Okresowa obsługa prawna spółki akcyjnej

•    postępowanie rejestrowe
-    przygotowanie dokumentów i załączników rejestrowych
-    zgłoszenie spółki do KRS-u
-    zgłoszenia zmian w danych rejestrowych spółki
-    zgłoszenia zmian w spółce

•    postępowanie przedwindykacyjne i windykacyjne:
-    zabezpieczanie przyszłych wierzytelności
-    wezwania do świadczenia wymagalnych wierzytelności
-    negocjacje i ugody z dłużnikami i wierzycielami
-    przedsądowe wezwania do ugody

•    postępowanie połączeniowe (ze spółką kapitałową):
-    sporządzenie listu intencyjnego
-    przeprowadzenie procedury due diligent
-    sporządzenie i uzgodnienie planu połączenia
-    zgłoszenie planu do rejestru
-    ogłoszenie planu połączenia
-    sporządzenie sprawozdania uzasadniającego połączenie
-    zawiadomienie akcjonariuszy o planowanym połączeniu
-    prezentacja istotnych aspektów planu połączenia
-    udzielanie informacji o planowanym połączeniu
-    sporządzenie treści uchwały połączeniowej
-    zgłoszenie uchwały do KRS-u
-    ogłoszenie o połączeniu
-    zaskarżanie uchwały połączeniowej

•    postępowanie podziałowe:
-    sporządzenie planu podziału
-    zgłoszenie planu do rejestru
-    ogłoszenie planu połączenia
-    sporządzenie sprawozdania uzasadniającego podział spółki
-    zawiadomienie akcjonariuszy o planowanym podziale
-    prezentacja istotnych aspektów planu podziału
-    sporządzenie treści uchwały podziałowej
-    udzielanie informacji o planowanym podziale
-    zgłoszenie uchwały do KRS-u
-    ogłoszenie o podziale
-    zaskarżanie uchwały podziałowej

•    postępowanie przekształceniowe:
-    sporządzanie planu przekształcenia
-    sporządzenie statutu lub umowy nowej spółki
-    zawiadomienie wspólników
-    udzielanie informacji wspólnikom
-    sporządzenie treści uchwały przekształceniowej
-    zgłoszenia rejestrowe
-    zaskarżenie uchwały przekształceniowej

•    postępowanie likwidacyjne
-    wykonywanie funkcji likwidatora spółki
-    zgłoszenie ogłoszenia likwidacji spółki
-    ogłoszenie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji
-    wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności
-    sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji
-    dokonanie planu podziału majątku spółki
-    sporządzenie sprawozdania finansowego z likwidacji
-    złożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru

•    postępowanie zabezpieczające:
-      sporządzenie wniosku o wydanie zarządzenia tymczasowego
-    sporządzenie wniosku o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych
-    sporządzenie wniosku  zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych
-    sporządzenie zażalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia
-    sporządzenie wniosku o zabezpieczenie w sprawach z zakresu prawa spółek
-    sporządzenie wniosku o zabezpieczenie w sprawach z zakresu prawa upadłościowego
-    sporządzenie wniosku o zabezpieczenie w sprawach z zakresu prawa autorskiego
-    sporządzenie wniosku o zabezpieczenie z zakresu prawa własności przemysłowej
-    sporządzenie wniosku o zabezpieczenie w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji

•    postępowanie egzekucyjne:
-    sporządzenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności
-    sporządzenie pozwu o pozbawienie tytułu egzekucyjnego wykonalności ( w całości, w części)
-    sporządzenie pozwu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego pochodzącego od organu administracji
-    sporządzenie zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności
-    sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
-    sporządzenie wniosku o nakazanie dłużnikowi złożenia wykazu majątku
-    sporządzenie wniosku o skierowanie egzekucji do ruchomości dłużnika
-    sporządzenie wniosku o skierowanie egzekucji do wynagrodzenia za pracę dłużnika
-    sporządzenie wniosku o skierowanie egzekucji do rachunku bankowego
-    sporządzenie wniosku o skierowanie egzekucji do wierzytelności dłużnika
-    sporządzenie wniosku  o egzekucję z praw majątkowych (z udziałów w sp. z o.o., z udziałów spółki jawnej , partnerskiej, komandytowej, spółki cywilnej, z papierów wartościowych, z działu majątku, z prawa autorskiego, z patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy i znak towarowy, z prawa z rejestracji na wzory przemysłowe)
-    sporządzenie wniosku o skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika
-    sporządzenie wniosku o przejęcie nie sprzedanych ruchomości na własność
-    sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji z udziałów dłużnika w sp. z o.o.
-    sporządzenie skargi na opis i oszacowanie nieruchomości
-    sporządzenie wniosku o przejęcie własności nieruchomości
-    sporządzenie zarzutu przeciwko planowi podziału
-    sporządzenie wniosku o egzekucję świadczeń niepieniężnych (eksmisja, obowiązek oświadczenia woli, czynności zastępczych, nieprzeszkadzania itp.
-    sporządzenie pozwu dłużnika o umorzenie egzekucji
-    sporządzenie pozwu o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji sądowej
-    sporządzenie pozwu osoby trzeciej o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji administracyjnej
-    sporządzenie wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
-    sporządzenie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego
-    sporządzenie wniosku o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego
-    sporządzenie skargi na czynności komornicze
-    sporządzenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na czynności komornika
-    sporządzenie wniosku o ustanowienie kuratora dla dłużnika nieznanego z miejsca pobytu

•    postępowanie upadłościowe: sporządzanie wszelkich przewidzianych prawem czynności prawnych mających na celu ochronę interesów upadłego lub wierzyciela, w szczególności:
-    sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej
-    sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
-    sporządzenie zażalenia na postanowienie sądu
-    sporządzenie pozwu o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej  w skutek niezłożenia wniosku w terminie
-    sporządzenie pozwu o odszkodowanie z tytułu podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości
-    sporządzenie pozwu o odszkodowanie z tytułu złożenia w złej wierze wniosku o upadłość
-    sporządzenie zażalenia na postanowienie co do sposobu zabezpieczenia
-    sporządzenie zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości
-    sporządzenie zażalenia na postanowienie oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości
-    sporządzenia zażalenia na postanowienie o zakazie opuszczania RP bez zezwolenia
-    sporządzenia zażalenia na postanowienie w sprawie środków przymusu
-    sporządzenie wniosku o wyłączenie z masy upadłości
-    sporządzenie zażalenia na postanowienie o wyłączeniu masy upadłości
-    sporządzenie pozwu o wyłączenie mienia z masy upadłości
-    sporządzenia oświadczenia o potrąceniu wierzytelności
-    sporządzenie żądania zwrotu rzeczy ruchomych wysłanych upadłemu bez uiszczenia ceny przed ogłoszeniem upadłości
-    sporządzenie wypowiedzenia umów zlecenia w których upadły był zleceniobiorcą
-    sporządzenie wypowiedzenia umów użyczenia
-    sporządzenie pozwu o odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia umowy najmu lub dzierżawy przed terminem w umowie
-    sporządzenie pozwu o odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia przed terminem umowy kredytowej
-    sporządzenie pozwu o stwierdzenie bezskuteczności określonych czynności prawnych upadłego
-    sporządzenie wniosku w przedmiocie wynagrodzenia
-    sporządzenie zażalenia w przedmiocie wysokości wynagrodzenia
-    sporządzenie sprawozdań dla sędziego-komisarza
-    sporządzenia wniosku o odwołanie syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy
-    sporządzenie zażalenia na postanowienie o odwołaniu syndyka, nadzorcy sądowego, zarządy
-    sporządzenie zażalenia na postanowienie w przedmiocie kosztów
-    sporządzenie zażalenia na postanowienie w przedmiocie zakresu uprawnień
-    sporządzenie zażalenia na postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia kuratora
-    sporządzenie zażalenia na postanowienie w przedmiocie uchylenia uchwały zgromadzenia wierzycieli
-    sporządzenie wniosku o zmianę składu rady wierzycieli
-    sporządzenie zażalenia na postanowienie w przedmiocie złożenia zaliczki
-    sporządzenie sprzeciwu co do uznania wierzytelności lub odmowy uznania
-    sporządzenie zażalenia na postanowienie w przedmiocie sprzeciwu o uznaniu lub nieuznaniu wierzytelności
-    sporządzenie zażalenia na postanowienie  w przedmiocie zmiany lub uzupełnienia listy wierzytelności
-    sporządzenie propozycji układu z wierzycielami
-    sporządzenie uzasadnienia do propozycji układowych
-    sporządzenie propozycji restrukturyzacji zadłużenia
-    sporządzenie zażalenia na postanowienie w przedmiocie podziału wierzycieli na kategorie interesów
-    sporządzenie wniosku do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wyrażenie zgody na układ związany z konwersją akcji
-    sporządzenie zażalenie na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia układu
-    sporządzenie zażalenia na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających
-    sporządzenie wniosku o wydanie postanowienia o wykonaniu układu
-    sporządzenie wniosku o zmianę układu w związku z nadzwyczajną zmianą stosunków gospodarczych
-    sporządzenie zażalenia na postanowienie o wszczęciu postępowania o zmianę układu
-    sporządzenie wniosku o uchylenie układu ze względu na niewykonywanie postanowień układu
-    sporządzenie zażalenia na postanowienie o uchyleniu układu
-    wniosek o wstrzymanie likwidacji masy upadłościowej
-    sporządzenie zarzutów na opis i oszacowanie przedsiębiorstwa
-    sporządzenie zarzutów przeciwko planowi podziałowi
-    sporządzenie zażalenia na postanowienie w przedmiocie kosztów likwidacji
-    wniosek w sprawie pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta i pełnomocnika spółki handlowej
-    sporządzenie kasacji od postanowienia sądu drugiej instancji w przedmiocie pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej
-    sporządzenie pozwów, wniosków, zażaleń z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego i naprawczego


•    postępowanie podatkowe i karno-skarbowe
-    sporządzenie wniosków: o rozłożenie na raty zapłaty podatku, o odroczenie terminu płatności podatku, umorzenie zaległości podatkowej, o uzupełnienie decyzji, wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji, o potrącenia zobowiązania podatkowego, o wstrzymania wykonania decyzji, o ponowne rozpatrzenie sprawy, o odszkodowanie, o wznowienie postępowania, o stwierdzenie nieważności decyzji, o uchylenie decyzji ostatecznej, o przywrócenie terminu, o zwolnienie z kosztów sądowych, o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, o umorzenie postępowania egzekucyjnego, o wyłączenie spod egzekucji, itp.
-    żądań: o stwierdzenia nadpłaty, o stwierdzenie nieważności decyzji
-    zgłoszeń: o ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń,
-    odwołań: od decyzji organu podatkowego, od decyzji dyrektora UKS
-    skarg: do sądu na decyzję organu podatkowego, do sądu na bezczynność, na czynności egzekucyjne egzekutora.

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.