Okresowa obsługa prawna spółki komandytowej

 • •    postępowanie rejestrowe
  -    przygotowanie dokumentów i załączników rejestrowych
  -    zgłoszenie spółki do KRS-u
  -    zgłoszenia zmian w danych rejestrowych spółki
  -    zgłoszenia zmian w spółce

  •    postępowanie przedwindykacyjne i windykacyjne:
  -    zabezpieczanie przyszłych wierzytelności
  -    wezwania do świadczenia wymagalnych wierzytelności
  -    negocjacje i ugody z dłużnikami i wierzycielami
  -    przedsądowe wezwania do ugody

  •    postępowanie połączeniowe:
  -    sporządzenie listu intencyjnego
  -    przeprowadzenie procedury due diligent
  -    sporządzenie i uzgodnienie planu połączenia
  -    zgłoszenie planu do rejestru
  -    ogłoszenie planu połączenia
  -    sporządzenie sprawozdania uzasadniającego połączenie
  -    zawiadomienie wspólników o planowanym połączeniu
  -    prezentacja istotnych aspektów planu połączenia
  -    udzielanie informacji o planowanym połączeniu
  -    sporządzenie treści uchwały połączeniowej
  -    zgłoszenie uchwały do KRS-u
  -    ogłoszenie o połączeniu
  -    sporządzenie pozwu o odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych przy łączeniu spółek
  -    zaskarżanie uchwały połączeniowej

  •    postępowanie przekształceniowe:
  -    sporządzanie planu przekształcenia
  -    sporządzenie statutu lub umowy nowej spółki
  -    zawiadomienie wspólników
  -    udzielanie informacji wspólnikom
  -    sporządzenie treści uchwały przekształceniowej
  -    sporządzeniu pozwu o o ustalenie wartości udziałów
  -    zgłoszenia rejestrowe
  -    sporządzenie pozwu o odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych przy przekształceniu spółki
  -    zaskarżenie uchwały przekształceniowej

  •    postępowanie likwidacyjne
  -    wykonywanie funkcji likwidatora spółki
  -    zgłoszenie  likwidacji spółki
  -    ogłoszenie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji
  -    wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności
  -    sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji
  -    dokonanie planu podziału majątku spółki
  -    sporządzenie sprawozdania finansowego z likwidacji
  -    złożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru

  •    postępowanie zabezpieczające:
  -    sporządzenie wniosku o wydanie zarządzenia tymczasowego
  -    sporządzenie wniosku o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych
  -    sporządzenie wniosku  zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych
  -    sporządzenie zażalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia
  -    sporządzenie wniosku o zabezpieczenie w sprawach z zakresu prawa spółek
  -    sporządzenie wniosku o zabezpieczenie w sprawach z zakresu prawa upadłościowego
  -    sporządzenie wniosku o zabezpieczenie w sprawach z zakresu prawa autorskiego
  -    sporządzenie wniosku o zabezpieczenie z zakresu prawa własności przemysłowej
  -    sporządzenie wniosku o zabezpieczenie w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji

  •    postępowanie egzekucyjne:
  -    sporządzenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności
  -    sporządzenie pozwu o pozbawienie tytułu egzekucyjnego wykonalności ( w całości, w części)
  -    sporządzenie pozwu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego pochodzącego od organu administracji
  -    sporządzenie zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności
  -    sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
  -    sporządzenie wniosku o nakazanie dłużnikowi złożenia wykazu majątku
  -    sporządzenie wniosku o skierowanie egzekucji do ruchomości dłużnika
  -    sporządzenie wniosku o skierowanie egzekucji do wynagrodzenia za pracę dłużnika
  -    sporządzenie wniosku o skierowanie egzekucji do rachunku bankowego
  -    sporządzenie wniosku o skierowanie egzekucji do wierzytelności dłużnika
  -    sporządzenie wniosku  o egzekucję z praw majątkowych
  -    sporządzenie wniosku o skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika
  -    sporządzenie wniosku o przejęcie nie sprzedanych ruchomości na własność
  -    sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji z udziałów dłużnika w sp. z o.o.
  -    sporządzenie skargi na opis i oszacowanie nieruchomości
  -    sporządzenie wniosku o przejęcie własności nieruchomości
  -    sporządzenie zarzutu przeciwko planowi podziału
  -    sporządzenie wniosku o egzekucję świadczeń niepieniężnych
  -    sporządzenie pozwu dłużnika o umorzenie egzekucji
  -    sporządzenie pozwu o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji sądowej
  -    sporządzenie pozwu osoby trzeciej o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji administracyjnej
  -    sporządzenie wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
  -    sporządzenie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego
  -    sporządzenie wniosku o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego
  -    sporządzenie skargi na czynności komornicze
  -    sporządzenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na czynności komornika
  -    sporządzenie wniosku o ustanowienie kuratora dla dłużnika nieznanego z miejsca pobytu

  •    postępowanie upadłościowe:
  -    sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej
  -    sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
  -    sporządzenie zażalenia na postanowienie sądu
  -    sporządzenie pozwu o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej  w skutek niezłożenia wniosku w terminie
  -    sporządzenie pozwu o odszkodowanie z tytułu podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości
  -    sporządzenie pozwu o odszkodowanie z tytułu złożenia w złej wierze wniosku o upadłość
  -    sporządzenie zażalenia na postanowienie co do sposobu zabezpieczenia
  -    sporządzenie zażalenia na postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości
  -    sporządzenie zażalenia na postanowienie oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości
  -    sporządzenia zażalenia na postanowienie sędziego-komisarza o zakazie opuszczania RP bez zezwolenia
  -    sporządzenia zażalenia na postanowienie w sprawie środków przymusu
  -    sporządzenie wniosku o wyłączenie z masy upadłości
  -    sporządzenie zażalenia na postanowienie o wyłączeniu masy upadłości
  -    sporządzenie pozwu o wyłączenie mienia z masy upadłości
  -    sporządzenia oświadczenia o potrąceniu wierzytelności
  -    sporządzenie żądania zwrotu rzeczy ruchomych wysłanych upadłemu bez uiszczenia ceny przed ogłoszeniem upadłości
  -    sporządzenie wypowiedzenia umów zlecenia w których upadły był zleceniobiorcą
  -    sporządzenie wypowiedzenia umów użyczenia
  -    sporządzenie pozwu o odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia umowy najmu lub dzierżawy przed terminem w umowie
  -    sporządzenie pozwu o odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia przed terminem umowy kredytowej
  -    sporządzenie pozwu o stwierdzenie bezskuteczności określonych czynności prawnych upadłego
  -    wniosek w przedmiocie wynagrodzenia
  -    zażalenie w przedmiocie wysokości wynagrodzenia
  -    sporządzenie sprawozdań dla sędziego-komisarza
  -    sporządzenia wniosku o odwołanie syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy
  -    sporządzenie zażalenia na postanowienie o odwołaniu syndyka, nadzorcy sądowego, zarządy
  -    zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie kosztów
  -    zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie zakresu uprawnień
  -    zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie wynagrodzenia kuratora
  -    sporządzenie zażalenia na postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie uchylenia uchwały zgromadzenia wierzycieli
  -    sporządzenie wniosku o zmianę składu rady wierzycieli
  -    sporządzenie zażalenia na postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie złożenia zaliczki
  -    sporządzenie sprzeciwu co do uznania wierzytelności lub odmowy uznania
  -    sporządzenie zażalenia na postanowienie w przedmiocie sprzeciwu o uznaniu lub nieuznaniu wierzytelności
  -    sporządzenie zażalenia na postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie zmiany lub uzupełnienia listy wierzytelności
  -    sporządzenie propozycji układu z wierzycielami
  -    sporządzenie uzasadnienia do propozycji układowych
  -    sporządzenie propozycji restrukturyzacji zadłużenia
  -    sporządzenie zażalenia na postanowienie sędziego komisarza w przedmiocie podziału wierzycieli na kategorie interesów
  -    sporządzenie wniosku do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wyrażenie zgody na układ związany z konwersją udziałów
  -    sporządzenie zażalenie na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia układu
  -    sporządzenie zażalenia na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających
  -    sporządzenie wniosku o wydanie postanowienia o wykonaniu układu
  -    sporządzenie wniosku o zmianę układu w związku z nadzwyczajną zmianą stosunków gospodarczych
  -    sporządzenie zażalenia na postanowienie o wszczęciu postępowania o zmianę układu
  -    sporządzenie wniosku o uchylenie układu ze względu na niewykonywanie postanowień układu
  -    sporządzenie zażalenia na postanowienie o uchyleniu układu
  -    wniosek o wstrzymanie likwidacji masy upadłościowej
  -    sporządzenie zarzutów na opis i oszacowanie przedsiębiorstwa
  -    sporządzenie zarzutów przeciwko planowi podziałowi
  -    sporządzenie zażalenia na postanowienie w przedmiocie kosztów likwidacji
  -    wniosek w sprawie pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta i pełnomocnika spółki handlowej
  -    sporządzenie kasacji od postanowienia sądu drugiej instancji w przedmiocie pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej
  -    sporządzenie pozwów, wniosków, zażaleń z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego i naprawczego

  •    postępowanie podatkowe i karno-skarbowe:
  -    sporządzenie wniosków: o rozłożenie na raty zapłaty podatku, o odroczenie terminu płatności podatku, umorzenie zaległości podatkowej, o uzupełnienie decyzji, wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji, o potrącenia zobowiązania podatkowego, o wstrzymania wykonania decyzji, o ponowne rozpatrzenie sprawy, o odszkodowanie, o wznowienie postępowania, o stwierdzenie nieważności decyzji, o uchylenie decyzji ostatecznej, o przywrócenie terminu, o zwolnienie z kosztów sądowych, o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, o umorzenie postępowania egzekucyjnego, o wyłączenie spod egzekucji, itp.
  -    sporządzenie żądań: o stwierdzenia nadpłaty, o stwierdzenie nieważności decyzji
  -    sporządzenie zgłoszeń: o ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń,
  -    sporządzenie odwołań: od decyzji organu podatkowego, od decyzji dyrektora UKS
  -    sporządzenie skarg: do sądu na decyzję organu podatkowego, do sądu na bezczynność, na czynności egzekucyjne egzekutora
© 2023 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.