Dotyczące praw i obowiązków udziałowców

 

Dyrektywy wykładni prawa spółek

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia:  dyrektywy wykładni prawa spółek sensu stricto (literalna, funkcjonalna, systemowa, preferencji, domniemań interpretacyjnych), dyrektywy wykładni sensu largo (wnioskowania prawnicze tj. argumentum a simile, argumentum a contrario, argumentum a fortiori, dyraktywa z celu na środki oraz reguły kolizyjne tj. hierarchiczna, chronologiczna, merytoryczna). Omówione zostaną przy tym rodzaje przepisów prawnych występujących w KSH (imperatywne, dyspozytywne i semiimperatywne).

Źródła prawa handlowego i prawa spółek

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia:  źródła prawa stanowionego tj. konstytucja, ustawy (KSH, KC SwobDzialGospU, ZNKU i inne), rozporządzenia. Omówiona zostanie dyrektywa interpretacji zgodnej z europejskim prawem spółek.

Zasady prawa gospodarczego prywatnego

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: znaczenie i rola zasad prawa gospodarczego, zasady fundamentalne, zasady prawa cywilnego, zasady prawa spółek handlowych (zasada swobody uczestnictwa, wspólnych celów, równości wspólników, wyodrębnienia majątków, ochrony wierzycieli, ochrony wspólników).

Pojęcie interesu spółki z o.o.

Przedstawione zostaną poglądy doktryny, orzecznictwa sądowego oraz  utrwalonej praktyki dotyczące najbardziej kontrowersyjnego zagadnienia dotyczącego pojęcia „interesu spółki” i praktycznych implikacji dla funkcjonowania spółki z o.o. Definiowanie interesu spółki wpływa bezpośrednio na realizację celów spółki, określenie zasad wykonywania mandatu członka zarządu i ewentualnie członka rady nadzorczej. Problematyka interesu spółki bezpośrednio związana jest z zagadaniem odpowiedzialności organizacyjnej, cywilnoprawnej oraz karnoprawnej członków władz spółki z o.o.

Zasada równości w spółce z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zasada równości praw i obowiązków udziałowców sp. z o.o., wymóg określenia uprzywilejowania w umowie spółki, rodzaje uprzywilejowań, uzależnienie uprzywilejowania od dodatkowego świadczenia, terminu i warunków, zakaz wystawiania dokumentów na udziały lub prawa do zysku.

Pozaustawowe źródła norm postępowania podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie spółek z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia:  zwyczaje w funkcjonowaniu polskiej spółki z o.o., dobre praktyki sformułowane w kodeksach ładu korporacyjnych oraz normy etyczne formułowane w kodeksach etycznych, itd.

Aporty w spółce z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: wymagania formalne dla wkładów niepieniężnych, pojęcie wkładu, rodzaje i postacie wkładów, wycena wkładu, wniesienie technologii jako wkładu, zobowiązanie do wniesienia wkładu, zawyżanie wartości aportu.

Arbitraż i mediacja w sporach korporacyjnych podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: formy rozstrzygania sporów w funkcjonowaniu spółki akcyjnej, zapisy na sąd polubowny (klauzula arbitrażowa), forma  i teść zapisu, zapisy na sąd polubowny w przypadku sporów ze stosunku pracy, postępowanie mediacyjne.

Zasada równości w spółce z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zasada równości praw i obowiązków, wymóg uprzywilejowania w umowie spółki, rodzaje uprzywilejowań, uzależnienie uprzywilejowania od dodatkowego świadczenia, terminu i warunków, zakaz wystawiania dokumentów na udziały lub prawa do zysku.

Prawne aspekty zbycia oraz ograniczenia zbycia i obciążenia udziałów spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zasada zbywalności udziałów, ograniczenie rozporządzalności udziałem w umowie spółki, konieczność uzyskania zezwolenia spółki, inne rodzaje ograniczenia rozporządzalności udziałem, odpowiedzialność nabywcy, zawiadomienie o rozporządzeniu, sprzedaż udziału w drodze egzekucji.

Prawo wspólnika do udziału w zyskach spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zysk przeznaczony do podziału (kwoty powiększające, kwoty pomniejszające), dział dywidendy, zaliczka na poczet dywidendy, warunki wypłaty zaliczki, dywidenda uprzywilejowana, dywidenda wsteczna, zwrot wypłat, odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność wszystkich wspólników, przedawnienie roszczeń.

Prawne aspekty umarzania udziałów w spółce z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: pojęcie umorzenia, przesłanki umorzenia, przesłanki dobrowolnego umorzenia, przesłanki przymusowego umorzenia, przesłanki szczególnego umorzenia udziału, odpłatność umorzenia, umorzenie udziału z zysku, umorzenie połączone z obniżeniem kapitału zakładowego, umorzenie na gruncie umowy spółki, uchwała zarządu o obniżeniu kapitału, chwila umorzenia, skutki umorzenia udziału, znaczenie wpisu do rejestru.

Prawne aspekty nabywania własnych udziałów spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zakaz nabywania udziałów własnych przez spółkę, zakaz nabywania udziałów spółki przez podmioty zależne, zakazy dotyczące ustanawiania zastawu, wyjątki od zakazu nabywania własnych udziałów, umorzenie udziału  z obniżeniem kapitału zakładowego.

Prawne i organizacyjne aspekty powoływania i odwoływania członków zarządu spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zasady powoływania członków zarządu, zasady odwoływania członków zarządu, dopuszczalność odwołania członka zarządu, skutki odwołania, umowne ograniczenia odwołania, roszczenia odwołanego członka zarządu, prawa i obowiązki odwołanego członka zarządu, zasada lojalności odwołanego członka zarządu względem spółki.

Prawo do indywidualnej kontroli wspólnika sp. z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: rodzaje kontroli, pojęcie kontroli i nadzoru,, charakter prawny prawa do indywidualnej kontroli spółki przez wspólnika, zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa kontroli, sposób wykonywania prawa kontroli, odmowa prawa kontroli, ochrona prawa kontroli.

Nadzór instytucjonalny w spółce z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: prawo do kontroli wspólnika, fakultatywny charakter organów nadzoru, obowiązki rady nadzorczej, obowiązki komisji rewizyjnej, wyłączenie kontroli wspólników, zakaz łączenia stanowisk, skład rady nadzorczej, kadencja członków rady nadzorczej, powołanie i odwołanie członków rady nadzorczej, wygaśniecie mandatu członka rady.

Pozycja prawna zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: kompetencje zgromadzenia wspólników, podejmowanie uchwał, wymagania formalne dla podejmowania uchwał, sprawy wymagające podjęcia uchwały wspólników, sprawy wyłączone spod pisemnego głosowania, wymóg zgody walnego zgromadzenia, zgromadzenie zwyczajne.

Prawne aspekty zwoływania i organizacji zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zasady i sposoby zwoływania, podmioty uprawnione do zwołania, obowiązek zwołania, miejsce zgromadzeń, żądanie mniejszości, sądowe upoważnienie do zwołania, treść zaproszenia,  porządek obrad, nieformalne zwołanie, uczestnictwo pełnomocników, podejmowanie uchwał, przedmiot zgromadzenia, zgromadzenie zwyczajne, zgromadzenie nadzwyczajne, przedmiot nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, podmioty uprawnione do zwoływania zgromadzenia, wyłączenia od głosowania, przesłanki tajnego głosowania, zasady protokołowania, zaskarżanie uchwał.

Prawne aspekty powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: uchwały zaskarżalne, uchwały nieistniejące, przesłanki zaskarżenia uchwały, powództwo o uchylenie, podmioty legitymowane, termin do zaskarżenia, reprezentacja spółki w sporach dotyczących uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały.

Zasady kształtowania i zmian treści umowy spółki z o.o. na gruncie Kodeksu spółek handlowych

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: obligatoryjne postanowienia umowy spółki z o.o.. fakultatywne postanowienia, pojęcie zmiany umowy, przesłanki zmiany umowy, tryb zmiany umowy, rodzaje zmian umowy, skuteczność zmiany umowy, zgłoszenie do rejestru.

Prawne aspekty przystąpienia nowego wspólnika do spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: oświadczenie o przystąpieniu wspólnika do spółki, oświadczenie o objęciu udziału lub udziałów, forma oświadczeń, skutki przystąpienia w stosunku wewnętrznym, niedopuszczalność rozporządzenia objętym udziałem przed rejestracją zmian umowy spółki, wspólne objęcie nowego udziału lub udziałów, dopuszczalność zniesienia wspólności udziału lub udziałów przed rejestracją zmiany umowy spółki

Prawne aspekty wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota prawna wyłączenia wspólnika, przyczyny wyłączenia, prawo żądania wyłączenia, postanowienia umowy w zakresie wyłączenia wspólników, powództwo o wyłączenie, przejęcie udziałów wyłączonego wspólnika, orzeczenie sądowe o wyłączeniu (właściwość sądu, termin zapłacenia ceny, skutki prawne upłynięcia terminu, bezskuteczność orzeczenia, odpowiedzialność odszkodowawcza pozywających), zabezpieczenie powództwa, skutki wyłączenia.

Prawne i organizacyjne aspekty rozwiązania i likwidacji spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: pojęcie rozwiązania spółki, charakter prawny rozwiązania spółki, przyczyny rozwiązania spółki, przyczyny umowne, uchwałą o rozwiązaniu, rozwiązanie spółki wyrokiem sądowym (przesłanki, podmioty legitymowane), skutki prawne rozwiązania, otwarcie likwidacji, ustanie bytu prawnego, wykreślenie z rejestru, uchwała zapobiegająca rozwiązaniu, okres likwidacji (pojęcie, istota likwidacji, zakaz wypłat zysku i podziału majątku, szczególna regulacja dopłat, pozycja prawna likwidatora, zgłoszenie likwidacji do rejestru, uchylenie likwidacji, itp.), ogłoszenie o likwidacji, wezwanie wierzycieli, bilans likwidacyjny, czynności likwidacyjne, kompetencje likwidatorów, wygaśnięcie prokury, kontrola procesów likwidacyjnych (sprawozdanie likwidacyjne, zatwierdzenie sprawozdania, przeglądanie ksiąg i dokumentów spółki, odwołanie likwidatora.

Zasada lojalności udziałowców wobec spółki

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: podstawy zasady lojalności udziałowców, przejawy zasady lojalności, naruszenia zasad lojalności, szantaż korporacyjny, skutki naruszenia zasady lojalności.

Prawa i obowiązki udziałowców spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: źródła praw i obowiązków akcjonariuszy spółki, prawa i obowiązki akcjonariusza dominującego, prawa i obowiązki akcjonariuszy mniejszościowych, zasada lojalności akcjonariuszy, przejawy zasady lojalności, konsekwencje naruszenia zasady lojalności.

Prawne aspekty zawierania umów z członkiem zarządu spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zasady reprezentacji, umowy związane z zatrudnieniem (zlecenia, o dzieło, menedżerskie, o pracę), umowa kredytu, pożyczki, umowy dotyczące nieruchomości oraz przedsiębiorstwa spółki, umowy spółki z osobami bliskimi członkowi zarządu, konsekwencje braku ewentualnej zgody.

Prawne i organizacyjne aspekty zatrudniania członka zarządu spółki z o.o. w oparciu o stosunek pracy

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: dopuszczalność zawarcia umowy, wpływ nieprawidłowej reprezentacji, treść umowy, umowa na czas określony i nieokreślony, rozwiązania umowy o pracę, rezygnacja z funkcji a wypowiedzenie umowy,, rekompensaty za przedwczesne zwolnienie, zakaz konkurencji na gruncie KP,, zakaz konkurencji na gruncie KSH, konsekwencje naruszenia zakazu konkurencji, odpowiedzialność organizacyjna, odszkodowawcza karnoprawna.

Prawne i organizacyjne aspekty zatrudniania i wynagradzania członka rady nadzorczej spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: reprezentacja spółki kapitałowej w umowach z członkiem rady nadzorczej, warianty zatrudnienia i wynagrodzenia, kwestie zatrudnienia na gruncie KSH, kadencja a stosunek zatrudnienia, zatrudnienie w oparciu wyłącznie o akt powołania, stosunek pracy z członkiem zarządu na gruncie KP (powołanie, mianowanie, wybór, umowa o pracę), stosunek pracy oparty na  podstawie stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenia, umowa o dzieło) odpowiedzialność członka rady nadzorczej  w zależności od sposobu zatrudnienia.

Prawne aspekty zwoływania i organizacji walnego zgromadzenia spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: pozycja walnego zgromadzenia w systemie organów spółki akcyjnej, kompetencje ustawowe i statutowe walnego zgromadzenia, zwoływanie walnego zgromadzenia i nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, podmioty uprawnione do zwołania walnego zgromadzenia, sądowe upoważnienie, sposób zwołania, odwołanie walnego zgromadzenia, miejsce zgromadzeń, podmioty uprawnione do uczestnictwa, otwarcie i wybór przewodniczącego, kompetencje przewodniczącego, lista uprawnionych i uczestników, prawo głosu i jego wykonywania, ograniczenie i wyłączenie prawa głosu, wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zasady podejmowania uchwał, głosowanie jawne i tajne, koszty walnego zgromadzenia.

Zaskarżanie uchwał zarządu spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: charakter prawny uchwał zarządu, podstawy zaskarżania uchwał, przesłanki zaskarżenia uchwał zarządu, skutki prawne zaskarżenia uchwał zarządu.

Zaskarżanie uchwał rady nadzorczej spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: charakter prawny uchwał zarządu, podstawy zaskarżania uchwał, przesłanki zaskarżenia uchwał zarządu, skutki prawne zaskarżenia uchwał zarządu.

Karnoprawna odpowiedzialność udziałowców spółki akcyjnej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny następujące zagadnienia: przepisy karnoprawne w KSH i innych ustaw dotyczące akcjonariuszy przedmiot ochrony, znamiona strony przedmiotowa, podmiot przestępstwa, znamiona strony podmiotowej, odmiany typu czynu zabronionego, okoliczności wyłączające bezprawność lub winę, formy popełnienia przestępstwa, zbieg przepisów, zagrożenie karne, czynny żal.

Cywilnoprawna odpowiedzialność udziałowców spółki z o.o. (wobec spółki)

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota odpowiedzialności odszkodowawczej, podstawy odpowiedzialności cywilnoprawnej akcjonariuszy, przesłanki odpowiedzialności, zakres odpowiedzialności akcjonariuszy spółki akcyjnej.

Relacje prawne między zarządem a zgromadzeniem wspólników spółki z o.o.

Na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa oraz utrwalonej praktyki przedstawione zostaną następujące zagadnienia: obowiązki i uprawnienia zarządu do zwoływania i odwoływania walnego zgromadzenia, obowiązki organizacyjne, sprawozdawcze i informacyjne zarządu, kompetencje walnego zgromadzenia w zakresie kształtowania składu zarządu, odpowiedzialność organizacyjna, odszkodowawcza oraz karna członków zarządu za działania lub zaniechania związane z relacjami z  walnym zgromadzeniem.

Rola regulaminów organów spółki w funkcjonowaniu spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota regulaminów, kształtowanie treści regulaminów, odpowiedzialność za naruszenia regulaminu zarządu.

Kształtowanie treści regulaminu zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: istota regulaminu, charakter prawny regulaminu, rola regulaminu w funkcjonowaniu spółki, odpowiedzialność za naruszenia regulaminu walnego zgromadzenia.

Dobre praktyki na zgromadzeniach wspólników spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: zasady funkcjonowania walnego zgromadzenia oraz realizacji praw i obowiązków akcjonariuszy na gruncie obowiązującego na GPW kodeksu dobrych praktyk, zasady funkcjonowania walnego zgromadzenia na gruncie kodeksu dobrych praktyk OECD, IRD, IBnGR oraz XIII Dyrektywy UE, możliwość kształtowania dobrych praktyk w spółkach z o.o.,  skutki prawne naruszeń postanowień kodeksów dobrych praktyk.

Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przez członków władz spółki i byłych członków władz spółki

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: prawo i obowiązek uczestnictwa, zakres podmiotowy, charakter prawa (imperatywny czy dyspozytywny), regulacje statutowe, regulacje regulaminowe, zakres przedmiotowy prawa uczestnictwa byłych członków władz spółki.

Prawne aspekty zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: przyczyny wadliwości uchwały, podstawy uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały, legitymacji czynnej do zaskarżania, skutków, obowiązujących terminów, reprezentacja spółki itp.

Powództwo o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: podstawy uchylenia uchwały (kumulacja przesłanek, sprzeczność uchwały ze statutem, dobrymi obyczajami, godzenie w interes spółki itp.), legitymacja czynna do zaskarżania (akcjonariusz, członek władz spółki, były członek władz spółki, likwidator, zastawnik, użytkownik), skutki zaskarżenia (zawieszenie postępowania rejestrowego, postępowania procesowe, odszkodowanie dla spółki) oraz termin do wytoczenia powództwa, właściwość sądu i wartości sporu, reprezentacji spółki.

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa polskich sądów, poglądów doktryny oraz  utrwalonej praktyki  następujące zagadnienia: podstawy stwierdzenia nieważności sprzeczność z ustawą, sprzeczność z zasadami współżycia społecznego), legitymacji czynnej i biernej, reprezentacji spółki skutki unieważnienia uchwały, uchwały „nieistniejące”.

 

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.