Spółka komandytowo-akcyjna

 

Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa sądowego, poglądów doktryny oraz utrwalonej praktyki i zwyczajów następujące zagadnienia: natura gospodarcza spółki, zastosowanie spółki komandytowo-akcyjnej w praktyce gospodarczej, publiczna spółka komandytowo-akcyjna, reżim prawny funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej, technika odesłania ogólnego, technika odesłania do konkretnych przepisów, przepisy prawa cywilnego i karnego, komplementariusz osobą prawną, powstanie spółki, prawa i obowiązki akcjonariusza, prawa i obowiązki komplementariusza, rodzaje akcji, walne zgromadzenie, rada nadzorcza, wkłady wspólników, stosunek do osób trzecich, odpowiedzialność akcjonariusza i komplementariusza, przystąpienie nowego komplementariusza, reprezentacja spółki, prowadzenie spraw spółki, udział w zyskach, wystąpienie ze spółki komplementariusza, rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej

Kształtowanie statutu spółki komandytowo-akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa sądowego, poglądów doktryny oraz utrwalonej praktyki i zwyczajów następujące zagadnienia: charakter prawny statutu, treść statutu, autonomia woli w kształtowaniu treści, skuteczność statutu,

Prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia spraw spółki i reprezentacji spółki komandytowo-akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa sądowego, poglądów doktryny oraz utrwalonej praktyki i zwyczajów następujące zagadnienia: prawo i obowiązek komplementariuszy do prowadzenia spraw spółki, powierzenie prowadzenia spraw spółki wybranym komplementariuszom, sposób prowadzenia spraw spółki przez kilku komplemntariuszy, wynagrodzenie komplementariuszy za prowadzenie spraw spółki, odpowiedzialność komplemantariuszy za prowadzenie spraw spółki, podział kompetencji, rada nadzorcza, powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej, wykonywanie nadzoru, reprezentacja spółki, późniejsze pozbawienie komplementariusza prawa reprezentacji spółki, sprzeciw komplementariusza pozbawionego prawa reprezentowania, sądowe pozbawienie komplementariusza prawa reprezentacji, skutki prawne pozbawienia komplementariusza prawa reprezentacji,  akcjonariusz jako pełnomocnik,

Prawne i organizacyjne aspekty nadzoru w spółce komandytowo-akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa sądowego, poglądów doktryny oraz utrwalonej praktyki i zwyczajów następujące zagadnienia: elementy nadzoru, prawo do informacji akcjonariuszy, charakter rady nadzorczej, skład rady nadzorczej wybór członków rady nadzorczej, kompetencje kontrolne rady nadzorczej, prawa i obowiązki członka rady nadzorczej, inne formy kontroli nad komplementariuszem, członka rady nadzorczej

Pozycja prawna akcjonariuszy i walnego zgromadzenia spółki komandytowo-akcyjnej

Kompetencje walnego zgromadzenia, sposób wykonywania kompetencji walnego zgromadzenia, wyrażanie zgody komplementariuszy na uchwałę walnego zgromadzenia, samodzielne kompetencje walnego zgromadzenia, kompetencje walnego zgromadzenia wymagające zgody większości komplementariuszy, kompetencje walnego zgromadzenia wymagające zgody wszystkich  komplementariuszy

 

 

 

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.