Dotyczące ogólnych zasad funkcjonowania spółek akcyjnych

 

Dyrektywy wykładni prawa spółek

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia:  dyrektywy wykładni prawa spółek sensu stricto ( literalna, funkcjonalna, systemowa, preferencji, domniemań interpretacyjnych), dyrektywy wykładni sensu largo (wnioskowania prawnicze tj. argumentum a simile, argumentum a contrario, argumentum a fortiori, dyraktywa z celu na środki oraz reguły kolizyjne tj. hierarchiczna, chronologiczna, merytoryczna). Omówione zostaną przy tym rodzaje przepisów prawnych występujących w KSH (imperatywne, dyspozytywne i semiimperatywne).

Źródła prawa handlowego i prawa spółek

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia:  źródła prawa stanowionego tj. konstytucja, ustawy (KSH, KC SwobDzialGospU, ZNKU i inne) rozporządzenia. Omówiona zostanie dyrektywa interpretacji zgodnej z europejskim prawem spółek.

Pozaustawowe źródła norm postępowania podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie spółek akcyjnych

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia:  zwyczaje w funkcjonowaniu polskiej spółki akcyjnej, dobre praktyki sformułowane w kodeksach ładu korporacyjnych oraz normy etyczne formułowane w kodeksach etycznych.

Zasady prawa gospodarczego prywatnego

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: znaczenie i rola zasad prawa gospodarczego, zasady fundamentalne, zasady prawa cywilnego, zasady prawa spółek handlowych (zasada swobody uczestnictwa, wspólnych celów, równości wspólników, wyodrębnienia majątków, ochrony wierzycieli, ochrony wspólników).

Pojęcie interesu spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną poglądy doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki dotyczące najbardziej kontrowersyjnego zagadnienia dotyczącego pojęcia „interesu spółki” i praktycznych implikacji dla funkcjonowania spółki akcyjnej. Definiowanie interesu spółki wpływa bezpośrednio na realizację celów spółki, określenie zasad wykonywania mandatu członka rady nadzorczej i członka zarządu. Problematyka interesu spółki bezpośrednio związana jest z zagadaniem odpowiedzialności organizacyjnej, cywilnoprawnej oraz karnoprawnej członków władz spółki akcyjnej, itd.

Prawne aspekty realizacji zasady równego traktowania akcjonariuszy spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: adresat nakazu równego traktowania, treść zasady, przykłady naruszenia zasady, skutki naruszenia zasady, „ złota akcja” , itd.

Aporty w spółce akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: negatywne określenie przedmiotu wkładu do spółki akcyjnej, odpowiedzialność wyrównawcza za wadliwy wkład niepieniężny, pożyczka akcjonariusza udzielona spółce, zasady wydawania akcji za wkłady niepieniężne, uprawnienia spółki wobec akcji aportowych.

Arbitraż i mediacja w sporach korporacyjnych podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: formy rozstrzygania sporów w funkcjonowaniu spółki akcyjnej, zapisy na sąd polubowny (klauzula arbitrażowa), forma  i teść zapisu, zapisy na sąd polubowny w przypadku sporów ze stosunku pracy, postępowanie mediacyjne.

Zasady kształtowania i zmian treści statutu spółki akcyjnej na gruncie Kodeksu spółek handlowych

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: charakter prawny statutu, obligatoryjne postanowienia, odmienne i dodatkowe postanowienia statutu,, konsekwencje prawne naruszenia zasad kształtowania treści statutu, zasady zmiany treści statutu.

Pozycja prawna  akcjonariuszy w spółce akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: prawa akcjonariuszy tj. uprawnienia majątkowe (prawo do dywidendy, zaliczki na dywidendę, poboru akcji, kwoty likwidacyjnej, uprawnienia wynikające z akcji uprzywilejowanych i uprawnień osobistych) i uprawnienia organizacyjne (prawo do udziału w walnym zgromadzeniu, prawo do głosu, prawo do informacji, prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia, prawo do wniesienia powództwa przeciwko osobom, które wyrządziły szkodę spółce) oraz obowiązki akcjonariuszy (wynikające z klauzul generalnych, realizacji wspólnego celu, wniesienia pełnego wkładu na akcje). Omówione zostaną zasady dokonywania wpłat na pokrycie akcji, wpływ ustroju małżeńskiego na prawa i obowiązki akcjonariusza.

Pozycja prawna  zastawnika i użytkownika oraz strony umowy obligacyjnej (dzierżawy, pożyczki, darowizny)

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: obciążanie prawami rzeczowymi akcji (zastaw, użytkowanie), zasady wykonywania prawa głosu obciążonych akcji, użytkowanie akcji, zastaw na akcjach, pożyczka akcji, dzierżawa akcji, legitymacja zastawnika i użytkownika akcji do wykonywania praw z akcji.

Prawne aspekty finansowania nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: rynkowe warunki finansowania, godziwa cena, interes spółki, warunek kapitału rezerwowego, treść uchwały walnego zgromadzenia, sprawozdanie zarządu, obowiązki rejestrowe.

Akcje uprzywilejowane i uprawnienia osobiste w praktyce funkcjonowania spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: typowe dopuszczalne postacie uprzywilejowania akcji (głosowe, dywidendowe), niedopuszczalne postacie uprzywilejowania akcji, wygaśnięcie i zmiana uprzywilejowania, dopuszczalność „złotej akcji”, treść i dopuszczalne granice uprawnień osobistych, warunki uzależniające przyznanie uprawnień osobistych, wygaśnięcie uprawnień osobistych, przywileje osobiste a interes spółki, uzasadnianie przyznania uprawnień osobistych.

Dopuszczalność i cel ustanawiania świadectw założycielskich, świadectw użytkowych w praktyce funkcjonowania spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: świadectwa założycielskie (cel, charakter prawny, osoby uprawnione, uprawnienia wynikające ze świadectwa), świadectwa użytkowe (cel, charakter prawny, treść uprawnień, osoby uprawnione).

Prawne i organizacyjne aspekty umorzenia akcji w spółce akcyjnej (dobrowolne, przymusowe, automatyczne)

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: cel umorzenia, sposoby umorzenia, przesłanki umorzenia, podstawa prawna umorzenia, zmiana statutu, przesłanki umorzenia dobrowolnego, przesłanki umorzenia przymusowego, przesłanki umorzenia automatycznego, wynagrodzenie za umorzone akcje, tryb umorzenia,  obniżenie kapitału zakładowego, uproszczone obniżenie kapitału zakładowego.

Prawne i organizacyjne aspekty nabycia i objęcia akcji własnych

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: cel i gospodarcza użyteczność skupu akcji, zakaz nabywania, wyjątki od zakazu nabywania, kontrola nabycia akcji własnych, obowiązek zbycia lub umorzenia nabytych akcji, prawa udziałowe z akcji własnych, zakaz obejmowania akcji własnych, odpowiedzialność za nabywania i obejmowanie akcji wbrew zakazom.

Prawne aspekty nabycia akcji własnych w celu odwrócenia szkody zagrażającej spółce akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zakaz nabywania akcji własnych spółki, wyjątki od zakazu nabywania akcji własnych, pojęcie szkody, pojęcie szkody poważnej bezpośrednio zagrażającej spółce,  przykłady nabycia akcji własnych w celu zapobieżenia szkodzie zagrażającej spółce, odpowiedzialność członków zarządu.

Postępowanie egzekucyjne wobec spółki akcyjnej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: podstawy egzekucji, przebieg postępowania egzekucyjnego, środki zaskarżenia, środki merytorycznej obrony, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, egzekucja świadczeń pieniężnych ( z rachunków bankowych, z praw majątkowych, z nieruchomości, z innych wierzytelności), egzekucja świadczeń niepieniężnych , pozycja prawna zarządu w postępowaniu egzekucyjnym, prawa i obowiązki zarządu w postępowaniu egzekucyjnym, koszty egzekucji, odpowiedzialność zarządu za działania i zaniechania w postępowaniu egzekucyjnym.

Prawne aspekty emisji obligacji spółki akcyjnej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: istota obligacji korporacyjnych, rodzaje obligacji, cel emisji obligacji, sposoby plasowania emisji, przesłanki prawne emisji obligacji, odpowiedzialność spółki, odpowiedzialność członków władz spółki.

Wrogie przejęcia spółki akcyjnej – szansa czy zagrożenia

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: istota wrogiego przejęcia, motywy wrogiego przejęcia, motywy obrony spółki, korzyści mikroekonomiczne i makroekonomiczne, dopuszczalność wrogich przejęć na gruncie polskiego prawa, dopuszczalność środków obrony na gruncie prawa polskiego i europejskiego.

Techniki obrony przed wrogim przejęciem spółki akcyjnej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: istota wrogiego przejęcia, reaktywne środki obrony, prewencyjne środki obrony, zasady wykonywania mandatu członków władz spółki w okresie wrogiego przejęcia spółki, regulacje XIII Dyrektywy UE , regulacje kodeksów dobrych praktyk, odpowiedzialność członków władz spółki za działania obronne.

Zasady wykonywania mandatu członka zarządu i członka rady nadzorczej w warunkach wrogiego przejęcia spółki

Na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: istota wrogiego przejęcia, zasada lojalności oraz przejawy zasady lojalności, zasada należytej staranności oraz przejawy tej zasady, zasada poufności oraz przejawy tej zasady, zasada neutralności i przełamania na gruncie XIII Dyrektywy UE.

Prawne aspekty reprezentacji spółki akcyjnej przez zarząd

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota reprezentacji, reprezentacja a prowadzenie spraw spółki, ustawowe i statutowe sposoby reprezentacji spółki, podział kompetencji a reprezentacja, prawo członka zarządu do reprezentacji spółki, zakres przedmiotowy prawa reprezentowania spółki przez członków zarządu, nieskuteczność ograniczeń prawa reprezentacji, skutki prawne naruszenia zasad reprezentacji spółki, odpowiedzialność za naruszenia zasad.

Dobre praktyki stosowane przez zarząd i członków zarządu

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, oraz  utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: zasady wykonywania mandatu członka zarządu oraz zasady funkcjonowania zarządu na gruncie obowiązującego na GPW kodeksu dobrych praktyk, zasady wykonywania mandatu członka zarządu oraz zasady funkcjonowania zarządu spółki akcyjnej na gruncie kodeksów dobrych praktyk OECD, IRD, IBnGR oraz XIII Dyrektywy UE, skutki prawne naruszeń postanowień kodeksów dobrych praktyk.

Dobre praktyki stosowane przez radę nadzorczą i członków rady nadzorczej

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, oraz  utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: zasady wykonywania mandatu członka rady nadzorczej oraz zasady funkcjonowania rady nadzorczej na gruncie obowiązującego na GPW kodeksu dobrych praktyk, zasady wykonywania mandatu członka rady nadzorczej oraz zasady funkcjonowania rady nadzorczej spółki akcyjnej na gruncie kodeksów dobrych praktyk OECD, IRD, IBnGR oraz XIII Dyrektywy UE, skutki prawne naruszeń postanowień kodeksów dobrych praktyk.

Dobre praktyki na walnych zgromadzeniach spółek akcyjnych

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, oraz  utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: zasady funkcjonowania walnego zgromadzenia oraz realizacji praw i obowiązków akcjonariuszy na gruncie obowiązującego na GPW kodeksu dobrych praktyk, zasady funkcjonowania walnego zgromadzenia na gruncie kodeksu dobrych praktyk OECD, IRD, IBnGR oraz XIII Dyrektywy UE, skutki prawne naruszeń postanowień kodeksów dobrych praktyk.

Prawne i organizacyjne aspekty przymusowego wykupu akcji

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota i charakter prawny, rola regulacji, znaczenie praktyczne przymusowego wykupu akcji na gruncie KSH i ustawy OfertaPublU. Omówione zostaną przesłanki podmiotowe i przedmiotowe przymusowego wykupu akcji, zasady wyceny akcji oraz procedura przeprowadzenia wykupu. Przedstawione zostanie zakres prawa drobnego akcjonariusza do sadowej ochrony jego interesów. Wskazane zostaną również źródła prawa, opinie doktryny, praktyków oraz orzecznictwo sądów.

Prawne i organizacyjne aspekty przymusowego odkupu akcji

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota i charakter prawny, rola regulacji, znaczenie praktyczne przymusowego odkupu akcji na gruncie KSH i ustawy OfertaPublU z podkreśleniem różnic między spółkami prywatnymi i publicznymi. Omówione zostaną przesłanki podmiotowe i przedmiotowe przymusowego odkupu akcji, zasady wyceny akcji oraz procedura przeprowadzenia odkupu. Wskazane zostaną również źródła prawa, opinie doktryny, praktyków oraz orzecznictwo sądów.

Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania uchwał w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota, charakter prawny, rola regulacji, pojęcie akcji o różnych uprawnieniach, zmiany statutu, obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji oraz znaczenie praktyczne głosowania grupami na gruncie KSH. Przedstawione zostaną zasady odszkodowania i procedury przeprowadzenia głosowania oraz zasady odszkodowania za zniesienie przywilejów. Wskazane zostaną również źródła prawa, opinie doktryny, praktyków oraz orzecznictwo sądów.

Prawne aspekty zmiany y statutu spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: uchwały walnego zgromadzenia zmieniające statut, wpisy do rejestru, tekst jednolity.

Prawne i organizacyjne aspekty podwyższenia kapitału spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: sposoby podwyższenia kapitału zakładowego (subskrypcja prywatna, zamknięta, otwarta), ustawowe przesłanki, zwrot wkładów, treść uchwały o podwyższeniu.

Prawne i organizacyjne aspekty prawa poboru akcji

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: treść prawa poboru, podmioty uprawnione, prawo poboru z akcji uprzywilejowanych, pozbawienie prawa poboru akcji, objęcie akcji przez subemitenta, ogłoszenie o prawie poboru, organizacja zapisów na akcje, termin subskrypcji, zasady przydziału akcji,

Prawne i organizacyjne aspekty podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: przesłanki podwyższenia, zasady przydziału akcji, rejestracja itp.

Prawne i organizacyjne aspekty podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: przesłanki podwyższenia, upoważnienie zarządu, warranty subsrybcyjne, uzasadnienie podwyższenia, tryb podwyższenia, pozbawienie prawa poboru.

Prawne i organizacyjne aspekty warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalanej praktyki następujące zagadnienia: cele warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, , treść uchwały, objęcie akcji (wkłady), wykonanie prawa objęcia akcji, obowiązki rejestracyjne, warranty subsrybcyjne.

Prawne i organizacyjne aspekty obniżenia kapitału zakładowego

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: tryb i sposób obniżenia, uchwała o obniżeniu, obowiązki ogłoszeniowe, wezwanie wierzycieli, , zgłaszanie roszczeń, sposoby zabezpieczenia wierzyciela, obowiązki rejestracyjne.

Prawne i organizacyjne aspekty rozwiązania spółki

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: motywy rozwiązania, przyczyny rozwiązania, statutowe przyczyny, skutki prawne rozwiązania, otwarcie likwidacji, ustanie bytu prawnego, wstrzymanie rozwiązania, , ustanowienie i odwołanie likwidatorów, status prawny likwidatora, zadanie i obowiązki likwidatorów, kompetencje likwidatorów obowiązki rejestrowe, wezwanie wierzycieli, zasady podziału majątku spółki, sprawozdanie likwidacyjne, obowiązki informacyjne.

Powództwa akcjonariuszy o naprawienie szkody wyrządzonej spółce

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: przesłanki legitymacji akcjonariusza, reprezentacja spółki, zagadnienia procesowe, przedawnienie, właściwość sądu, koszty sądowe.

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków władz spółki oparta na zasadach ogólnych

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: ogólne zasady odpowiedzialności, osoby uprawnione do roszczeń,  podmioty odpowiedzialne.

Skuteczne postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: dopuszczalność postępowania zabezpieczającego, podstawy zabezpieczenia, przebieg postępowania zabezpieczającego, sposoby zabezpieczeń, środki zaskarżenia, odpowiedzialność wierzyciela względem dłużnika, podstawy egzekucji (tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, postępowanie w sprawie nadania klauzuli wykonalności, zażalenie na postępowanie sądu w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności ), przebieg postępowania egzekucyjnego (wszczęcie, zbieg egzekucji, ograniczenia egzekucji, zakończenie), środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym, środki merytorycznej obrony, koszty egzekucji, egzekucja świadczeń pieniężnych ( z rachunków bankowych, z ruchomości, nieruchomości, z wynagrodzenia, z praw majątkowych, egzekucja z nieruchomości , itp.), egzekucja świadczeń niepieniężnych (wydanie nieruchomości, wydanie ruchomości, obowiązek złożenia oświadczenia woli, zaniechania czynności, nieprzeszkadzania czynności wierzyciela, środki przymusu).

Środki zaskarżenia w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: środki zaskarżenia w postępowaniu zabezpieczającym, środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym (zażalenie, kasacja, skarga na czynności komornika), środki merytorycznej obrony dłużnika i osób trzecich (powództwa przeciwegzekucyjne dłużnika, powództwa przeciwegzekucyjne osoby trzeciej, środki odwoławcze).

Prawne aspekty skutecznego zabezpieczania wierzytelności w obrocie gospodarczym

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: sposoby zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym, skuteczność zabezpieczenia wierzytelności, ugody z dłużnikiem, postępowanie mediacyjne, postępowanie arbitrażowe, roszczenia o zapłatę, postępowanie zabezpieczające, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy,  postępowanie egzekucyjne, środki zaskarżenia w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym.

 

© 2023 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.