Incydentalna obsługa prawna spółki jawnej

•    Sporządzanie szczególnych postanowień w umowie spółki jawnej:
-    definiowanie interesu spółki
-    klauzule dotyczące lojalności wspólników wobec spółki
-    klauzule dotyczące pozbawienia prawa reprezentacji
-    klauzule dotyczące stosunków wewnętrznych w spółce jawnej
-    klauzule dotycząca zmiany osoby wspólnika oraz postanowień w przypadku śmierci
-    klauzule dotyczące prawa wspólnika do informacji o spółce
-    klauzule dotyczące zasad prowadzenia spraw spółki
-    klauzule dotyczące zasad podejmowania uchwał przez wspólników
-    klauzule dotyczące zasad wynagrodzeń wspólników prowadzących sprawy spółki
-    klauzule dotyczące zasad udziału w zyskach i stratach
-    klauzule dotyczące zakazu konkurencji wobec spółki
-    klauzule dotyczące określenie przyczyn rozwiązania spółki jawnej
-    klauzule dotyczące zasady wypowiedzenia umowy spółki
-    klauzule dotyczące zasad likwidacji spółki
-    klauzule dotyczące wpłat na niedobory spółki w majątku likwidowanej spółki

•    Sporządzanie opinii prawnych dotyczących:
-    efektywności i skuteczności podejmowania czynności prawnych procesowych
-    pozycji prawnej i procesowej
-    podjętych i planowanych czynności prawnych
-    wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych

•    Sporządzanie umów :
-    kooperacyjnych krajowych i zagranicznych
-    joint-venture z podmiotami krajowymi i zagranicznymi
-    konsorcjum celowych
-    o przygotowanie inwestycji budowlanej 
-    o wykonanie inwestycji ( o generalne wykonawstwo, o wykonanie robót , itp.)
-    o dzieło, zlecenia, napraw gwarancyjnych, agencyjnych, itp.
-    sprzedaży, sprzedaży z zastrzeżeniem, sprzedaży ratalnej, kredytowych, itp.
-    sprzedaży, dostawy, zaopatrzenia w obrocie krajowym i zagranicznym
-    najmu, dzierżawy
-    ubezpieczenia majątkowego, osobowego, odpowiedzialności menedżerów
-    leasingu pracowniczego
-    leasingu operacyjnego, leasingu finansowego, leasingu zwrotnego, itp.
-    kredytu inwestycyjnego, kredytu obrotowego, pożyczki, gwarancji bankowej
-    zastawu na rzeczach, prawach
-    licencyjnych, know-how, franchisingowych, sprzedaży praw autorskich,
-    ustanowienia zastawu akcji, dzierżawy akcji
-    przelewu wierzytelności, przelewu na zabezpieczenie, przejęcia długu, itp.
-    w zakresie windykacji wierzytelności
-    między członkami władz a spółką ( o pożyczkę, o kredyt, o sprzedaż aktywów, itp.)
-    o wykonywanie pracy: o pracę, zlecenia, o dzieło, menedżerskie, itp.

•    Sporządzanie pozwów:
-    o zapłatę za dostawę, usługi, roboty budowlane,  itp.
-    o odszkodowania  tytułu czynów niedozwolonych i zawinionych
-    o odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umowy
-    o odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych przy łączeniu spółek
-    o odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych przy przekształceniu spółki
-    o odszkodowanie z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych
-    o wydanie uzyskanych korzyści z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych
-    o zaniechanie działań naruszających autorskie prawa osobiste
-    o usunięcie skutków naruszenia autorskich praw osobistych
-    o ustalenie istnienia stosunku prawnego
-    o zaniechanie działań naruszających dobra osobiste
-    o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych
-    o zakazanie używania nazwy
-    o zakazanie naruszania prawa do znaku towarowego
-    o zakazania używania firmy
-    o ustalenie, że wskazana produkcja nie jest objęta patentem
-    o ustalenie, że używany znak towarowy nie narusza prawa ochronnego
-    o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
-    o zmianę wysokości świadczenia
-    o usunięcie skutków niedozwolonych czynów nieuczciwej konkurencji
-    o wydanie uzyskanych korzyści z tytułu czynów  nieuczciwej konkurencji
-    o odszkodowanie z tytułu działań nieuczciwej konkurencji
-    o odszkodowanie z tytułu wniesienia bezpodstawnego powództwa 
-    o rozwiązanie umowy i zapłatę
-    o uznanie za bezskuteczną  czynność prawną (skarga pauliańska)
-    o ochronę naruszonego posiadania
-    o odebranie wspólnikowi prawa do prowadzenia spraw spółki
-    o zwolnienie od prowadzenia spraw spółki
-    o rozwiązanie spółki jawnej z ważnych powodów
-    o wyłączenie jednego ze wspólników ze względu na ważny powód
-    o ustalenie wartości udziałów przy procesach przekształceniowych
-    o uchylenie i/lub stwierdzenie nieważności uchwały połączeniowej
-    o uchylenie i/lub stwierdzenie niewazności uchwłay przekształceniowej


•    sporządzenie zawiadomień o przestępstwie:
-    działania szkodę spółki
-    działanie na szkodę wierzycieli
-    nadużycia zaufania
-    korupcji menedżerskiej
-    przywłaszczenia autorstwa lub wprowadzenia w błąd co do autorstwa
-    bezprawnego rozpowszechniania, utrwalenia lub zwielokrotniania, itp.
-    ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa
-    rozpowszechniania nieprawdziwych wiadomości o przedsiębiorstwie
-    rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o osobach kierujących
-    rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o wytwarzanych towarów

•    Sporządzanie wniosków:
-    o zwolnienie z kosztów procesu
-    o zabezpieczenie kosztów procesu
-    o wezwanie do udziału w sprawie dodatkowo innej osoby
-    o wezwanie do udziału w sprawie w charakterze pozwanego innej osoby
-    o przywrócenie uchybionego terminu
-    o zawieszenie postępowania
-    o zniesienie współwłasności
-    o uzasadnienie postępowania
-    o sprostowanie wyroku, protokołu, wykładnię wyroku, uzupełnienie wyroku,
-    o nadanie klauzuli wykonalności, o wszczęcie egzekucji, itp.

•    Sporządzenie sprzeciwów:
-    od wyroku zaocznego
-    od nakazu zapłaty

•    Sporządzenie skarg:
-      na wyrok sądu polubownego
-    na opis i oszacowanie w postępowaniu egzekucyjnym
-    na czynności komornika

•    Sporządzenie wezwań:
-    do zapłaty
-    do spełnienia świadczenia

•    Sporządzanie pełnomocnictw:
-    ogólne
-    procesowe
-    do reprezentowania w postępowaniu przed KRS-em
-    do reprezentowania w postępowaniu egzekucyjnym, do reprezentowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.