Dotyczące zasad funkcjonowania rady nadzorczej

 

Dyrektywy wykładni prawa spółek

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia:  dyrektywy wykładni prawa spółek sensu stricto (literalna, funkcjonalna, systemowa, preferencji, domniemań interpretacyjnych), dyrektywy wykładni sensu largo (wnioskowania prawnicze tj. argumentum a simile, argumentum a contrario, argumentum a fortiori, dyraktywa z celu na środki oraz reguły kolizyjne tj. hierarchiczna, chronologiczna, merytoryczna). Omówione zostaną przy tym rodzaje przepisów prawnych występujących w KSH (imperatywne, dyspozytywne i semiimperatywne).

Źródła prawa handlowego i prawa spółek

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia:  źródła prawa stanowionego tj. konstytucja, ustawy (KSH, KC SwobDzialGospU, ZNKU i inne), rozporządzenia. Omówiona zostanie dyrektywa interpretacji zgodnej z europejskim prawem spółek.

Pozaustawowe źródła norm postępowania podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie spółek z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia:  zwyczaje w funkcjonowaniu polskiej spółki z o.o., dobre praktyki sformułowane w kodeksach ładu korporacyjnych oraz normy etyczne formułowane w kodeksach etycznych.

Zasady prawa gospodarczego prywatnego

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: znaczenie i rola zasad prawa gospodarczego, zasady fundamentalne, zasady prawa cywilnego, zasady prawa spółek handlowych (zasada swobody uczestnictwa, wspólnych celów, równości wspólników, wyodrębnienia majątków, ochrony wierzycieli, ochrony wspólników).

Pojęcie interesu spółki z o.o.

Przedstawione zostaną poglądy doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki dotyczące najbardziej kontrowersyjnego zagadnienia dotyczącego pojęcia „interesu spółki” i praktycznych implikacji dla funkcjonowania spółki z o.o. Definiowanie interesu spółki wpływa bezpośrednio na realizację celów spółki, określenie zasad wykonywania mandatu członka zarządu i ewentualnie członka rady nadzorczej. Problematyka interesu spółki bezpośrednio związana jest z zagadaniem odpowiedzialności organizacyjnej, cywilnoprawnej oraz karnoprawnej członków władz spółki z o.o.

Zasada równości w spółce z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zasada równości praw i obowiązków udziałowców sp. z o.o., wymóg określenia uprzywilejowania w umowie spółki, rodzaje uprzywilejowań, uzależnienie uprzywilejowania od dodatkowego świadczenia, terminu i warunków, zakaz wystawiania dokumentów na udziały lub prawa do zysku.

Zakaz konkurencji obowiązujący członka rady nadzorczej sp. z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zasada lojalności wobec spółki, przejawy zasady lojalności, pojęcie interesu konkurencyjnego, pojęcie spółki konkurencyjnej, zakres zakazu konkurencji obowiązujący członka rady nadzorczej, dopuszczalność uchylenia zakazu, zezwolenie spółki, odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji.

Nadzór instytucjonalny w spółce z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: prawo do kontroli wspólnika, fakultatywny charakter organów nadzoru, obowiązki rady nadzorczej, obowiązki komisji rewizyjnej, wyłączenie kontroli wspólników, zakaz łączenia stanowisk, skład rady nadzorczej, kadencja członków rady nadzorczej, powołanie i odwołanie członków rady nadzorczej, wygaśniecie mandatu członka rady.

Zasady wykonywania mandatu członka rady nadzorczej spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: funkcje rady nadzorczej, skład rady nadzorczej, zasada lojalności wobec spółki, zasada należytej staranności, zasada poufności, wynagrodzenia członka rady nadzorczej, powołanie i odwołanie członka rady nadzorczej.

Zasada lojalności członków rady nadzorczej wobec spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: podstawy zasady lojalności członków rady nadzorczej, przejawy zasady lojalności, naruszenia zasad lojalności, odpowiedzialność organizacyjna, cywilnoprawna i karnoprawna za naruszenia zasady lojalności, itd.

Zasada należytej staranności w wykonywaniu mandatu członka rady nadzorczej spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia:  podstawy zasady należytej staranności, przejawy zasady należytej staranności, naruszenia zasady należytej staranności, konsekwencje prawne  naruszenia zasady należytej staranności, itd.

Zasada poufności członka rady nadzorczej spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: podstawy zasady należytej staranności, przejawy zasady należytej staranności, naruszenia zasady należytej staranności, konsekwencje  prawne naruszenia zasady należytej staranności, itd.

Pozycja prawna rady nadzorczej i członka rady nadzorczej w spółce z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zasady powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej, zadani rady nadzorczej, szczególne obowiązki rady, uprawnienia kontrolne, sposób wykonywania uprawnień kontrolnych rady, rozszerzenie uprawnień rady nadzorczej (dodatkowe uprawnienia, zawieszanie członków zarządu, , delegowanie członka rady do zarządu, posiedzenia rady nadzorczej, podejmowanie uchwał na posiedzeniu, podejmowanie uchwał poza posiedzeniami, odpowiedzialność członka rady nadzorczej, prawo do absolutorium.

Prawa i obowiązki rady nadzorczej oraz członka rady nadzorczej spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: skład i zasady wyboru rady nadzorczej, organizacja rady nadzorczej, kompetencje rady nadzorczej (sprawowanie kontroli, kształtowania składu  zarządu, wyrażanie zgody na czynności zarządu, występowania w stosunkach z członkami zarządu, kompetencje w stosunkach korporacyjnych), charakter prawny członkostwa w radzie nadzorczej, obowiązki członka rady nadzorczej, prawa członka rady nadzorczej, zasady wykonywania mandatu członka rady nadzorczej.

Prawne i organizacyjne aspekty zwoływania i funkcjonowania rady nadzorczej w spółce z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zwoływanie rady nadzorczej, skład rady nadzorczej, uchwały rady nadzorczej, sposoby podejmowania uchwał rady nadzorczej, podejmowanie uchwał na posiedzeniu, podejmowanie uchwał poza posiedzeniami, zasady głosowania, zaskarżanie uchwał rady, skutki prawne uchwał  rady nadzorczej podjętej z naruszeniem prawa, regulamin rady nadzorczej.

Prawne aspekty powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: uchwały zaskarżalne, uchwały nieistniejące, przesłanki zaskarżenia uchwały, powództwo o uchylenie, podmioty legitymowane, termin do zaskarżenia, reprezentacja spółki w sporach dotyczących uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały.

Organizacyjna odpowiedzialność członka rady nadzorczej spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: zasady powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej, podstawy odpowiedzialności organizacyjnej, przesłanki odpowiedzialności organizacyjnej, środki prawne do zaskarżania decyzji o odpowiedzialności organizacyjnej członka rady nadzorczej.

Odpowiedzialność cywilnoprawna członka rady nadzorczej spółki z o.o.

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: istota odpowiedzialności, istota odpowiedzialności cywilnoprawnej, sankcje cywilnoprawne, rodzaje cywilnoprawne, funkcje odpowiedzialności cywilnoprawnej, podstawy odpowiedzialności cywilnej, przesłanki odpowiedzialności, zasady odpowiedzialności (wina, ryzyko, słuszność, gwarancja), charakter odpowiedzialności, zakres odpowiedzialności, odpowiedzialność wobec wierzycieli za zgłoszenie fałszywych danych, odpowiedzialność za naruszenie zasad tworzenia spółki, odpowiedzialność za wyrządzone spółce szkody, osoby legitymowane do wytoczenia powództwa, nieskuteczność zwolnienia z odpowiedzialności, odpowiedzialność w przypadku bezskutecznej egzekucji przeciwko spółce, właściwość sądu, przedawnienia.

Karnoprawna odpowiedzialność członka rady nadzorczej spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: przepisy karnoprawne w KSH i innych ustaw dotyczące członków rady nadzorczej (przestępstwo działania na szkodę spółki, przestępstwo nadużycia zaufania, przekupstwo menedżerskie, przestępstwo podawania nieprawdziwych danych, niegospodarność menedżerska itp.), przedmiot ochrony, znamiona strony przedmiotowa, podmiot przestępstwa, znamiona strony podmiotowej, odmiany typu czynu zabronionego, okoliczności wyłączające bezprawność lub winę, formy popełnienia przestępstwa, zbieg przepisów, zagrożenie karne, czynny żal.

Legitymacja czynna odwołanego członka władz spółki do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: przesłanki zaskarżenia uchwał walnego zgromadzenia, zasady i skuteczność odwołania członka zarządu i rady nadzorczej, uzasadnienie interesu prawnego odwołanego członka władz spółki.

Prawne aspekty zawieszania, odwoływania oraz rezygnacji  członka rady nadzorczej spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia:  pojęcie mandatu i kadencji, podmioty i organy uprawnione do odwołania, ważne powody odwołania (zawieszenia) przesłanki odwołania (zawieszenia), przesłanki zaskarżania decyzji o odwołaniu, roszczenia odszkodowawcze odwołanych członków rady nadzorczej, przyczyny wygaśnięcia mandatu członka rady nadzorczej, charakter prawny rezygnacji, moment wygaśnięcia mandatu, adresat rezygnacji, ważny powód rezygnacji, odpowiedzialność za złożenie rezygnacji bez ważnego powodu z naruszeniem interesów spółki, prawa i obowiązki członka rady nadzorczej po złożeniu rezygnacji.

Prawne i organizacyjne aspekty zatrudniania i wynagradzania członka rady nadzorczej spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: reprezentacja spółki kapitałowej w umowach z członkiem rady nadzorczej, warianty zatrudnienia i wynagrodzenia, kwestie zatrudnienia na gruncie KSH, kadencja a stosunek zatrudnienia, zatrudnienie w oparciu wyłącznie o akt powołania, stosunek pracy z członkiem zarządu na gruncie KP (powołanie, mianowanie, wybór, umowa o pracę), stosunek pracy oparty na  podstawie stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenia, umowa o dzieło) odpowiedzialność członka rady nadzorczej  w zależności od sposobu zatrudnienia.

Zakaz konkurencji obowiązujący członka rady nadzorczej spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zasada lojalności wobec spółki, przejawy zasady lojalności, pojęcie interesu konkurencyjnego, pojęcie spółki konkurencyjnej, zakres zakazu konkurencji obowiązujący członka rady nadzorczej, dopuszczalność uchylenia zakazu, zezwolenie spółki, odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji.

Prawne aspekty delegowania członka rady nadzorczej do zarządu spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zasady funkcjonowania rady nadzorczej, odstępstwa od kolegialnej zasady pracy rady nadzorczej, przesłanki delegowania do zarządu, prawa i obowiązki delegowanego członka rady, zasada lojalności, należytej staranności i poufności, odpowiedzialność delegowanego do zarządu członka rady nadzorczej.

Zaskarżanie uchwał zarządu spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: charakter prawny uchwał zarządu, podstawy zaskarżania uchwał, przesłanki zaskarżenia uchwał zarządu, skutki prawne zaskarżenia uchwał zarządu, itd.

Zaskarżanie uchwał rady nadzorczej spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: charakter prawny uchwał rady nadzorczej, podstawy zaskarżania uchwał, przesłanki zaskarżenia uchwał, skutki prawne zaskarżenia uchwał.

Skutki prawne czynności prawnych podejmowanych przez zarząd  bez zgody rady nadzorczej lub zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: pozycja prawa zarządu, autonomia prowadzenia spraw spółki, ustawowy wymóg uzyskania zgody rady nadzorczej lub zgromadzenia wspólników, statutowy wymóg uzyskania zgody, nieważność czynności prawnych, odpowiedzialność członków zarządu.

Prawne aspekty wygaśnięcia mandatu członka rady nadzorczej spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: kadencja i mandat członka rady nadzorczej, przyczyny wygaśnięcia mandatu, zakaz łączenia stanowisk, rezygnacja a zasada lojalności członka rady nadzorczej, roszczenia odwołanego członka rady nadzorczej.

Relacje prawne między zarządem a radą nadzorczą spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: kształtowanie składu zarządu, wyrażanie zgody na czynności zarządu, występowanie w stosunkach z członkami zarządu, inne wynikające ze stosunku korporacyjnego, odpowiedzialność organizacyjna, odszkodowawcza i karnoprawna członków zarządu i członków rady nadzorczej za działania lub zaniechania.

Prawa, obowiązki oraz roszczenia prawne odwołanego członka rady nadzorczej spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: prawa odwołanego członka rady nadzorczej, obowiązki odwołanego członka rady nadzorczej, roszczenia członka rady nadzorczej, roszczenia spółki, odpowiedzialność odszkodowawcza i karnoprawna członka rady nadzorczej, roszczenia wynikające ze stosunku podstawowego, roszczenia ze stosunku pracy, roszczenia ze stosunku cywilnoprawnego, roszczenia wynikające z prawa autorskiego, roszczenia z zakresu ochrony praw osobistych członka rady nadzorczej.

Kształtowanie treści regulaminu rady nadzorczej spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota regulaminu, charakter prawny regulaminu, rola regulaminu w funkcjonowaniu spółki, odpowiedzialność za naruszenia regulaminu rady nadzorczej.

Obowiązek wstrzymania się członka rady nadzorczej spółki z o.o. od udziału w rozstrzyganiu spraw o kolizyjnych interesach

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: sprzeczność interesów, przejawy sprzeczności interesów, zakres podmiotowy możliwej kolizyjności interesów, obowiązek wstrzymania się od udziału w rozstrzyganiu spraw o kolizyjnych interesach, wyłączenie członka rady nadzorczej od rozstrzygania spraw o kolizyjnych interesach.

Dobre praktyki stosowane przez radę nadzorczą i członków rady nadzorczej spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zasady wykonywania mandatu członka rady nadzorczej oraz zasady funkcjonowania rady nadzorczej spółek notowanych na GPW, zasady wykonywania mandatu członka rady nadzorczej oraz zasady funkcjonowania rady nadzorczej na gruncie kodeksów dobrych praktyk OECD, IRD, IBnGR oraz XIII Dyrektywy UE, skutki prawne naruszeń postanowień kodeksów dobrych praktyk.

Środki prawne przeciwko uchwałom rady nadzorczej spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: charakter prawny uchwał rady nadzorczej, sposób podejmowania uchwał, wadliwość uchwał rady nadzorczej, zaskarżanie uchwał rady nadzorczej.

Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przez członków władz spółki i byłych członków władz spółki

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: prawo i obowiązek uczestnictwa, zakres podmiotowy, charakter prawa (imperatywny czy dyspozytywny), regulacje statutowe, regulacje regulaminowe, zakres przedmiotowy prawa uczestnictwa byłych członków władz spółki.

Prawne i organizacyjne aspekty zwoływania posiedzeń oraz podejmowania uchwał rady nadzorczej spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: struktura organizacyjna rady nadzorczej, zwoływanie posiedzeń, organizacja posiedzeń, uchwały rady nadzorczej, charakter prawny uchwał rady, wadliwość uchwał rady nadzorczej, zaskarżanie uchwał rady, regulamin rady nadzorczej, podejmowanie uchwał poza posiedzeniami rady nadzorczej.

Prawne aspekty zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: przyczyny wadliwości uchwały, podstawy uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały, legitymacji czynnej do zaskarżania, skutków, obowiązujących terminów, reprezentacja spółki.

Powództwo o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: podstawy uchylenia uchwały (kumulacja przesłanek, sprzeczność uchwały ze statutem, dobrymi obyczajami, godzenie w interes spółki itp.), legitymacja czynna do zaskarżania (akcjonariusz, członek władz spółki, były członek władz spółki, likwidator, zastawnik, użytkownik), skutki zaskarżenia (zawieszenie postępowania rejestrowego, postępowania procesowe, odszkodowanie dla spółki) oraz termin do wytoczenia powództwa, właściwość sądu i wartości sporu, reprezentacji spółki.

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: podstawy stwierdzenia nieważności sprzeczność z ustawą, sprzeczność z zasadami współżycia społecznego), legitymacji czynnej i biernej, reprezentacji spółki skutki unieważnienia uchwały, uchwały „nieistniejące”.

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków władz spółki z o.o. oparta na zasadach ogólnych

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: ogólne zasady odpowiedzialności, osoby uprawnione do roszczeń,  podmioty odpowiedzialne.

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków rady nadzorczej spółki z  o.o. za szkody wyrządzone podczas łączenia się spółek

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zakres podmiotowy odpowiedzialności, zakres przedmiotowy odpowiedzialności, charakter prawny odpowiedzialności, powództwo o odszkodowanie przeciw członkom rady nadzorczej, ochrona członków rady nadzorczej przed nieuzasadnionym wniesieniem powództwa, przedawnienie roszczeń.

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków rady nadzorczej spółki z o.o. za szkody wyrządzone podczas podziału spółki

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zakres podmiotowy odpowiedzialności, zakres przedmiotowy, wniesienie powództwa przeciwko członkom rady nadzorczej, ochrona członków rady nadzorczej przed nieuzasadnionym wnoszeniem powództw, przedawnienie roszczeń.

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków rady nadzorczej spółki z o.o. za szkody wyrządzone podczas przekształcenia spółki

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zakres przedmiotowy, zasady odpowiedzialności, zakres podmiotowy, przedawnienie roszczeń.

Odpowiedzialność karna członka rady nadzorczej za działanie na szkodę spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: przedmiot karnoprawnej ochrony, czyn zabroniony, strona podmiotowa czynu zabronionego, strona przedmiotowa czynu zabronionego, sankcja karna, tryb ścigania, różnice w stosunku do odpowiedzialności karnej na podstawie uchylonego art. 585, właściwość sądu KSH.

 

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.