Dotyczące zasad funkcjonowania rady nadzorczej

 

Dyrektywy wykładni prawa spółek

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia:  dyrektywy wykładni prawa spółek sensu stricto ( literalna, funkcjonalna, systemowa, preferencji, domniemań interpretacyjnych), dyrektywy wykładni sensu largo (wnioskowania prawnicze tj. argumentum a simile, argumentum a contrario, argumentum a fortiori, dyraktywa z celu na środki oraz reguły kolizyjne tj. hierarchiczna, chronologiczna, merytoryczna). Omówione zostaną przy tym rodzaje przepisów prawnych występujących w KSH (imperatywne, dyspozytywne i semiimperatywne).

Źródła prawa handlowego i prawa spółek

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia:  źródła prawa stanowionego tj. konstytucja, ustawy (KSH, KC SwobDzialGospU, ZNKU i inne) rozporządzenia. Omówiona zostanie dyrektywa interpretacji zgodnej z europejskim prawem spółek.

Pozaustawowe źródła norm postępowania podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie spółek akcyjnych

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia:  zwyczaje w funkcjonowaniu polskiej spółki akcyjnej, dobre praktyki sformułowane w kodeksach ładu korporacyjnych oraz normy etyczne formułowane w kodeksach etycznych.

Pojęcie interesu spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną poglądy doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki dotyczące najbardziej kontrowersyjnego zagadnienia dotyczącego pojęcia „interesu spółki” i praktycznych implikacji dla funkcjonowania spółki akcyjnej. Definiowanie interesu spółki wpływa bezpośrednio na realizację celów spółki, określenie zasad wykonywania mandatu członka rady nadzorczej i członka zarządu. Problematyka interesu spółki bezpośrednio związana jest z zagadaniem odpowiedzialności organizacyjnej, cywilnoprawnej oraz karnoprawnej członków władz spółki akcyjnej.

Kontrola czynności prawnych spółki w formie uchwały walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: kompetencje zarządu, możliwość ograniczenia kompetencji zarządu, wymóg zgody, przypadki zgody z mocy ustawy, przypadki z mocy statutu spółki, sposób wyrażenia zgody, skutki prawne podjęcia czynności bez zgody wymaganej ustawą, skutki prawne podjęcia czynności prawnej bez zgody wymaganej statutem.

Wymóg ustawowej zgody rady nadzorczej na podjęcie czynności prawnej spółki

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia:   przypadki wymagające zgody, sposób wyrażania zgody, skutki prawne podjęcia czynności bez zgody.

Ustawowe warunki wykonywania mandatu członka zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zdolność do pełnienia funkcji, zakazy pełnienia funkcji na gruncie KSH, zakazy na gruncie innych ustaw, sądowy zakaz pełnienia funkcji, wnioski o skrócenie zakazu.

Prawne aspekty realizacji zasady równego traktowania akcjonariuszy spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: adresat nakazu równego traktowania, treść zasady, przykłady naruszenia zasady, skutki naruszenia zasady, „ złota akcja” .

Zasada lojalności członków rady nadzorczej wobec spółki

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: podstawy zasady lojalności członków rady nadzorczej, przejawy zasady lojalności, naruszenia zasad lojalności, odpowiedzialność organizacyjna, cywilnoprawna i karnoprawna za naruszenia zasady lojalności.

Zasada należytej staranności w wykonywaniu mandatu członka rady nadzorczej spółki akcyjnej:

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia:  podstawy zasady należytej staranności, przejawy zasady należytej staranności, naruszenia zasady należytej staranności, konsekwencje prawne  naruszenia zasady należytej staranności.

Zasada poufności członka rady nadzorczej spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: podstawy zasady należytej staranności, przejawy zasady należytej staranności, naruszenia zasady należytej staranności, konsekwencje  prawne naruszenia zasady należytej staranności.

Prawa i obowiązki rady nadzorczej oraz członka rady nadzorczej spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: skład i zasady wyboru rady nadzorczej, organizacja rady nadzorczej, kompetencje rady nadzorczej (sprawowanie kontroli, kształtowania składu  zarządu, wyrażanie zgody na czynności zarządu, występowania w stosunkach z członkami zarządu, kompetencje w stosunkach korporacyjnych), charakter prawny członkostwa w radzie nadzorczej, obowiązki członka rady nadzorczej, prawa członka rady nadzorczej, zasady wykonywania mandatu członka rady nadzorczej.

Legitymacja czynna odwołanego członka władz spółki do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: przesłanki zaskarżenia uchwał walnego zgromadzenia, zasady i skuteczność odwołania członka zarządu i rady nadzorczej, uzasadnienie interesu prawnego odwołanego członka władz spółki.

Prawne aspekty zawieszania i odwoływania członka rady nadzorczej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: pojęcie mandatu i kadencji, podmioty i organy uprawnione do odwołania, ważne powody odwołania (zawieszenia) przesłanki odwołania (zawieszenia), przesłanki zaskarżania decyzji o odwołaniu, roszczenia odszkodowawcze odwołanych członków rady nadzorczej.

Prawne aspekty rezygnacji z mandatu członka rady nadzorczej spółki akcyjnej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: pojęcie mandatu i kadencji, przyczyny wygaśnięcia mandatu członka rady nadzorczej, charakter prawny rezygnacji, moment wygaśnięcia mandatu, adresat rezygnacji, , ważny powód rezygnacji, odpowiedzialność za złożenie rezygnacji bez ważnego powodu z naruszeniem interesów spółki, prawa i obowiązki członka rady nadzorczej po złożeniu rezygnacji.

Prawne i organizacyjne aspekty zatrudniania i wynagradzania członka rady nadzorczej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: reprezentacja spółki kapitałowej w umowach z członkiem rady nadzorczej, warianty zatrudnienia i wynagrodzenia, kwestie zatrudnienia na gruncie KSH, kadencja a stosunek zatrudnienia, zatrudnienie w oparciu wyłącznie o akt powołania, stosunek pracy z członkiem zarządu na gruncie KP (powołanie, mianowanie, wybór, umowa o pracę), stosunek pracy oparty na  podstawie stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenia, umowa o dzieło) odpowiedzialność członka rady nadzorczej  w zależności od sposobu zatrudnienia.

Zakaz konkurencji obowiązujący członka rady nadzorczej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: zasada lojalności wobec spółki, przejawy zasady lojalności, pojęcie interesu konkurencyjnego, pojęcie spółki konkurencyjnej, zakres zakazu konkurencji obowiązujący członka rady nadzorczej, dopuszczalność uchylenia zakazu, zezwolenie spółki, odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji.

Prawne i organizacyjne aspekty wyboru rady nadzorczej w głosowaniu grupami

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: cel instytucji wyboru w głosowaniu oddzielnymi grupami, przesłanki wyboru oddzielnymi grupami, zasady i organizacja wyboru, odwołanie członka rady nadzorczej wybranego przez grupę, delegowanie członka rady nadzorczej wybranego w grupie do stałego indywidualnego nadzoru.

Prawne aspekty delegowania członka rady nadzorczej do zarządu

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: zasady funkcjonowania rady nadzorczej, odstępstwa od kolegialnej zasady pracy rady nadzorczej, przesłanki delegowania do zarządu, prawa i obowiązki delegowanego członka rady, zasada lojalności, należytej staranności i poufności, odpowiedzialność delegowanego do zarządu członka rady nadzorczej.

Prawne aspekty delegowania członka rady nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: zasady funkcjonowania rady nadzorczej, odstępstwa od kolegialnej zasady pracy rady nadzorczej, przesłanki delegowania, prawa i obowiązki delegowanego członka rady, zasada lojalności, należytej staranności i poufności, odpowiedzialność delegowanego członka rady nadzorczej.

Prawne aspekty delegowania członka rady nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: zasady funkcjonowania rady nadzorczej, odstępstwa od kolegialnej zasady pracy rady nadzorczej, przesłanki delegowania, prawa i obowiązki delegowanego członka rady, zasada lojalności, należytej staranności i poufności, odpowiedzialność delegowanego członka rady nadzorczej.

Prawne i organizacyjne zasady kolegialnego wykonywania obowiązków rady nadzorczej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: funkcje rady nadzorczej, kompetencje rady nadzorczej, zasada kolegialności, wyjątki od zasady kolegialności, liczba członków, wybór członków rady, kadencja i mandat, uchwały rady nadzorczej, podejmowanie uchwał poza posiedzeniami, zwoływanie i organizacja posiedzeń, zasady głosowania, środki prawne przeciwko uchwałom rady, regulamin rady.

Zaskarżanie uchwał rady nadzorczej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: charakter prawny uchwał zarządu, podstawy zaskarżania uchwał, przesłanki zaskarżenia uchwał zarządu, skutki prawne zaskarżenia uchwał zarządu.

Organizacyjna odpowiedzialność członka rady nadzorczej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: podstawy odpowiedzialności organizacyjnej, przesłanki odpowiedzialności organizacyjnej, środki prawne do zaskarżania decyzji o odpowiedzialności organizacyjnej członka rady nadzorczej.

Cywilnoprawna (odszkodowawcza) odpowiedzialność członka rady nadzorczej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota odpowiedzialności odszkodowawczej, podstawy odpowiedzialności, przesłanki odpowiedzialności, zakres odpowiedzialności członka rady nadzorczej.

Karnoprawna odpowiedzialność członka rady nadzorczej spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: przepisy karnoprawne w KSH i innych ustaw dotyczące członków rady nadzorczej (przestępstwo działania na szkodę spółki, przestępstwo nadużycia zaufania, przekupstwo menedżerskie, przestępstwo podawania nieprawdziwych danych, niegospodarność menedżerska itp.), przedmiot ochrony, znamiona strony przedmiotowa, podmiot przestępstwa, znamiona strony podmiotowej, odmiany typu czynu zabronionego, okoliczności wyłączające bezprawność lub winę, formy popełnienia przestępstwa, zbieg przepisów, zagrożenie karne, czynny żal.

Rozszerzenie uprawnień rady nadzorczej w spółce akcyjnej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: rola rady nadzorczej w funkcjonowaniu spółki akcyjnej, pozycja prawa rady nadzorczej, możliwość kształtowania zakresu kompetencji rady nadzorczej  w drodze kształtowania statutu, najczęściej stosowane postanowienia statutu rozszerzające uprawnienia rady nadzorczej, odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej.

Skutki prawne czynności prawnych podejmowanych przez zarząd  bez zgody rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: pozycja prawa zarządu, autonomia prowadzenia spraw spółki, ustawowy wymóg uzyskania zgody rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia, statutowy wymóg uzyskania zgody, nieważność czynności prawnych, odpowiedzialność członków zarządu.

Techniki obrony przed wrogim przejęciem spółki akcyjnej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: istota wrogiego przejęcia, reaktywne środki obrony, prewencyjne środki obrony, zasady wykonywania mandatu członków władz spółki w okresie wrogiego przejęcia spółki, regulacje XIII Dyrektywy UE , regulacje kodeksów dobrych praktyk, odpowiedzialność członków władz spółki za działania obronne.

Zasady wykonywania mandatu członka zarządu i członka rady nadzorczej w warunkach wrogiego przejęcia spółki

Na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: istota wrogiego przejęcia, zasada lojalności oraz przejawy zasady lojalności, zasada należytej staranności oraz przejawy tej zasady, zasada poufności oraz przejawy tej zasady, zasada neutralności i przełamania na gruncie XIII Dyrektywy UE.

Prawne aspekty wygaśnięcia mandatu członka rady nadzorczej

Na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: kadencja i mandat członka rady nadzorczej, przyczyny wygaśnięcia mandatu, zakaz łączenia stanowisk, rezygnacja a zasada lojalności członka rady nadzorczej, roszczenia odwołanego członka rady nadzorczej.

Relacje prawne między zarządem a radą nadzorczą spółki akcyjnej

Na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: kształtowanie składu zarządu, wyrażanie zgody na czynności zarządu, występowanie w stosunkach z członkami zarządu, inne wynikające ze stosunku korporacyjnego, odpowiedzialność organizacyjna, odszkodowawcza i karnoprawna członków zarządu i członków rady nadzorczej za działania lub zaniechania.

Relacje prawne między radą nadzorczą a walnym zgromadzeniem spółki akcyjnej

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: obowiązki i uprawnienia rady nadzorczej w zakresie zwoływania i odwoływania walnego zgromadzenia, obowiązki organizacyjne, sprawozdawcze i informacyjne rady nadzorczej, kompetencje walnego zgromadzenia w zakresie kształtowania składu rady nadzorczej, odpowiedzialność organizacyjna, odszkodowawcza oraz karna członków rady nadzorczej, za działania lub zaniechania związane z relacjami z walnym zgromadzeniem.

Roszczenia prawne odwołanego członka rady nadzorczej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: roszczenia wynikające ze stosunku podstawowego, roszczenia ze stosunku pracy, roszczenia ze stosunku cywilnoprawnego, roszczenia wynikające z prawa autorskiego, roszczenia z zakresu ochrony praw osobistych członka rady nadzorczej.

Prawa i obowiązki odwołanego członka rady nadzorczej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: prawa odwołanego członka rady nadzorczej, obowiązki odwołanego członka rady nadzorczej, roszczenia członka rady nadzorczej, roszczenia spółki, odpowiedzialność odszkodowawcza i karnoprawna członka rady nadzorczej.

Kształtowanie treści regulaminu rady nadzorczej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota regulaminu, charakter prawny regulaminu, rola regulaminu w funkcjonowaniu spółki, odpowiedzialność za naruszenia regulaminu rady nadzorczej.

Obowiązek wstrzymania się członka rady nadzorczej od udziału w rozstrzyganiu spraw o kolizyjnych interesach

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: sprzeczność interesów, przejawy sprzeczności interesów, zakres podmiotowy możliwej kolizyjności interesów, obowiązek wstrzymania się od udziału w rozstrzyganiu spraw o kolizyjnych interesach, wyłączenie członka rady nadzorczej od rozstrzygania spraw o kolizyjnych interesach.

Dobre praktyki stosowane przez radę nadzorczą i członków rady nadzorczej

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, oraz  utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: zasady wykonywania mandatu członka rady nadzorczej oraz zasady funkcjonowania rady nadzorczej na gruncie obowiązującego na GPW kodeksu dobrych praktyk, zasady wykonywania mandatu członka rady nadzorczej oraz zasady funkcjonowania rady nadzorczej spółki akcyjnej na gruncie kodeksów dobrych praktyk OECD, IRD, IBnGR oraz XIII Dyrektywy UE, skutki prawne naruszeń postanowień kodeksów dobrych praktyk.

Rozszerzenie uprawnień rady nadzorczej i członka rady nadzorczej w spółce akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: kompetencje rady nadzorczej, kompetencje członka rady nadzorczej, statutowe rozszerzenie kompetencji, zgoda na dokonanie czynności określonych w statucie, zgoda warunkowa, odmowa zgody i wezwanie do przedstawienia dodatkowych informacji, odwołanie się od decyzji rady nadzorczej do walnego zgromadzenia, skutki  naruszenia statutowych postanowień dotyczących kompetencji rady nadzorczej.

Prawne aspekty zakazu łączenia stanowisk w spółce akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: ograniczenia na gruncie KSH i innych ustaw, ograniczenia dotyczące  członków zarządu, ograniczenia dotyczące członków rady nadzorczej, problematyka konfliktu interesów, skutki naruszenia zakazów łączenia funkcji.

Prawne i organizacyjne aspekty delegowania członków rady nadzorczej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: prawa i obowiązki członka rady nadzorczej delegowanego, prawa i obowiązki członka rady nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych, prawa i obowiązki członka rady delegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

Środki prawne przeciwko uchwałom rady nadzorczej spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: charakter prawny uchwał rady nadzorczej, sposób podejmowania uchwał, wadliwość uchwał rady nadzorczej, zaskarżanie uchwał rady nadzorczej.

Prawo członków rady nadzorczej do wynagrodzenia i zwrotów kosztów

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: przesłanki wynagrodzenia członka rady nadzorczej, delegowanego członka rady nadzorczej, zasady kształtowania wynagrodzenia członka rady nadzorczej, dyrektywy kształtowania zasad wynagradzania, uprawnieni do kształtowania zasad wynagradzania, stosunki prawne łączące członków rady nadzorczej ze spółką, przesłanki iż zasady zwrotu kosztów.

Prawne i organizacyjne aspektu udostępniania informacji akcjonariuszom spółki

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: prawo do informacji, znaczenie prawa do informacji, rodzaje informacji udostępnianych akcjonariuszom, informacje dotyczące stanu interesów spółki, informacje dotyczące struktury akcjonariatu, realizacja prawa do informacji na walnym zgromadzeniu, realizacja prawa do informacji poza walnym zgromadzenie, prawo do informacji w następstwie czynności nadzorczych, problem „asymetrii informacyjnej”.

Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przez członków władz spółki i byłych członków władz spółki

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: prawo i obowiązek uczestnictwa, zakres podmiotowy, charakter prawa (imperatywny czy dyspozytywny), regulacje statutowe, regulacje regulaminowe, zakres przedmiotowy prawa uczestnictwa byłych członków władz spółki.

Prawne i organizacyjne aspekty zwoływania posiedzeń oraz podejmowania uchwał rady nadzorczej spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: struktura organizacyjna rady nadzorczej, zwoływanie posiedzeń, organizacja posiedzeń, uchwały rady nadzorczej, charakter prawny uchwał rady, wadliwość uchwał rady nadzorczej, zaskarżanie uchwał rady, regulamin rady nadzorczej, podejmowanie uchwał poza posiedzeniami rady nadzorczej.

Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny oraz orzecznictwa sądowego następujące zagadnienia: podstawy uchylenia uchwały (kumulacja przesłanek, sprzeczność uchwały ze statutem, dobrymi obyczajami, godzenie w interes spółki itp.), legitymacja czynna do zaskarżania (akcjonariusz, członek władz spółki, były członek władz spółki, likwidator, zastawnik, użytkownik), skutki zaskarżenia (zawieszenie postępowania rejestrowego, postępowania procesowe, odszkodowanie dla spółki) oraz termin do wytoczenia powództwa, właściwość sądu i wartości sporu, reprezentacji spółki.

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalanej praktyki następujące zagadnienia: podstawy stwierdzenia nieważności sprzeczność z ustawą, sprzeczność z zasadami współżycia społecznego), legitymacji czynnej i biernej, reprezentacji spółki skutki unieważnienia uchwały, uchwały „nieistniejące”.

Prawne i organizacyjne aspekty podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: przesłanki podwyższenia, upoważnienie zarządu, warranty subsrybcyjne, uzasadnienie podwyższenia, tryb podwyższenia, pozbawienie prawa poboru.

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków władz spółki za zawinione czyny

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: odpowiedzialność na zasadach ogólnych, obowiązujące miernik. Zakres podmiotowy, bezprawność postępowania, subiektywna wadliwość działania, zakres odpowiedzialności, zwolnienie z odpowiedzialności, przedawnienie, właściwość sądu, koszty sądowe.

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków władz spółki oparta na zasadach ogólnych

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: ogólne zasady odpowiedzialności, osoby uprawnione do roszczeń,  podmioty odpowiedzialne.

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków rady nadzorczej spółki akcyjnej za szkody wyrządzone podczas łączenia się spółek

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: zakres podmiotowy odpowiedzialności, zakres przedmiotowy odpowiedzialności, charakter prawny odpowiedzialności, powództwo o odszkodowanie przeciw członkom rady nadzorczej, ochrona członków rady nadzorczej przed nieuzasadnionym wniesieniem powództwa, przedawnienie roszczeń.

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków rady nadzorczej spółki akcyjnej za szkody wyrządzone podczas łączenia się spółek

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: zakres podmiotowy odpowiedzialności, zakres przedmiotowy, wniesienie powództwa przeciwko członkom rady nadzorczej, ochrona członków rady nadzorczej przed nieuzasadnionym wnoszeniem powództw, przedawnienie roszczeń.

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków rady nadzorczej spółki akcyjnej za szkody wyrządzone podczas przekształcenia spółki

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: zakres przedmiotowy, zasady odpowiedzialności, zakres podmiotowy, przedawnienie roszczeń.

Odpowiedzialność karnoprawna członka zarządu spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego następujące zagadnienia: odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki, za nie zgłoszenie upadłości, za udzielanie nieprawdziwych informacji o spółce, za nadużycie zaufania, korupcja menedżerska.

Odpowiedzialność karnoprawna członka rady nadzorczej

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego następujące zagadnienia: odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki, odpowiedzialność za nadużycie zaufania, korupcja menedżerska.

Odpowiedzialność karna członka rady nadzorczej za działanie na szkodę spółki

Przedstawione zostaną na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego następujące zagadnienia: przedmiot karnoprawnej ochrony, czyn zabroniony, strona podmiotowa czynu zabronionego, strona przedmiotowa czynu zabronionego, sankcja karna, tryb ścigania, różnice w stosunku do odpowiedzialności karnej na podstawie uchylonego art. 585, właściwość sądu KSH.

 

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.