Okazjonalna obsługa prawna indywidualnego przedsiębiorcy

•    postępowanie przedwindykacyjne i windykacyjne:
-    zabezpieczanie przyszłych wierzytelności
-    wezwania do świadczenia wymagalnych wierzytelności
-    negocjacje i ugody z dłużnikami i wierzycielami
-    przedsądowe wezwania do ugody

•    postępowanie przekształceniowe:
-    sporządzanie planu przekształcenia
-    sporządzenie statutu lub umowy nowej spółki
-    zawiadomienie wspólników
-    udzielanie informacji wspólnikom
-    sporządzenie treści uchwały przekształceniowej
-    sporządzeniu pozwu o o ustalenie wartości udziałów
-    zgłoszenia rejestrowe
-    sporządzenie pozwu o odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych przy przekształceniu spółki
-    zaskarżenie uchwały przekształceniowej

•    postępowanie zabezpieczające:
-    sporządzenie wniosku o wydanie zarządzenia tymczasowego
-    sporządzenie wniosku o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych
-    sporządzenie wniosku  zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych
-    sporządzenie zażalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia
-    sporządzenie wniosku o zabezpieczenie w sprawach z zakresu prawa spółek
-    sporządzenie wniosku o zabezpieczenie w sprawach z zakresu prawa upadłościowego
-    sporządzenie wniosku o zabezpieczenie w sprawach z zakresu prawa autorskiego
-    sporządzenie wniosku o zabezpieczenie z zakresu prawa własności przemysłowej
-    sporządzenie wniosku o zabezpieczenie w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji

•    postępowanie egzekucyjne:
-    sporządzenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności
-    sporządzenie pozwu o pozbawienie tytułu egzekucyjnego wykonalności ( w całości, w części)
-    sporządzenie pozwu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego pochodzącego od organu administracji
-    sporządzenie zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności
-    sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
-    sporządzenie wniosku o nakazanie dłużnikowi złożenia wykazu majątku
-    sporządzenie wniosku o skierowanie egzekucji do ruchomości dłużnika
-    sporządzenie wniosku o skierowanie egzekucji do wynagrodzenia za pracę dłużnika
-    sporządzenie wniosku o skierowanie egzekucji do rachunku bankowego
-    sporządzenie wniosku o skierowanie egzekucji do wierzytelności dłużnika
-    sporządzenie wniosku  o egzekucję z praw majątkowych
-    sporządzenie wniosku o skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika
-    sporządzenie wniosku o przejęcie nie sprzedanych ruchomości na własność
-    sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji z udziałów dłużnika w sp. z o.o.
-    sporządzenie skargi na opis i oszacowanie nieruchomości
-    sporządzenie wniosku o przejęcie własności nieruchomości
-    sporządzenie zarzutu przeciwko planowi podziału
-    sporządzenie wniosku o egzekucję świadczeń niepieniężnych
-    sporządzenie pozwu dłużnika o umorzenie egzekucji
-    sporządzenie pozwu o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji sądowej
-    sporządzenie pozwu osoby trzeciej o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji administracyjnej
-    sporządzenie wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
-    sporządzenie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego
-    sporządzenie wniosku o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego
-    sporządzenie skargi na czynności komornicze
-    sporządzenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na czynności komornika
-    sporządzenie wniosku o ustanowienie kuratora dla dłużnika nieznanego z miejsca pobytu

•    postępowanie podatkowe i karno-skarbowe:
-    sporządzenie wniosków: o rozłożenie na raty zapłaty podatku, o odroczenie terminu płatności podatku, umorzenie zaległości podatkowej, o uzupełnienie decyzji, wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji, o potrącenia zobowiązania podatkowego, o wstrzymania wykonania decyzji, o ponowne rozpatrzenie sprawy, o odszkodowanie, o wznowienie postępowania, o stwierdzenie nieważności decyzji, o uchylenie decyzji ostatecznej, o przywrócenie terminu, o zwolnienie z kosztów sądowych, o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, o umorzenie postępowania egzekucyjnego, o wyłączenie spod egzekucji, itp.
-    sporządzenie żądań: o stwierdzenia nadpłaty, o stwierdzenie nieważności decyzji
-    sporządzenie zgłoszeń: o ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń,
-    sporządzenie odwołań: od decyzji organu podatkowego, od decyzji dyrektora UKS
-   sporządzenie skarg: do sądu na decyzję organu podatkowego, do sądu na bezczynność, na czynności egzekucyjne egzekutora

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.