Okazjonalna obsługa prawna indywidualnego przedsiębiorcy

•    postępowanie przedwindykacyjne i windykacyjne:
-    zabezpieczanie przyszłych wierzytelności
-    wezwania do świadczenia wymagalnych wierzytelności
-    negocjacje i ugody z dłużnikami i wierzycielami
-    przedsądowe wezwania do ugody

•    postępowanie przekształceniowe:
-    sporządzanie planu przekształcenia
-    sporządzenie statutu lub umowy nowej spółki
-    zawiadomienie wspólników
-    udzielanie informacji wspólnikom
-    sporządzenie treści uchwały przekształceniowej
-    sporządzeniu pozwu o o ustalenie wartości udziałów
-    zgłoszenia rejestrowe
-    sporządzenie pozwu o odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych przy przekształceniu spółki
-    zaskarżenie uchwały przekształceniowej

•    postępowanie zabezpieczające:
-    sporządzenie wniosku o wydanie zarządzenia tymczasowego
-    sporządzenie wniosku o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych
-    sporządzenie wniosku  zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych
-    sporządzenie zażalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia
-    sporządzenie wniosku o zabezpieczenie w sprawach z zakresu prawa spółek
-    sporządzenie wniosku o zabezpieczenie w sprawach z zakresu prawa upadłościowego
-    sporządzenie wniosku o zabezpieczenie w sprawach z zakresu prawa autorskiego
-    sporządzenie wniosku o zabezpieczenie z zakresu prawa własności przemysłowej
-    sporządzenie wniosku o zabezpieczenie w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji

•    postępowanie egzekucyjne:
-    sporządzenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności
-    sporządzenie pozwu o pozbawienie tytułu egzekucyjnego wykonalności ( w całości, w części)
-    sporządzenie pozwu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego pochodzącego od organu administracji
-    sporządzenie zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności
-    sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
-    sporządzenie wniosku o nakazanie dłużnikowi złożenia wykazu majątku
-    sporządzenie wniosku o skierowanie egzekucji do ruchomości dłużnika
-    sporządzenie wniosku o skierowanie egzekucji do wynagrodzenia za pracę dłużnika
-    sporządzenie wniosku o skierowanie egzekucji do rachunku bankowego
-    sporządzenie wniosku o skierowanie egzekucji do wierzytelności dłużnika
-    sporządzenie wniosku  o egzekucję z praw majątkowych
-    sporządzenie wniosku o skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika
-    sporządzenie wniosku o przejęcie nie sprzedanych ruchomości na własność
-    sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji z udziałów dłużnika w sp. z o.o.
-    sporządzenie skargi na opis i oszacowanie nieruchomości
-    sporządzenie wniosku o przejęcie własności nieruchomości
-    sporządzenie zarzutu przeciwko planowi podziału
-    sporządzenie wniosku o egzekucję świadczeń niepieniężnych
-    sporządzenie pozwu dłużnika o umorzenie egzekucji
-    sporządzenie pozwu o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji sądowej
-    sporządzenie pozwu osoby trzeciej o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji administracyjnej
-    sporządzenie wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
-    sporządzenie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego
-    sporządzenie wniosku o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego
-    sporządzenie skargi na czynności komornicze
-    sporządzenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na czynności komornika
-    sporządzenie wniosku o ustanowienie kuratora dla dłużnika nieznanego z miejsca pobytu

•    postępowanie podatkowe i karno-skarbowe:
-    sporządzenie wniosków: o rozłożenie na raty zapłaty podatku, o odroczenie terminu płatności podatku, umorzenie zaległości podatkowej, o uzupełnienie decyzji, wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji, o potrącenia zobowiązania podatkowego, o wstrzymania wykonania decyzji, o ponowne rozpatrzenie sprawy, o odszkodowanie, o wznowienie postępowania, o stwierdzenie nieważności decyzji, o uchylenie decyzji ostatecznej, o przywrócenie terminu, o zwolnienie z kosztów sądowych, o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, o umorzenie postępowania egzekucyjnego, o wyłączenie spod egzekucji, itp.
-    sporządzenie żądań: o stwierdzenia nadpłaty, o stwierdzenie nieważności decyzji
-    sporządzenie zgłoszeń: o ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń,
-    sporządzenie odwołań: od decyzji organu podatkowego, od decyzji dyrektora UKS
-   sporządzenie skarg: do sądu na decyzję organu podatkowego, do sądu na bezczynność, na czynności egzekucyjne egzekutora

Incydentalna obsługa prawna indywidualnego przedsiębiorcy

•    Sporządzanie opinii prawnych dotyczących:
-    efektywności i skuteczności podejmowania czynności prawnych procesowych
-    pozycji prawnej i procesowej
-    podjętych i planowanych czynności prawnych
-    wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych

•    Sporządzanie umów :
-    kooperacyjnych krajowych i zagranicznych
-    joint-venture z podmiotami krajowymi i zagranicznymi
-    konsorcjum celowych
-    o przygotowanie inwestycji budowlanej (o prace geodezyjne, projektowe, itp)
-    o wykonanie inwestycji ( o generalne wykonawstwo, o wykonanie itp.)
-    o dzieło, zlecenia, napraw gwarancyjnych, agencyjnych, itp.
-    sprzedaży, sprzedaży z zastrzeżeniem, sprzedaży ratalnej, kredytowych, itp.
-    sprzedaży, dostawy, zaopatrzenia w obrocie krajowym i zagranicznym
-    najmu, dzierżawy
-    ubezpieczenia majątkowego, osobowego, odpowiedzialności menedżerów
-    leasingu pracowniczego
-    leasingu operacyjnego, leasingu finansowego, leasingu zwrotnego, itp.
-    kredytu inwestycyjnego, kredytu obrotowego, pożyczki, itp.

-    licencyjnych, know-how, franchisingowych, sprzedaży praw autorskich,
-    ustanowienia zastawu akcji, dzierżawy akcji
-    przelewu wierzytelności, przelewu na zabezpieczenie, przejęcia długu, itp.
-    w zakresie windykacji wierzytelności
-    o wykonywanie pracy: o pracę, zlecenia, o dzieło, menedżerskie, itp

•    Sporządzanie pozwów:
-    o zapłatę za dostawę, usługi, roboty budowlane,  itp.
-    o odszkodowania  tytułu czynów niedozwolonych i zawinionych
-    o odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umowy
-    o zmianę wysokości świadczenia ze względu na nadzwyczajne zmiany okoliczności
-    o rozwiązanie umowy i zapłatę
-    o odszkodowanie z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych
-    o wydanie uzyskanych korzyści z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych
-    o zaniechanie działań naruszających autorskie prawa osobiste
-    o usunięcie skutków naruszenia autorskich praw osobistych
-    o zaniechanie działań naruszających dobra osobiste
-    o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych
-    o usunięcie skutków niedozwolonych czynów nieuczciwej konkurencji
-    o wydanie uzyskanych korzyści z tytułu czynów  nieuczciwej konkurencji
-    o odszkodowanie z tytułu działań nieuczciwej konkurencji
-    o odszkodowanie z tytułu bezpodstawnych wniesienia powództwa
-    o zakazanie używania nazwy
-    o zakazanie naruszania prawa do znaku towarowego
-    o zakazania używania firmy
-    o ustalenie, że wskazana produkcja nie jest objęta patentem
-    o ustalenie, że używany znak towarowy nie narusza prawa ochronnego
-    o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
-    o uznanie za bezskuteczną  czynność prawną (skarga pauliańska)
-    o ochronę naruszonego posiadania
-    o ustalenie istnienia stosunku prawnego

•    Sporządzanie wniosków:
-    o zwolnienie z kosztów procesu
-    o zabezpieczenie kosztów procesu
-    o wezwanie do udziału w sprawie dodatkowo innej osoby
-    o wezwanie do udziału w sprawie w charakterze pozwanego innej osoby
-    o przywrócenie uchybionego terminu
-    o zawieszenie postępowania
-    o zniesienie współwłasności
-    o uzasadnienie postępowania
-    o sprostowanie wyroku, protokołu, wykładnię wyroku, uzupełnienie wyroku,
-    o nadanie klauzuli wykonalności, o wszczęcie egzekucji, itp.

•    Sporządzenie sprzeciwów:
-    od wyroku zaocznego
-    od nakazu zapłaty

•    Sporządzenie skarg:
-      na wyrok sądu polubownego
-    na opis i oszacowanie w postępowaniu egzekucyjnym
-    na czynności komornika

•    Sporządzenie wezwań:
-    do zapłaty
-    do spełnienia świadczenia

•    Sporządzanie pełnomocnictw:
-    ogólne
-    procesowe
-    do reprezentowania w postępowaniu przed KRS-em
-    do reprezentowania w postępowaniu egzekucyjnym, do reprezentowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.