Incydentalna obsługa prawna spółki z o.o.

•    Sporządzanie dokumentów korporacyjnych: umowy spółki, regulaminy, treści dokumentów spółki (uchwały, oświadczenia, itp.) kodeksów dobrych praktyk, kodeksów etycznych spółki

•    Sporządzanie szczególnych postanowień w umowie spółki:
-    definiowanie interesu spółki
-    klauzule dotyczące szczególnego uprzywilejowania udziałów
-    klauzule dotyczące dodatkowych świadczeń wspólników
-    klauzule dotyczące zobowiązania wspólników do dopłat
-    klauzule dotyczące ograniczenia zbycia i obciążenia udziałów
-    klauzule dotyczące zasad podziału zysku, dywidendy i zaliczki na dywidendę
-    klauzule dotyczące zasad umarzania udziałów
-    klauzule dotyczące zasad określania kadencji członków władz spółki
-    klauzule dotyczące zasad wykonywania mandatu członka zarządu i członka rady nadzorczej
-    klauzule dotyczące praw i obowiązków członka zarządu i członka rady nadzorczej
-    klauzule dotyczące zasad powoływania i odwoływania członków zarządu i rady nadzorczej
-    klauzule dotyczące rozszerzenia uprawnień rady nadzorczej
-    klauzule dotyczące rozszerzenia uprawnień walnego zgromadzenia
-    klauzule dotyczące unikania konfliktu interesów członków władz spółki
-    klauzule dotyczące działalności konkurencyjnej wobec spółki
-    klauzule dotyczące zakazu działalności konkurencyjnej
-    klauzule dotyczące zasad kontroli spółki przez wspólników
-    klauzule dotyczące zasad zwoływania, organizacji i podejmowania uchwał przez zarząd
-    klauzule dotyczące zasad zwoływania, organizacji i podejmowania uchwał przez radę nadzorczą
-    klauzule dotyczące zasad zwoływania, organizacji i podejmowania uchwał przez zgromadzenie wspólników
-    klauzule dotyczące podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego
-    klauzule dotyczące zasad obejmowania  nowych udziałów
-    klauzule dotyczące wyłączenia wspólnika
-    klauzule dotyczące rozwiązania i likwidacji spółki
-    klauzule dotyczące pozycji prawnej pełnomocnika, zastawnika i użytkownika

•    Sporządzanie opinii prawnych dotyczących:
-    efektywności i skuteczności podejmowania czynności prawnych procesowych
-    pozycji prawnej i procesowej
-    podjętych i planowanych czynności prawnych
-    wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych

•    Sporządzanie projektów uchwał:
-    Zgromadzenia wspólników
-    zarządu
-    rady nadzorczej

•    Sporządzanie umów :
-    o zarządzanie (menedżerskich) i nadzór
-    kooperacyjnych krajowych i zagranicznych
-    joint-venture z podmiotami krajowymi i zagranicznymi
-    konsorcjum celowych
-    o przygotowanie inwestycji budowlanej (o prace geologiczne, o prace geodezyjne, o wykonanie prac projektowych, itp.)
-    o wykonanie inwestycji ( o generalne wykonawstwo, o wykonanie robót budowlanych, o nadzór budowlany, itp.)
-    o dzieło, zlecenia, napraw gwarancyjnych, agencyjnych,, usługi przewozowe, spedycji, itp.
-    sprzedaży, sprzedaży z zastrzeżeniem, sprzedaży ratalnej, kredytowych, pożyczki, poręczenia
-    sprzedaży, dostawy, zaopatrzenia w obrocie krajowym i zagranicznym
-    najmu, dzierżawy
-    ubezpieczenia majątkowego, osobowego, odpowiedzialności cywilnoprawnej menedżerów
-    leasingu pracowniczego
-    leasingu operacyjnego, leasingu finansowego, leasingu zwrotnego, leasingu pracowniczego
-    kredytu inwestycyjnego, kredytu obrotowego, pożyczki, gwarancji bankowej, leasingu,  przewłaszczenia, poręczenia, faktoringu,
-    zastawu na rzeczach, prawach
-    licencyjnych, know-how, franchisingowych, sprzedaży praw autorskich,
-    ustanowienia zastawu akcji, dzierżawy akcji
-    przelewu wierzytelności, przelewu na zabezpieczenie, przejęcia długu, przystąpienia do długu, zwolnienia z długu
-    w zakresie windykacji wierzytelności
-    między członkami władz a spółką ( o pożyczkę, o kredyt, o sprzedaż aktywów, itp.).
-    o wykonywanie pracy: o pracę, zlecenia, o dzieło, menedżerskie, itp.

•    Sporządzanie pozwów:
-    o zapłatę za dostawę, usługi, roboty budowlane,  itp.
-    o odszkodowania  tytułu czynów niedozwolonych i zawinionych czynów członków władz spółki
-    o pociągnięcie do odpowiedzialności członków zarządu za podanie fałszywych danych w oświadczeniu o dokonanie wpłat na udziały i pokryciu wkładów niepieniężnych
-    o odszkodowanie z tytułu bezprawnych i zawinionych działań przy tworzeniu spółki
-    o odszkodowanie z tytułu uzyskania nadmiernych korzyści w związku z powstaniem spółki
-    o odszkodowanie za nienależycie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego spółki przez  biegłego rewidenta
-    o odszkodowanie z tytułu bezprawnych i zawinionych działań w procesie połączeniowym
-    o odszkodowanie z tytułu bezprawnych i zawinionych działań w procesie podziałowym
-    o odszkodowanie z tytułu bezprawnych i zawinionych działań w procesie przekształceniowym
-    o odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umowy
-    o odszkodowanie z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych
-    o wydanie uzyskanych korzyści z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych
-    o zaniechanie działań naruszających autorskie prawa osobiste
-    o usunięcie skutków naruszenia autorskich praw osobistych
-    o usunięcie skutków niedozwolonych czynów nieuczciwej konkurencji
-    o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści z tytułu czynów  nieuczciwej konkurencji
-    o odszkodowanie z tytułu działań nieuczciwej konkurencji
-    o odszkodowanie z tytułu bezpodstawnych wniesienia powództwa z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji
-    o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia
-    o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia
-    o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały połączeniowej
-    o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały podziałowej
-    o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały przekształceniowej
-    o stwierdzenie nieważności uchwały rady nadzorczej, zarządu
-    o ustalenie stosunku prawnego
-    o zaniechanie działań naruszających dobra osobiste
-    o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych
-    o zakazanie używania nazwy
-    o zakazanie naruszania prawa do znaku towarowego
-    o zakazania używania firmy
-    o ustalenie, że wskazana produkcja nie jest objęta patentem
-    o ustalenie, że używany znak towarowy nie narusza prawa ochronnego
-    o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
-    o zmianę wysokości świadczenia
-    o pracę
-    o rozwiązanie umowy i zapłatę
-    o uznanie za bezskuteczną  czynność prawną (skarga pauliańska)
-    o ochronę naruszonego posiadania
-    o zwrot nienależnie uzyskanych od spółki świadczeń
-    o ustalenie wartości akcji spółki przekształcanej

•    sporządzenie zawiadomień o przestępstwie:
-    działania członków władz na szkodę spółki
-    działanie na szkodę wierzycieli
-    nadużycia zaufania
-    korupcji menedżerskiej
-    nie zgłoszenia wniosku o upadłość spółki
-    ogłaszania lub przedstawiania nieprawdziwych danych o spółce
-    nabywania lub brania w zastaw udziałów własnych
-    bezprawnego wydania dokumentów na udziały lub prawa do zysków
-    przywłaszczenia autorstwa lub wprowadzenia w błąd co do autorstwa
-    bezprawnego rozpowszechniania, utrwalenia lub zwielokrotniania cudzego utworu, fonogramu itp.
-    ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa
-    rozpowszechniania nieprawdziwych wiadomości o przedsiębiorstwie w celu szkodzenia przedsiębiorcy
-    rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o osobach kierujących przedsiębiorstwem w celu szkodzenia przedsiębiorcy
-    rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o wytwarzanych towaró lub świadczonych usług w celu szkodzenia przedsiębiorcy


•    sporządzanie zawiadomień o przewinieniach dyscyplinarnych:
-    zaniedbywania obowiązku prowadzenia księgi udzialów
-    nie zwołuje zgromadzenia wspólników
-    nie przedstawia wniosku o wyznaczenie biegłego
-    nie zabezpiecza prawidłowego składu rady nadzorczej

•    Sporządzanie wniosków:
-    o zwolnienie z kosztów procesu
-    o zabezpieczenie kosztów procesu
-    o wezwanie do udziału w sprawie dodatkowo innej osoby
-    o wezwanie do udziału w sprawie w charakterze pozwanego innej osoby w miejsce pozwanego
-    o przywrócenie uchybionego terminu
-    o zawieszenie postępowania
-    o zniesienie współwłasności
-    o uzasadnienie postępowania
-    o sprostowanie wyroku, protokołu, wykładnię wyroku, uzupełnienie wyroku,
-    o nadanie klauzuli wykonalności, o wszczęcie egzekucji, o przysądzenie własności, o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

•    Sporządzenie sprzeciwów:
-    od wyroku zaocznego
-    od nakazu zapłaty

•    Sporządzenie skarg:
-    na wyrok sądu polubownego
-    na opis i oszacowanie w postępowaniu egzekucyjnym
-    na czynności komornika

•    Sporządzenie wezwań:
-    do zapłaty
-    do spełnienia świadczenia

•    Sporządzanie pełnomocnictw:
-    ogólne
-    procesowe
-    do reprezentowania w postępowaniu przed KRS-em
-    do reprezentowania w postępowaniu egzekucyjnym, do reprezentowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.