Dotyczące zasad funkcjonowania zarządu

 

Dyrektywy wykładni prawa spółek

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia:  dyrektywy wykładni prawa spółek sensu stricto (literalna, funkcjonalna, systemowa, preferencji, domniemań interpretacyjnych), dyrektywy wykładni sensu largo (wnioskowania prawnicze, tj. argumentum a simile, argumentum a contrario, argumentum a fortiori, dyrektywa z celu na środki oraz reguły kolizyjne, tj. hierarchiczna, chronologiczna, merytoryczna). Omówione zostaną przy tym rodzaje przepisów prawnych występujących w Kodeksie spółek handlowych (imperatywne, dyspozytywne i semiimperatywne).

Źródła prawa handlowego i prawa spółek

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia:  źródła prawa stanowionego, tj. konstytucja, ustawy oraz rozporządzenia. Omówiona zostanie ogólna dyrektywa interpretacji zgodnej z europejskim prawem spółek.

Obowiązki rejestracyjne spoczywające na członkach władz spółki akcyjnej oraz zasady postępowania w sądach rejestrowych

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: obowiązki rejestrowe władz spółki akcyjnej na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zasady postępowania przed sądem rejestrowym.

Pozaustawowe źródła norm postępowania podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie spółek akcyjnych

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia:  zwyczaje w funkcjonowaniu polskiej spółki akcyjnej, dobre praktyki sformułowane w kodeksach ładu korporacyjnych oraz normy etyczne formułowane w kodeksach etycznych.

Pojęcie interesu spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną poglądy doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki dotyczące najbardziej kontrowersyjnego zagadnienia dotyczącego pojęcia „interesu spółki” i praktycznych implikacji dla funkcjonowania spółki akcyjnej. Definiowanie interesu spółki wpływa bezpośrednio na realizację celów spółki, określenie zasad wykonywania mandatu członka rady nadzorczej i członka zarządu. Problematyka interesu spółki bezpośrednio związana jest z zagadaniem odpowiedzialności organizacyjnej, cywilnoprawnej oraz karnoprawnej członków władz spółki akcyjnej.

Wymóg ustawowej zgody walnego zgromadzenia na podjęcie czynności prawnej spółki

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz utrwalonej praktykinastępujące zagadnienia: przypadki wymagające zgody walnego zgromadzenia, sposób wyrażania zgody, skutki prawne podjęcia czynności bez wymaganej ustawą lub statutem zgody.

Wymóg ustawowej zgody rady nadzorczej na podjęcie czynności prawnej spółki

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia:   przypadki wymagające zgody rady nadzorczej, sposób wyrażania zgody, skutki prawne podjęcia czynności bez zgody.

Ustawowe warunki wykonywania mandatu członka zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zdolność do pełnienia funkcji, zakazy pełnienia funkcji na gruncie Kodeksu spółek handlowych, zakazy na gruncie innych ustaw, sądowy zakaz pełnienia funkcji, wnioski o skrócenie zakazu.

Zasady prowadzenia ksiąg akcyjnych na gruncie KSH

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: charakter prawny księgi akcyjnej, charakter prawny wpisu w księdze akcyjnej, wadliwość wpisów, osoby uprawnione do wniosków o wpis, postępowanie w sprawach o wpis, , prowadzenie księgi akcyjnej przez bank lub dom maklerski.

Zasada lojalności członków zarządu wobec spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: podstawy zasady lojalności członków zarządu, przejawy zasady lojalności, naruszenia zasad lojalności, odpowiedzialność organizacyjna, cywilnoprawna i karnoprawna za naruszenia zasady lojalności.

Zasada należytej staranności w wykonywaniu mandatu członka zarządu spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia:  podstawy zasady należytej staranności, przejawy ww. zasady, naruszenia zasady należytej staranności oraz konsekwencje  prawne jej naruszenia.

Zasada poufności członka zarządu spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: podstawy i przejawy zasady poufności, naruszenia i konsekwencje prawne naruszenia ww. zasady.

Prawa i obowiązki zarządu oraz członka zarządu spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zakres kompetencji zarządu, prawa i obowiązki zarządu, zakres samodzielnego umocowania, wyłączenie prawa reprezentacji spółki, więź łącząca członka zarządu ze spółką, czas trwania i wygaśnięcie mandatu członka zarządu, charakter prawny pracy członka zarządu, zasady wykonywania mandatu członka zarządu, odpowiedzialność organizacyjna, cywilnoprawna, karnoprawna.

Legitymacja czynna odwołanego członka władz spółki do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: przesłanki zaskarżenia uchwał walnego zgromadzenia, zasady i skuteczność odwołania członka zarządu i rady nadzorczej, uzasadnienie interesu prawnego odwołanego członka władz spółki.

Prawne aspekty zawieszania i odwoływania członka zarządu

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: istota mandatu, istota kadencji, podmioty i organy uprawnione do odwołania, ważne powody odwołania (zawieszenia) przesłanki odwołania (zawieszenia), przesłanki zaskarżania decyzji o odwołaniu, roszczenia odszkodowawcze odwołanych członków zarządu spółki.

Prawne aspekty rezygnacji z mandatu członka zarządu

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: pojęcie mandatu i kadencji, przyczyny wygaśnięcia mandatu członka zarządu, charakter prawny rezygnacji, moment wygaśnięcia mandatu, adresat rezygnacji, ważny powód rezygnacji, odpowiedzialność za złożenie rezygnacji bez ważnego powodu z naruszeniem interesów spółki, prawa i obowiązki członka zarządu po złożeniu rezygnacji.

Prawne i organizacyjne aspekty zatrudniania i wynagradzania członka zarządu

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: reprezentacja spółki kapitałowej w umowach z członkiem zarządu, warianty zatrudnienia i wynagrodzenia, kwestie zatrudnienia na gruncie Kodeksu spółek handlowych, kadencja a stosunek zatrudnienia, zatrudnienie w oparciu wyłącznie o akt powołania, stosunek pracy z członkiem zarządu na gruncie Kodeksu Pracy (powołanie, mianowanie, wybór, umowa o pracę), stosunek pracy oparty na  podstawie stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa menedżerska) odpowiedzialność członka zarządu w zależności od sposobu zatrudnienia.

Prawne aspekty zawierania umów z członkiem zarządu

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: zasady reprezentacji, umowy związane z zatrudnieniem (zlecenia, o dzieło, menedżerskie, o pracę), umowa kredytu, pożyczki, umowy dotyczące nieruchomości oraz przedsiębiorstwa spółki, umowy spółki z osobami bliskimi członkowi zarządu, konsekwencje braku ewentualnej zgody.

Prawne i organizacyjne aspekty zatrudniania członka zarządu w oparciu o stosunek pracy

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: dopuszczalność zawarcia umowy, wpływ nieprawidłowej reprezentacji, treść umowy, umowa na czas określony i nieokreślony, rozwiązania umowy o pracę, rezygnacja z funkcji a wypowiedzenie umowy,, rekompensaty za przedwczesne zwolnienie, zakaz konkurencji na gruncie Kodeksu pracy, zakaz konkurencji na gruncie Kodeksu spółek handlowych, konsekwencje naruszenia zakazu konkurencji, odpowiedzialność organizacyjna, odszkodowawcza karnoprawna.

Zakaz konkurencji obowiązujący członka zarządu  spółki akcyjnej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: zasada lojalności wobec spółki, przejawy zasady lojalności, pojęcie interesu konkurencyjnego, pojęcie spółki konkurencyjnej, zakres zakazu konkurencji obowiązujący członka zarządu, dopuszczalność uchylenia zakazu, zezwolenie spółki, zakaz konkurencji na gruncie Kodeksu pracy, odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji.

Prawne aspekty delegowania członka rady nadzorczej do zarządu

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: zasady funkcjonowania rady nadzorczej, odstępstwa od kolegialnej zasady pracy rady nadzorczej, przesłanki delegowania do zarządu, prawa i obowiązki delegowanego członka rady, zasada lojalności, należytej staranności i poufności, odpowiedzialność delegowanego do zarządu członka rady nadzorczej itd.

Zaskarżanie uchwał zarządu

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: charakter prawny uchwał zarządu, podstawy zaskarżania uchwał, przesłanki zaskarżenia uchwał zarządu, skutki prawne zaskarżenia uchwał zarządu.

Zaskarżanie uchwał rady nadzorczej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: charakter prawny uchwał zarządu, podstawy zaskarżania uchwał, przesłanki zaskarżenia uchwał zarządu, skutki prawne zaskarżenia uchwał zarządu.

Karnoprawna odpowiedzialność członka zarządu spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: przepisy karnoprawne w Kodeksie spółek handlowych i w innych ustawach, dotyczące członków zarządu (przestępstwo działania na szkodę spółki, przestępstwo nadużycia zaufania, przekupstwo menedżerskie, przestępstwo podawania nieprawdziwych danych, niegospodarność menedżerska itp.), przedmiot ochrony, znamiona strony przedmiotowej, podmiot przestępstwa, znamiona strony podmiotowej, odmiany typu czynu zabronionego, okoliczności wyłączające bezprawność lub winę, formy popełnienia przestępstwa, zbieg przepisów, zagrożenie karne, czynny żal.

Organizacyjna odpowiedzialność członka zarządu

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: podstawy odpowiedzialności organizacyjnej, przesłanki odpowiedzialności organizacyjnej, środki prawne do zaskarżania decyzji o odpowiedzialności organizacyjnej członka zarządu.

Cywilnoprawna (odszkodowawcza) odpowiedzialność członka zarządu

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota odpowiedzialności odszkodowawczej, podstawy odpowiedzialności, przesłanki odpowiedzialności, zakres odpowiedzialności członka rady nadzorczej.

Skutki prawne czynności prawnych podejmowanych przez zarząd  bez zgody rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: pozycja prawa zarządu, autonomia prowadzenia spraw spółki, ustawowy wymóg uzyskania zgody rady nadzorczej i/lub walnego zgromadzenia, statutowy wymóg uzyskania zgody, nieważność czynności prawnych, odpowiedzialność członków zarządu.

Zasady wykonywania mandatu członka zarządu i członka rady nadzorczej w warunkach wrogiego przejęcia spółki

Na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: istota wrogiego przejęcia, zasada lojalności oraz przejawy zasady lojalności, zasada należytej staranności oraz przejawy tej zasady, zasada poufności oraz przejawy tej zasady, zasada neutralności i przełamania na gruncie XIII Dyrektywy UE.

Prawne aspekty wygaśnięcia mandatu członka zarządu

Na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: kadencja i mandat członka rady nadzorczej, przyczyny wygaśnięcia mandatu, zakaz łączenia stanowisk, rezygnacja a zasada lojalności członka rady nadzorczej, roszczenia odwołanego członka rady nadzorczej.

Relacje prawne między zarządem a radą nadzorczą spółki akcyjnej

Na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: kształtowanie składu zarządu, wyrażanie zgody na czynności zarządu, występowanie w stosunkach z członkami zarządu, inne wynikające ze stosunku korporacyjnego, odpowiedzialność organizacyjna, odszkodowawcza i karnoprawna członków zarządu i członków rady nadzorczej za działania lub zaniechania.

Relacje prawne między zarządem a walnym zgromadzeniem spółki akcyjnej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: obowiązki i uprawnienia zarządu do zwoływania i odwoływania walnego zgromadzenia, obowiązki organizacyjne, sprawozdawcze i informacyjne zarządu, kompetencje walnego zgromadzenia w zakresie kształtowania składu zarządu, odpowiedzialność organizacyjna, odszkodowawcza oraz karna członków zarządu za działania lub zaniechania związane z relacjami z  walnym zgromadzeniem.

Roszczenia prawne odwołanego członka zarządu

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: roszczenia wynikające ze stosunku podstawowego, roszczenia ze stosunku pracy, roszczenia ze stosunku cywilnoprawnego, roszczenia wynikające z prawa autorskiego, roszczenia z zakresu ochrony praw osobistych członka zarządu.

Prawa i obowiązki odwołanego członka zarządu

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: przesłanki odwołania członka zarządu, prawa odwołanego członka zarządu, obowiązki odwołanego członka zarządu, roszczenia członka zarządu, roszczenia spółki, odpowiedzialność odszkodowawcza i karnoprawna członka zarządu.

Kształtowanie treści regulaminu zarządu

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota regulaminu, charakter prawny regulaminu, rola regulaminu w funkcjonowaniu spółki, sposób kształtowania postanowień regulaminu odpowiedzialność za naruszenia regulaminu zarządu.

Prawne aspekty reprezentacji spółki akcyjnej przez zarząd

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota reprezentacji, reprezentacja a prowadzenie spraw spółki, ustawowe i statutowe sposoby reprezentacji spółki, podział kompetencji a reprezentacja, prawo członka zarządu do reprezentacji spółki, zakres przedmiotowy prawa reprezentowania spółki przez członków zarządu, nieskuteczność ograniczeń prawa reprezentacji, skutki prawne naruszenia zasad reprezentacji spółki, odpowiedzialność za naruszenia zasad reprezentacji spółki.

Ograniczenia dla członków zarządu wynikające z ustawy, statutu, regulaminu oraz uchwał rady nadzorczej i walnego zgromadzenia

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: ograniczenia wynikające z przepisów prawa i postanowień statutu, skutki naruszenia ograniczeń wynikających z  ustaw i statutów, odpowiedzialność za naruszenia, ograniczenia wynikające z uchwały rady nadzorczej, ograniczenia wynikające z uchwały walnego zgromadzenia, ograniczenia wynikające z regulaminu, skutki prawne naruszeń, odpowiedzialność za naruszenia ograniczeń.

Obowiązek wstrzymania się członka zarządu od udziału w rozstrzyganiu spraw o kolizyjnych interesach

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: sprzeczność interesów, przejawy sprzeczności interesów, zakres podmiotowy możliwej kolizyjności interesów, obowiązek wstrzymania się od udziału w rozstrzyganiu spraw o kolizyjnych interesach, wyłączenie członka zarządu od rozstrzygania spraw o kolizyjnych interesach.

Dobre praktyki stosowane przez zarząd i członków zarządu

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, oraz  utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: zasady wykonywania mandatu członka zarządu oraz zasady funkcjonowania zarządu na gruncie obowiązującego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie kodeksu dobrych praktyk, zasady wykonywania mandatu członka zarządu oraz zasady funkcjonowania zarządu spółki akcyjnej na gruncie kodeksów dobrych praktyk OECD, IRD, IBnGR oraz XIII Dyrektywy UE, skutki prawne naruszeń postanowień kodeksów dobrych praktyk.

Prawne aspekty zakazu łączenia stanowisk w spółce akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: ograniczenia na gruncie Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw, ograniczenia dotyczące  członków zarządu, ograniczenia dotyczące członków rady nadzorczej, problematyka konfliktu interesów, skutki naruszenia zakazów łączenia funkcji.

Środki prawne przeciwko uchwałom zarządu spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: charakter prawny uchwały zarządu, sposób podejmowania uchwał zarządu, wadliwość uchwał zarządu, zaskarżanie uchwał zarządu.

Prawne i organizacyjne aspektu udostępniania informacji akcjonariuszom spółki

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: prawo do informacji, znaczenie prawa do informacji, rodzaje informacji udostępnianych akcjonariuszom, informacje dotyczące stanu interesów spółki, informacje dotyczące struktury akcjonariatu, realizacja prawa do informacji na walnym zgromadzeniu, realizacja prawa do informacji poza walnym zgromadzenie, prawo do informacji w następstwie czynności nadzorczych, problem „asymetrii informacyjnej”.

Prawne i organizacyjne aspekty zwoływania i odbywania walnego zgromadzenia

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: zasady zwoływania, podmioty uprawnione do zwoływania, prawo uczestnictwa, zasady organizowania posiedzeń, porządek obrad, skutki naruszeń w zwoływaniu i organizacji walnego zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przez członków władz spółki i byłych członków władz spółki

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: prawo i obowiązek uczestnictwa, zakres podmiotowy, charakter prawa (imperatywny czy dyspozytywny), regulacje statutowe, regulacje regulaminowe, zakres przedmiotowy prawa uczestnictwa byłych członków władz spółki.

Prawne i organizacyjne aspekty zwoływania posiedzeń oraz podejmowania uchwał zarządu spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: struktura organizacyjna zarządu, zwoływanie posiedzeń, organizacja posiedzeń, uchwały zarządu, charakter prawny uchwał zarządu, wadliwość uchwał zarządu, zaskarżanie uchwał zarządu, regulamin zarządu, charakter prawny regulaminu.

Prawne i organizacyjne aspekty zwoływania posiedzeń oraz podejmowania uchwał rady nadzorczej spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: struktura organizacyjna rady nadzorczej, zwoływanie posiedzeń, organizacja posiedzeń, uchwały rady nadzorczej, charakter prawny uchwał rady nadzorczej, wadliwość uchwał rady nadzorczej, zaskarżanie uchwał rady nadzorczej, regulamin rady nadzorczej, podejmowanie uchwał poza posiedzeniami rady nadzorczej.

Prawne i organizacyjne aspekty udzielania informacji  akcjonariuszom dotyczących spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalanej praktyki następujące zagadnienia: pojęcie i charakter prawny prawa do informacji, zakres podmiotowy prawa do informacji, zakres przedmiotowy, sposób wykonywania prawa do informacji, podstawy odmowy udzielenia informacji, skutki prawne nieuzasadnionej odmowy udzielenia informacji.

Prawne i organizacyjne aspekty podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: przesłanki podwyższenia, upoważnienie zarządu, warranty subskrybcyjne, uzasadnienie podwyższenia, tryb podwyższenia, pozbawienie prawa poboru.

Prawne i organizacyjne aspekty warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalanej praktyki następujące zagadnienia: cele warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, , treść uchwały, objęcie akcji (wkłady), wykonanie prawa objęcia akcji, obowiązki rejestracyjne, warranty subskrybcyjne.

Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu za zgłaszanie fałszywych danych

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: odpowiedzialność na zasadach ogólnych, podstawy odpowiedzialności, przesłanki odpowiedzialności, zasady odpowiedzialności, charakter odpowiedzialności, podmiotowy zakres odpowiedzialności, działania dezinformujące, przedawnienie, koszty sądowe itp.

Odpowiedzialność odszkodowawcza za uzyskanie nadmiernych korzyści w związku z powstaniem spółki akcyjnej lub podwyższeniem kapitału zakładowego

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: odpowiedzialność na zasadach ogólnych, przesłanki odpowiedzialności, delikt nadużycia zaufania, zakres obowiązku odszkodowawczego, zabezpieczenie roszczeń spółki, zakres podmiotowy, odpowiedzialność solidarna , przedawnienie, właściwość sądu , koszty sądowe.

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków władz spółki za zawinione czyny

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: odpowiedzialność na zasadach ogólnych, obowiązujące mierniki, zakres podmiotowy, bezprawność postępowania, subiektywna wadliwość działania, zakres odpowiedzialności, zwolnienie z odpowiedzialności, przedawnienie, właściwość sądu, koszty sądowe.

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków władz spółki oparta na zasadach ogólnych

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: ogólne zasady odpowiedzialności, osoby uprawnione do roszczeń,  podmioty odpowiedzialne.

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu spółki akcyjnej za szkody wyrządzone podczas łączenia się spółek

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: zakres podmiotowy odpowiedzialności, zakres przedmiotowy odpowiedzialności, charakter prawny odpowiedzialności, powództwo o odszkodowanie przeciw członkom zarządu, ochrona członków zarządu przed nieuzasadnionym wniesieniem powództwa, przedawnienie roszczeń.

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu spółki akcyjnej za szkody wyrządzone podczas podziału spółek

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: zakres podmiotowy odpowiedzialności, zakres przedmiotowy, wniesienie powództwa przeciwko członkom zarządu, ochrona członków zarządu przed nieuzasadnionym wnoszeniem powództw, przedawnienie roszczeń.

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu spółki akcyjnej za szkody wyrządzone podczas przekształcenia spółki

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: zakres przedmiotowy, zasady odpowiedzialności, zakres podmiotowy, przedawnienie roszczeń.

Odpowiedzialność karnoprawna członka zarządu spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego następujące zagadnienia: odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki, za nie zgłoszenie upadłości, za udzielanie nieprawdziwych informacji o spółce, za nadużycie zaufania, za korupcję menedżerska i za inne przestępstwa określone w Kodeksie spółek handlowych, Kodeksie karnym i innych ustawach szczególnych.

Odpowiedzialność karna członka zarządu za działanie na szkodę spółki

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego następujące zagadnienia: przedmiot karnoprawnej ochrony, czyn zabroniony, strona podmiotowa czynu zabronionego, strona przedmiotowa czynu zabronionego, sankcja karna, tryb ścigania, różnice w stosunku do odpowiedzialności karnej na podstawie uchylonego art. 586 KSH.

Odpowiedzialność karnoprawna członka zarządu za niezgłoszenie upadłości

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego następujące zagadnienia: przedmiot karnoprawnej ochrony, podmiot czynu zabronionego, strona przedmiotowa czynu zabronionego, strona podmiotowa czynu zabronionego, sankcja karna i tryb ścigania, właściwość sądu.

Odpowiedzialność karnoprawna członka zarządu za udzielanie nieprawdziwych informacji o spółce

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego następujące zagadnienia: przedmiot karnoprawnej ochrony, obowiązki informacyjne, podmiot czynu zabronionego, strona przedmiotowa czynu zabronionego, strona przedmiotowa czynu zabronionego, sankcje karne, tryb ścigania, nieumyślny typ przestępstwa, właściwość sądu, itd.

Odpowiedzialność karnoprawna członka zarządu za nabycie własnych akcji lub brania ich w zastaw

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego następujące zagadnienia: przedmiot prawnoprawnej ochrony, podmiot czynu zabronionego, strona przedmiotowa i podmiotowa czynu zabronionego, sankcja karna i tryb ścigania, właściwość sądu.

Odpowiedzialność karnoprawna członka zarządu za bezprawne wydanie akcji

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego następujące zagadnienia: przedmiot karnoprawnej ochrony, podmiot czynu zabronionego, podmiot czynu zabronionego, stronę przedmiotową i podmiotową czynu zabronionego, sankcja i tryb ścigania, właściwość sądu.

Karnoprawne przewinienia dyscyplinarne członka zarządu na gruncie KSH

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego następujące zagadnienia: odpowiedzialność z art. 594 Kodeksu spółek handlowych (nie prowadzenie księgi akcyjnej, nie zwoływanie walnego zgromadzenia, utrudnianie pracy rewidentom), odpowiedzialność z art. 595 Kodeksu spółek handlowych (nie podawanie danych spółki na pismach i zamówieniach handlowych).

 

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.