Wyceny spółki, udziałów, akcji, przedsiębiorstw

Kancelaria CRAFTSMAN-SAWICZ oferuje profesjonalną i wiarygodną wycenę wartości spółki lub przedsiębiorstwa którym spółka zarządza. Podstawa wyceny jest audyt due diligence i analiza ekonomiczno-finansowa spółki lub przedsiębiorstwa. Wyniki tych analiz stanowią podstawę do wyceny wartości spółki i/lub przedsiębiorstwa. Wycena sporządzana jest wg jednej wybranej lub kilku alternatywnych sposobów wyznaczania wartości spółki. Zazwyczaj eksperci CRAFTSMAN-SAWICZ stosują metody oparte na wycenie aktywów (metoda księgowa, metoda wartości odtworzeniowej, metoda wartości likwidacyjnej)  i/lub metodach dochodowych (zdyskontowanych strumieni pieniężnych, oparte na zysku) zawsze zestawione z wyceną rynkową. Zapewniamy najwyższy poziom merytoryczny przeprowadzanych wycen oraz pełną poufność danych i uzyskanych wyników.

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.