Spółka jawna

 

Temat

Zakres

Kształtowanie umowy spółki jawnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota spółki jawnej, spółka jawna a inne spółki osobowe, spółka jawna jako „ułomna” osoba prawna, charakter prawny umowy, istotne składniki umowy, wspólnicy spółki jawnej, nieważność umowy, wadliwość zawiązania spółki jawnej, forma umowy, firma spółki, treść umowy (ustawowe minimum, typowe postanowienia umowy), skutki naruszenia ustawowych wymagań,

Odpowiedzialność wspólników i spółki jawnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: solidarna odpowiedzialność wspólników i spółki, długi spółki, charakter i treść odpowiedzialności wspólnika, odpowiedzialność wobec wspólnika-wierzyciela, odpowiedzialność przystępującego wspólnika, zarzuty pozwanego wspólnika, obowiązek lojalności i współdziałania.

Obowiązki rejestrowe i informacyjne spółki jawnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zgłoszenie do rejestru, treść zgłoszenia, wpis umowy majątkowej,

Stosunek spółki jawnej do osób trzecich

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: majątek spółki, skutki odrębności majątku,  zasady reprezentacji, pozbawienie prawa do reprezentacji, subsydiarna odpowiedzialność wspólnika, zagadnienia procesowe przy odpowiedzialności wspólnika, przystąpienie wspólnika, nieskuteczność ograniczeń odpowiedzialności, zarzuty pozwanego wspólnika,

Stosunki wewnętrzne spółki jawnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: znaczenie umowy spółki do kształtowania stosunków wewnętrznych, prawo wspólnika do prowadzenia spraw spółki, prawo wspólnika do informacji, wkłady wspólników, wkłady niepieniężne, wkłady pieniężne, udział kapitałowy, udział w zyskach i stratach,

Prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia spraw spółki i reprezentacji spółki jawnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: prawo do prowadzenia spraw spółki, zwykłe czynności spółki, sprzeciw wspólnika, podejmowanie uchwał w spółce, powierzenie zarządu, , prokura, zarząd zwykły, przekroczenie zwykłego zarządu, nagłe czynności, odesłanie do Kodeksu cywilnego, ogólne zasady odpowiedzialności wspólnika przy prowadzeniu spraw spółki, odpowiedzialność wspólnika przekraczającego swe uprawnienia, wyłączenie wynagrodzenia, pozbawienie zarządu,.

Prawa i obowiązki wspólników spółki jawnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: prowadzenie spraw spółki, reprezentacja spółki, obowiązek wniesienia wkładów, prawo do zysku, prawo do odsetek od udziału kapitałowego, zmniejszenie udziału, zakaz potrącania, zakaz konkurencji, sankcje za naruszenie zakazu konkurencji.

Prawne i organizacyjne aspekty rozwiązania spółki jawnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota rozwiązania spółki, przyczyny rozwiązania spółki, milczące przedłużenie, śmierć wspólnika, wypowiedzenie  umowy spółki, prawa wierzycieli wspólnika, rozwiązanie spółki przez sąd, utrzymanie spółki, wypłata udziału, rozwiązanie spółki dwóch wspólników.

Prawne i organizacyjne aspekty likwidacji spółki jawnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: obowiązek likwidacji, cel i charakter postępowania likwidacyjnego, konsekwencje prawne likwidacji, inne sposoby zakończenia bytu prawnego spółki, zakończenie bytu prawnego spółki, powołanie likwidatorów, sądowe ustanowienie likwidatorów zakaz konkurencji likwidatorów, odwołanie likwidatorów, sądowe odwołanie, zgłoszenie likwidacji, reprezentacja łączna likwidatorów, uchwały likwidatorów, czynności likwidacyjne, związanie likwidatorów uchwałami wspólników i osób mających interes prawny, zakres reprezentacji spółki przez likwidatorów, wygaśnięcie prokury, sporządzenie bilansu, spłata zobowiązań, zasady podziału majątku (kolejność spłat długów spółki, podział niedoborów), wykreślenie spółki z rejestru, upadłość spółki.

Prawne i organizacyjne aspekty połączenia spółki jawnej z inną spółką handlową

 

Prawne i organizacyjne aspekty podziału spółki jawnej

 

Prawne i organizacyjne aspekty przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę osobową

 

Prawne i organizacyjne aspekty przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytowo-akcyjną

 

Prawne i organizacyjne aspekty przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o.

 

Prawne i organizacyjne aspekty przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną

 

 

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.