Dotyczące praw i obowiązków akcjonariuszy

 

Pojęcie interesu spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną poglądy doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki dotyczące najbardziej kontrowersyjnego zagadnienia dotyczącego pojęcia „interesu spółki” i praktycznych implikacji dla funkcjonowania spółki akcyjnej. Definiowanie interesu spółki wpływa bezpośrednio na realizację celów spółki, określenie zasad wykonywania mandatu członka rady nadzorczej i członka zarządu. Problematyka interesu spółki bezpośrednio związana jest z zagadaniem odpowiedzialności organizacyjnej, cywilnoprawnej oraz karnoprawnej członków władz spółki akcyjnej.

Prawne aspekty realizacji zasady równego traktowania akcjonariuszy spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: adresat nakazu równego traktowania, treść zasady, przykłady naruszenia zasady, skutki naruszenia zasady, „ złota akcja” .

Aporty w spółce akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: negatywne określenie przedmiotu wkładu do spółki akcyjnej, odpowiedzialność wyrównawcza za wadliwy wkład niepieniężny, pożyczka akcjonariusza udzielona spółce, zasady wydawania akcji za wkłady niepieniężne, uprawnienia spółki wobec akcji aportowych.

Arbitraż i mediacja w sporach korporacyjnych podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: formy rozstrzygania sporów w funkcjonowaniu spółki akcyjnej, zapisy na sąd polubowny (klauzula arbitrażowa), forma  i teść zapisu, zapisy na sąd polubowny w przypadku sporów ze stosunku pracy, postępowanie mediacyjne.

Zasady kształtowania i zmian treści statutu spółki akcyjnej na gruncie Kodeksu spółek handlowych

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: charakter prawny statutu, obligatoryjne postanowienia, odmienne i dodatkowe postanowienia statutu,, konsekwencje prawne naruszenia zasad kształtowania treści statutu, zasady zmiany treści statutu.

Pozycja prawna  akcjonariuszy w spółce akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: prawa akcjonariuszy tj. uprawnienia majątkowe (prawo do dywidendy, zaliczki na dywidendę, poboru akcji, kwoty likwidacyjnej, uprawnienia wynikające z akcji uprzywilejowanych i uprawnień osobistych) i uprawnienia organizacyjne (prawo do udziału w walnym zgromadzeniu, prawo do głosu, prawo do informacji, prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia, prawo do wniesienia powództwa przeciwko osobom, które wyrządziły szkodę spółce) oraz obowiązki akcjonariuszy (wynikające z klauzul generalnych, realizacji wspólnego celu, wniesienia pełnego wkładu na akcje). Omówione zostaną zasady dokonywania wpłat na pokrycie akcji, wpływ ustroju małżeńskiego na prawa i obowiązki akcjonariusza.

Prawne i organizacyjne aspekty ograniczeń  w zbywalności akcji

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zasada zbywalności akcji, statutowe i umowne prawo pierwokupu i inne prawa pierwszeństwa nabycia akcji, sposoby ograniczania i rozporządzania prawami z akcji, czas trwania umownych ograniczeń rozporządzania akcjami, zezwolenia na rozporządzenia prawami z akcji, zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym i skutki zajęcia praw udziałowych, obejścia statutowych ograniczeń rozporządzania akcjami, nabycie akcji od osoby  nieuprawnionej.

Prawo pierwokupu i inne prawa pierwszeństwa nabycia akcji

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: statutowe postanowienia, umowne prawa pierwokupu i pierwszeństwa, różnice między prawem pierwokupu a prawem pierwszeństwa nabycia akcji, opcje zakupu, opcje sprzedaży, skutki naruszenia, nabycie akcji od osoby nieuprawnionej.

Zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym i skutki zajęcia praw udziałowych

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: stosowanie przepisów KSH i KPC, zajęcie praw udziałowych w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, skutki zajęcia praw udziałowych, nabycie akcji od osoby nieuprawnionej.

Pozycja prawna  zastawnika i użytkownika oraz strony umowy obligacyjnej (dzierżawy, pożyczki, darowizny)

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: obciążanie prawami rzeczowymi akcji (zastaw, użytkowanie), zasady wykonywania prawa głosu obciążonych akcji, użytkowanie akcji, zastaw na akcjach, pożyczka akcji, dzierżawa akcji, legitymacja zastawnika i użytkownika akcji do wykonywania praw z akcji.

Prawne i organizacyjne aspekty roszczeń akcjonariuszy o wypłatę dywidendy oraz odpowiedzialność członków władz spółki za bezprawne wypłaty świadczeń

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia:  prawo akcjonariusza do udziału w zyskach spółki, roszczenie o wypłatę dywidendy, kupony, talony i arkusze dywidendowe, polityka dywidendowa spółki, zaliczki na poczet dywidendy, przesłanki wypłaty zaliczki, odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej za bezprawną wypłatę świadczenia.

Akcje uprzywilejowane i uprawnienia osobiste w praktyce funkcjonowania spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: typowe dopuszczalne postacie uprzywilejowania akcji (głosowe, dywidendowe), niedopuszczalne postacie uprzywilejowania akcji, wygaśnięcie i zmiana uprzywilejowania, dopuszczalność „złotej akcji”, treść i dopuszczalne granice uprawnień osobistych, warunki uzależniające przyznanie uprawnień osobistych, wygaśnięcie uprawnień osobistych, przywileje osobiste a interes spółki, uzasadnianie przyznania uprawnień osobistych.

Dopuszczalność i cel ustanawiania świadectw założycielskich, świadectw użytkowych w praktyce funkcjonowania spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: świadectwa założycielskie (cel, charakter prawny, osoby uprawnione, uprawnienia wynikające ze świadectwa), świadectwa użytkowe (cel, charakter prawny, treść uprawnień, osoby uprawnione).

Prawne i organizacyjne aspekty umorzenia akcji w spółce akcyjnej (dobrowolne, przymusowe, automatyczne)

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: cel umorzenia, sposoby umorzenia, przesłanki umorzenia, podstawa prawna umorzenia, zmiana statutu, przesłanki umorzenia dobrowolnego, przesłanki umorzenia przymusowego, przesłanki umorzenia automatycznego, wynagrodzenie za umorzone akcje, tryb umorzenia,  obniżenie kapitału zakładowego, uproszczone obniżenie kapitału zakładowego.

Użyteczność i dopuszczalność umów akcjonariuszy dotyczące sposobu głosowania i rozporządzania akcjami

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: dopuszczalność zawierania umów między akcjonariuszami oraz akcjonariuszami i spółką, cel umów, rodzaje umów, przedmiot umów, efektywność i skuteczność umów.

Pozycja prawna akcjonariuszy mniejszościowych w spółce akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: prawa mniejszości,  sfera uprawnień decyzyjnych, sfera uprawnień organizacyjnych, sfera kontroli prawidłowości uchwał, sfera ochrony interesów majątkowych, sfera uprawnień informacyjnych i nadzorczych, szantaż korporacyjny.

Zasada lojalności akcjonariuszy wobec spółki

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: podstawy zasady lojalności akcjonariuszy, przejawy zasady lojalności, naruszenia zasad lojalności, szantaż korporacyjny, skutki naruszenia zasady lojalności.

Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: źródła praw i obowiązków akcjonariuszy spółki, prawa i obowiązki akcjonariusza dominującego, prawa i obowiązki akcjonariuszy mniejszościowych, zasada lojalności akcjonariuszy, przejawy zasady lojalności, konsekwencje naruszenia zasady lojalności.

Prawne aspekty nabycia akcji własnych w celu odwrócenia szkody zagrażającej spółce akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zakaz nabywania akcji własnych spółki, wyjątki od zakazu nabywania akcji własnych, pojęcie szkody, pojęcie szkody poważnej bezpośrednio zagrażającej spółce,  przykłady nabycia akcji własnych w celu zapobieżenia szkodzie zagrażającej spółce, odpowiedzialność członków zarządu.

Prawo akcjonariusza do udziału w zyskach spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: prawa i obowiązki akcjonariuszy spółki akcyjnej, istota prawa do dywidendy, przesłanki realizacji prawa do dywidendy, roszczenia o wypłatę dywidendy, prawo do zaliczki na poczet dywidendy, odpowiedzialność członków władz spółki za działania lub zaniechania.

Komornicze zajęcie akcji a wykonywanie uprawnień korporacyjnych

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: uprawnienia korporacyjne akcjonariuszy, istota i charakter prawny zajęcia komorniczego, zasady postępowania zabezpieczającego na akcjach, zasady postępowania egzekucyjnego, zasady egzekucji z papierów wartościowych, wpływ zajęcia komorniczego na prawa akcjonariusza, wpływ zajęcia komorniczego na zasady funkcjonowania spółki i organów władz spółki, środki zaskarżenia w przedmiocie zabezpieczenia, środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym i środki merytorycznej obrony dłużnika.

Wpływ zabezpieczenia przez zajęcie praw z akcji na wykonywanie tych praw przez akcjonariusza

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: zasady postępowania zabezpieczającego, , dopuszczalność postępowania zabezpieczającego, przebieg postępowania zabezpieczającego, wpływ zajęcia na prawa i obowiązki majątkowe i niemajątkowe akcjonariusza, środki zaskarżania w postępowaniu zabezpieczającym , odpowiedzialność członków władz spółki.

Prawne aspekty zawieszania i odwoływania członka zarządu

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: istota mandatu, istota kadencji, podmioty i organy uprawnione do odwołania, ważne powody odwołania (zawieszenia) przesłanki odwołania (zawieszenia), przesłanki zaskarżania decyzji o odwołaniu, roszczenia odszkodowawcze odwołanych członków zarządu spółki.

Prawne aspekty zawieszania i odwoływania członka rady nadzorczej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: pojęcie mandatu i kadencji, podmioty i organy uprawnione do odwołania, ważne powody odwołania (zawieszenia) przesłanki odwołania (zawieszenia), przesłanki zaskarżania decyzji o odwołaniu, roszczenia odszkodowawcze odwołanych członków rady nadzorczej.

Prawne i organizacyjne aspekty zatrudniania i wynagradzania członka zarządu

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: reprezentacja spółki kapitałowej w umowach z członkiem zarządu, warianty zatrudnienia i wynagrodzenia, kwestie zatrudnienia na gruncie KSH, kadencja a stosunek zatrudnienia, zatrudnienie w oparciu wyłącznie o akt powołania, stosunek pracy z członkiem zarządu na gruncie KP (powołanie, mianowanie, wybór, umowa o pracę), stosunek pracy oparty na  podstawie stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa menedżerska) odpowiedzialność członka zarządu w zależności od sposobu zatrudnienia.

Prawne i organizacyjne aspekty zatrudniania i wynagradzania członka rady nadzorczej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: reprezentacja spółki kapitałowej w umowach z członkiem rady nadzorczej, warianty zatrudnienia i wynagrodzenia, kwestie zatrudnienia na gruncie KSH, kadencja a stosunek zatrudnienia, zatrudnienie w oparciu wyłącznie o akt powołania, stosunek pracy z członkiem zarządu na gruncie KP (powołanie, mianowanie, wybór, umowa o pracę), stosunek pracy oparty na  podstawie stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenia, umowa o dzieło) odpowiedzialność członka rady nadzorczej  w zależności od sposobu zatrudnienia.

Prawne i organizacyjne aspekty wyboru rady nadzorczej w głosowaniu grupami

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: cel instytucji wyboru w głosowaniu oddzielnymi grupami, przesłanki wyboru oddzielnymi grupami, zasady i organizacja wyboru, odwołanie członka rady nadzorczej wybranego przez grupę, delegowanie członka rady nadzorczej wybranego w grupie do stałego indywidualnego nadzoru.

Prawne aspekty eliminacji („wyciśnięcia”) akcjonariuszy mniejszościowych ze spółki akcyjnej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: przyczyny zastosowania przymusowego wykupu akcji, konstrukcja przymusowego wykupu akcji (istota, charakter prawny, cel), przesłanki przymusowego wykupu, (podmiotowe, przedmiotowe), uchwała o przymusowym wykupie, ustalenie ceny, wykonanie uchwały, zakres prawa drobnego akcjonariusza do sadowej ochrony jego interesów.

Prawne aspekty zwoływania i organizacji walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: pozycja walnego zgromadzenia w systemie organów spółki akcyjnej, kompetencje ustawowe i statutowe walnego zgromadzenia, zwoływanie walnego zgromadzenia i nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, podmioty uprawnione do zwołania walnego zgromadzenia, sądowe upoważnienie, sposób zwołania, odwołanie walnego zgromadzenia, miejsce zgromadzeń, podmioty uprawnione do uczestnictwa, otwarcie i wybór przewodniczącego, kompetencje przewodniczącego, lista uprawnionych i uczestników, prawo głosu i jego wykonywania, ograniczenie i wyłączenie prawa głosu, wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zasady podejmowania uchwał, głosowanie jawne i tajne, koszty walnego zgromadzenia.

Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: pozycja prawna walnego zgromadzenia w systemie organów spółki, prawo uczestnictwa i prawo do głosu, pełnomocnictwo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, pełnomocnictwo do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, forma pełnomocnictwa, zakazy występowania w charakterze pełnomocników, , przedstawiciele ustawowi, urzędowi i organizacyjni akcjonariuszy.

Zaskarżanie uchwał zarządu

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: charakter prawny uchwał zarządu, podstawy zaskarżania uchwał, przesłanki zaskarżenia uchwał zarządu, skutki prawne zaskarżenia uchwał zarządu.

Zaskarżanie uchwał rady nadzorczej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: charakter prawny uchwał zarządu, podstawy zaskarżania uchwał, przesłanki zaskarżenia uchwał zarządu, skutki prawne zaskarżenia uchwał zarządu.

Karnoprawna odpowiedzialność akcjonariuszy spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny następujące zagadnienia: przepisy karnoprawne w KSH i innych ustaw dotyczące akcjonariuszy przedmiot ochrony, znamiona strony przedmiotowa, podmiot przestępstwa, znamiona strony podmiotowej, odmiany typu czynu zabronionego, okoliczności wyłączające bezprawność lub winę, formy popełnienia przestępstwa, zbieg przepisów, zagrożenie karne, czynny żal.

Cywilnoprawna odpowiedzialność akcjonariuszy spółki akcyjnej (wobec spółki)

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota odpowiedzialności odszkodowawczej, podstawy odpowiedzialności cywilnoprawnej akcjonariuszy, przesłanki odpowiedzialności, zakres odpowiedzialności akcjonariuszy spółki akcyjnej.

Rozszerzenie uprawnień rady nadzorczej w spółce akcyjnej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: rola rady nadzorczej w funkcjonowaniu spółki akcyjnej, pozycja prawa rady nadzorczej, możliwość kształtowania zakresu kompetencji rady nadzorczej  w drodze kształtowania statutu, najczęściej stosowane postanowienia statutu rozszerzające uprawnienia rady nadzorczej, odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej.

Skutki prawne czynności prawnych podejmowanych przez zarząd  bez zgody rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: pozycja prawa zarządu, autonomia prowadzenia spraw spółki, ustawowy wymóg uzyskania zgody rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia, statutowy wymóg uzyskania zgody, nieważność czynności prawnych, odpowiedzialność członków zarządu.

Wrogie przejęcia spółki akcyjnej – szansa czy zagrożenia

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: istota wrogiego przejęcia, motywy wrogiego przejęcia, motywy obrony spółki, korzyści mikroekonomiczne i makroekonomiczne, dopuszczalność wrogich przejęć na gruncie polskiego prawa, dopuszczalność środków obrony na gruncie prawa polskiego i europejskiego.

Techniki obrony przed wrogim przejęciem spółki akcyjnej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: istota wrogiego przejęcia, reaktywne środki obrony, prewencyjne środki obrony, zasady wykonywania mandatu członków władz spółki w okresie wrogiego przejęcia spółki, regulacje XIII Dyrektywy UE , regulacje kodeksów dobrych praktyk, odpowiedzialność członków władz spółki za działania obronne.

Zasady wykonywania mandatu członka zarządu i członka rady nadzorczej w warunkach wrogiego przejęcia spółki

Na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: istota wrogiego przejęcia, zasada lojalności oraz przejawy zasady lojalności, zasada należytej staranności oraz przejawy tej zasady, zasada poufności oraz przejawy tej zasady, zasada neutralności i przełamania na gruncie XIII Dyrektywy UE.

Rola regulaminów organów spółki w funkcjonowaniu spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: istota regulaminów, kształtowanie treści regulaminów, odpowiedzialność za naruszenia regulaminu zarządu.

Kształtowanie treści regulaminu walnego zgromadzenia

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota regulaminu, charakter prawny regulaminu, rola regulaminu w funkcjonowaniu spółki, odpowiedzialność za naruszenia regulaminu walnego zgromadzenia.

Ustanawianie i odwołanie prokury

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota prokury, zasady ustanawiania, ustawowy zakres umocowania, zakaz przenoszenia, prokura łączna i oddzielna, zasady odwołania,, obowiązki rejestrowe.

Środki prawne przeciwko uchwałom rady nadzorczej spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: charakter prawny uchwał rady nadzorczej, sposób podejmowania uchwał, wadliwość uchwał rady nadzorczej, zaskarżanie uchwał rady nadzorczej.

Środki prawne przeciwko uchwałom zarządu spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: charakter prawny uchwały zarządu, sposób podejmowania uchwał zarządu, wadliwość uchwał zarządu, zaskarżanie uchwał zarządu.

Prawne i organizacyjne aspekty udostępniania informacji akcjonariuszom spółki

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: prawo do informacji, znaczenie prawa do informacji, rodzaje informacji udostępnianych akcjonariuszom, informacje dotyczące stanu interesów spółki, informacje dotyczące struktury akcjonariatu, realizacja prawa do informacji na walnym zgromadzeniu, realizacja prawa do informacji poza walnym zgromadzenie, prawo do informacji w następstwie czynności nadzorczych, problem „asymetrii informacyjnej”.

Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej: akcjonariusze, pełnomocnicy, członkowie władz spółki, zastawnicy, użytkownicy, wierzyciele, eksperci, itp.

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: podstawy prawne do uczestnictwa poszczególnych podmiotów, realizacja prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, prawo do uczestnictwa a prawa do głosu, różnice w prawie do uczestnictwa akcjonariuszy i innych podmiotów, skutki prawne uczestnictwa w walnym zgromadzeniu podmiotów nieuprawnionych, dopuszczalność regulacji statutowych i regulaminowych.

Prawo głosu oraz ograniczenia i wyłączenia prawa głosu na walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: prawo głosu i jego wykonanie, podmioty uprawnione, prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu  a prawo głosu, przesłanki ograniczenia prawa głosu, statutowe ograniczenie prawa głosu, sposoby ograniczenia prawa głosu, kumulacja głosów, przesłanki wyłączenia prawa głosu, zakres przedmiotowy i podmiotowy wyłączenia prawa głosu, wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: kompetencje walnego zgromadzenia, pozycja prawna walnego zgromadzenia, nadzwyczajne walne zgromadzenie, zwoływanie walnych zgromadzeń, organizacja walnego zgromadzenia, przerwy w obradach, otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, listy obecności, podejmowanie uchwał walnego zgromadzenia, charakter prawny uchwał walnego zgromadzenia, wadliwość uchwał, zaskarżanie uchwał, regulamin walnego zgromadzenia, charakter prawny regulaminu.

Prawne i organizacyjne aspekty przymusowego wykupu akcji

Wyjaśniona zostanie: istota, charakter prawny, rola regulacji, znaczenie praktyczne przymusowego wykupu akcji na gruncie KSH i ustawy OfertaPublU. Omówione zostaną przesłanki podmiotowe i przedmiotowe przymusowego wykupu akcji, zasady wyceny akcji oraz procedura przeprowadzenia wykupu. Przedstawione zostanie zakres prawa drobnego akcjonariusza do sadowej ochrony jego interesów. Wskazane zostaną również źródła prawa, opinie doktryny, praktyków oraz orzecznictwo sądów.

Prawne i organizacyjne aspekty przymusowego odkupu akcji

Wyjaśniona zostanie: istota, charakter prawny, rola regulacji, znaczenie praktyczne przymusowego odkupu akcji na gruncie KSH i ustawy OfertaPublU z podkreśleniem różnic między spółkami prywatnymi i publicznymi. Omówione zostaną przesłanki podmiotowe i przedmiotowe przymusowego odkupu akcji, zasady wyceny akcji oraz procedura przeprowadzenia odkupu. Wskazane zostaną również źródła prawa, opinie doktryny, praktyków oraz orzecznictwo sądów.

Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania uchwał w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Wyjaśniona zostanie: istota, charakter prawny, rola regulacji, pojęcie akcji o różnych uprawnieniach, zmiany statutu, obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji oraz znaczenie praktyczne głosowania grupami na gruncie KSH. Przedstawione zostaną zasady odszkodowania i procedury przeprowadzenia głosowania oraz zasady odszkodowania za zniesienie przywilejów. Wskazane zostaną również źródła prawa, opinie doktryny, praktyków oraz orzecznictwo sądów.

Prawne aspekty zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny oraz orzecznictwa sądowego następujące zagadnienia: przyczyny wadliwości uchwały, podstawy uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały, legitymacji czynnej do zaskarżania, skutków, obowiązujących terminów, reprezentacja spółki.

Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny oraz orzecznictwa sądowego następujące zagadnienia: podstawy uchylenia uchwały (kumulacja przesłanek, sprzeczność uchwały ze statutem, dobrymi obyczajami, godzenie w interes spółki itp.), legitymacja czynna do zaskarżania (akcjonariusz, członek władz spółki, były członek władz spółki, likwidator, zastawnik, użytkownik), skutki zaskarżenia (zawieszenie postępowania rejestrowego, postępowania procesowe, odszkodowanie dla spółki) oraz termin do wytoczenia powództwa, właściwość sądu i wartości sporu, reprezentacji spółki.

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalanej praktyki następujące zagadnienia: podstawy stwierdzenia nieważności sprzeczność z ustawą, sprzeczność z zasadami współżycia społecznego), legitymacji czynnej i biernej, reprezentacji spółki skutki unieważnienia uchwały, uchwały „nieistniejące”

Prawne i organizacyjne aspekty udzielania informacji  akcjonariuszom dotyczących spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalanej praktyki następujące zagadnienia: pojęcie i charakter prawny prawa do informacji, zakres podmiotowy prawa do informacji, zakres przedmiotowy, sposób wykonywania prawa do informacji, podstawy odmowy udzielenia informacji, skutki prawne nieuzasadnionej odmowy udzielenia informacji.

Prawne aspekty zmiany y statutu spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalanej praktyki następujące zagadnienia: uchwały walnego zgromadzenia zmieniające statut, wpisy do rejestru, tekst jednolity.

Prawne i organizacyjne aspekty prawa poboru akcji

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalanej praktyki następujące zagadnienia: treść prawa poboru, podmioty uprawnione, prawo poboru z akcji uprzywilejowanych, pozbawienie prawa poboru akcji, objęcie akcji przez subemitenta, ogłoszenie o prawie poboru, organizacja zapisów na akcje, termin subskrypcji, zasady przydziału akcji.

Prawne i organizacyjne aspekty rozwiązania spółki

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: motywy rozwiązania, przyczyny rozwiązania, statutowe przyczyny, skutki prawne rozwiązania, otwarcie likwidacji, ustanie bytu prawnego, wstrzymanie rozwiązania, , ustanowienie i odwołanie likwidatorów, status prawny likwidatora, zadanie i obowiązki likwidatorów, kompetencje likwidatorów obowiązki rejestrowe, wezwanie wierzycieli, zasady podziału majątku spółki, sprawozdanie likwidacyjne, obowiązki informacyjne.

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków władz spółki za zawinione czyny

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: odpowiedzialność na zasadach ogólnych, obowiązujące miernik. Zakres podmiotowy, bezprawność postępowania, subiektywna wadliwość działania, zakres odpowiedzialności, zwolnienie z odpowiedzialności, przedawnienie, właściwość sądu, koszty sądowe.

Powództwa akcjonariuszy o naprawienie szkody wyrządzonej spółce

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: przesłanki legitymacji akcjonariusza, reprezentacja spółki, zagadnienia procesowe, przedawnienie, właściwość sądu, koszty sądowe.

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków władz spółki oparta na zasadach ogólnych

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: ogólne zasady odpowiedzialności, osoby uprawnione do roszczeń,  podmioty odpowiedzialne.

Prawne aspekty zaskarżania uchwały o połączeniu spółek

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: sposób regulacji prawnej zaskarżenia, cel regulacji, zakres podmiotowy (legitymacja bierna, legitymacja czynna),zakres przedmiotowy powództwa (przesłanki negatywne, przesłanki pozytywne), termin do zaskarżenia, wartość przedmiotu sporu, czynności procesowe, skutki orzeczenia uchylenia uchwały, sukcesja uprawnień akcjonariuszy.

Prawne aspekty zaskarżania uchwały działowej

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: zakres podmiotowy powództwa, zakres przedmiotowy powództwa, termin do zaskarżania, wartość przedmiotu sporu, czynności procesowe, skutki uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały, odpowiedzialność za zobowiązania, sukcesja uprawnień akcjonariuszy.

Prawne aspekty zaskarżania uchwały przekształceniowej

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: cel regulacji, zakres podmiotowy (legitymacja bierna, legitymacja czynna), zakres przedmiotowy (przesłanki pozytywne, przesłanki negatywne), termin do zaskarżania, wartość przedmiotu sporu, czynności procesowe, obowiązki rejestracyjne i ogłoszeniowe.

 

 

 

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.