek akcyjnych

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zasady funkcjonowania walnego zgromadzenia oraz realizacji praw i obowiązków akcjonariuszy na gruncie obowiązującego na GPW kodeksu dobrych praktyk, zasady funkcjonowania walnego zgromadzenia na gruncie kodeksu dobrych praktyk OECD, IRD, IBnGR oraz XIII Dyrektywy UE, skutki prawne naruszeń postanowień kodeksów dobrych praktyk.

Prawne i organizacyjne aspekty udostępniania informacji akcjonariuszom spółki

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: prawo do informacji, znaczenie prawa do informacji, rodzaje informacji udostępnianych akcjonariuszom, informacje dotyczące stanu interesów spółki, informacje dotyczące struktury akcjonariatu, realizacja prawa do informacji na walnym zgromadzeniu, realizacja prawa do informacji poza walnym zgromadzenie, prawo do informacji w następstwie czynności nadzorczych, problem „asymetrii informacyjnej”.

Prawne i organizacyjne aspekty zwoływania i odbywania walnego zgromadzenia

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zasady zwoływania, podmioty uprawnione do zwoływania, prawo uczestnictwa, zasady organizowania posiedzeń, porządek obrad, skutki naruszeń w zwoływaniu i organizacji walnego zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej: akcjonariusze, pełnomocnicy, członkowie władz spółki, zastawnicy, użytkownicy, wierzyciele, eksperci, itp.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: podstawy prawne do uczestnictwa poszczególnych podmiotów, realizacja prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, prawo do uczestnictwa a prawa do głosu, różnice w prawie do uczestnictwa akcjonariuszy i innych podmiotów, skutki prawne uczestnictwa w walnym zgromadzeniu podmiotów nieuprawnionych, dopuszczalność regulacji statutowych i regulaminowych.

Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przez członków władz spółki i byłych członków władz spółki

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: prawo i obowiązek uczestnictwa, zakres podmiotowy, charakter prawa (imperatywny czy dyspozytywny), regulacje statutowe, regulacje regulaminowe, zakres przedmiotowy prawa uczestnictwa byłych członków władz spółki.

Prawo głosu oraz ograniczenia i wyłączenia prawa głosu na walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: prawo głosu i jego wykonanie, podmioty uprawnione, prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu  a prawo głosu, przesłanki ograniczenia prawa głosu, statutowe ograniczenie prawa głosu, sposoby ograniczenia prawa głosu, kumulacja głosów, przesłanki wyłączenia prawa głosu, zakres przedmiotowy i podmiotowy wyłączenia prawa głosu, wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: kompetencje walnego zgromadzenia, pozycja prawna walnego zgromadzenia, nadzwyczajne walne zgromadzenie, zwoływanie walnych zgromadzeń, organizacja walnego zgromadzenia, przerwy w obradach, otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, listy obecności, podejmowanie uchwał walnego zgromadzenia, charakter prawny uchwał walnego zgromadzenia, wadliwość uchwał, zaskarżanie uchwał, regulamin walnego zgromadzenia, charakter prawny regulaminu.

Prawne i organizacyjne aspekty zwoływania posiedzeń oraz podejmowania uchwał rady nadzorczej spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: struktura organizacyjna rady nadzorczej, zwoływanie posiedzeń, organizacja posiedzeń, uchwały rady nadzorczej, charakter prawny uchwał rady, wadliwość uchwał rady nadzorczej, zaskarżanie uchwał rady, regulamin rady nadzorczej, podejmowanie uchwał poza posiedzeniami rady nadzorczej.

Prawne i organizacyjne aspekty przymusowego wykupu akcji

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota i charakter prawny, rola regulacji, znaczenie praktyczne przymusowego wykupu akcji na gruncie KSH i ustawy OfertaPublU. Omówione zostaną przesłanki podmiotowe i przedmiotowe przymusowego wykupu akcji, zasady wyceny akcji oraz procedura przeprowadzenia wykupu, zakres prawa drobnego akcjonariusza do sadowej ochrony jego interesów.

Prawne i organizacyjne aspekty przymusowego odkupu akcji

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota i charakter prawny, rola regulacji, znaczenie praktyczne przymusowego odkupu akcji na gruncie KSH i ustawy OfertaPublU z podkreśleniem różnic między spółkami prywatnymi i publicznymi, przesłanki podmiotowe i przedmiotowe przymusowego odkupu akcji, zasady wyceny akcji oraz procedura przeprowadzenia odkupu.

Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania uchwał w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota i charakter prawny, rola regulacji, pojęcie akcji o różnych uprawnieniach, zmiany statutu, obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji, znaczenie praktyczne głosowania grupami na gruncie KSH, zasady odszkodowania i procedury przeprowadzenia głosowania oraz zasady odszkodowania za zniesienie przywilejów.

Prawne aspekty zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: przyczyny wadliwości uchwały, podstawy uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały, legitymacji czynnej do zaskarżania, skutków, obowiązujących terminów, reprezentacja spółki.

Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: podstawy uchylenia uchwały (kumulacja przesłanek, sprzeczność uchwały ze statutem, dobrymi obyczajami, godzenie w interes spółki itp.), legitymacja czynna do zaskarżania (akcjonariusz, członek władz spółki, były członek władz spółki, likwidator, zastawnik, użytkownik), skutki zaskarżenia (zawieszenie postępowania rejestrowego, postępowania procesowe, odszkodowanie dla spółki) oraz termin do wytoczenia powództwa, właściwość sądu i wartości sporu, reprezentacji spółki.

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalanej praktyki następujące zagadnienia: podstawy stwierdzenia nieważności sprzeczność z ustawą, sprzeczność z zasadami współżycia społecznego), legitymacji czynnej i biernej, reprezentacji spółki skutki unieważnienia uchwały, uchwały „nieistniejące”

Prawne i organizacyjne aspekty udzielania informacji  akcjonariuszom dotyczących spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: pojęcie i charakter prawny prawa do informacji, zakres podmiotowy prawa do informacji, zakres przedmiotowy, sposób wykonywania prawa do informacji, podstawy odmowy udzielenia informacji, skutki prawne nieuzasadnionej odmowy udzielenia informacji.

Prawne aspekty zmiany  statutu spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalanej praktyki następujące zagadnienia: uchwały walnego zgromadzenia zmieniające statut, wpisy do rejestru, tekst jednolity

Prawne i organizacyjne aspekty podwyższenia kapitału spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: sposoby podwyższenia kapitału zakładowego (subskrypcja prywatna, zamknięta, otwarta), ustawowe przesłanki, zwrot wkładów, treść uchwały o podwyższeniu.

Prawne aspekty zaskarżania uchwały o połączeniu spółek

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: sposób regulacji prawnej zaskarżenia, cel regulacji, zakres podmiotowy (legitymacja bierna, legitymacja czynna),zakres przedmiotowy powództwa (przesłanki negatywne, przesłanki pozytywne), termin do zaskarżenia, wartość przedmiotu sporu, czynności procesowe, skutki orzeczenia uchylenia uchwały, sukcesja uprawnień akcjonariuszy.

Prawne aspekty zaskarżania uchwały działowej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zakres podmiotowy powództwa, zakres przedmiotowy powództwa, termin do zaskarżania, wartość przedmiotu sporu, czynności procesowe, skutki uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały, odpowiedzialność za zobowiązania, sukcesja uprawnień akcjonariuszy.

Prawne aspekty zaskarżania uchwały przekształceniowej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: cel regulacji, zakres podmiotowy (legitymacja bierna, legitymacja czynna), zakres przedmiotowy (przesłanki pozytywne, przesłanki negatywne), termin do zaskarżania, wartość przedmiotu sporu, czynności procesowe, obowiązki rejestracyjne i ogłoszeniowe.

 

© 2023 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.